PSI, PSI A ZASE PSI…

PSI, PSI A ZASE PSI…

Vážení občané, téma psi v Tišnově se již pomalu stává evergreenem, a přece přináší stále nové a nové poznatky a situace.

Na počátku roku byla přijata opakovaná oznámení o protiprávním jednání při venčení psů v ulicích Formánkova, Dlouhá a v jejich přilehlém okolí. Ze strany osob venčících své psy v rozporu s právními předpisy (obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2016) došlo dokonce k verbálnímu napadání a k vyhrožování fyzickou újmou člověku, který slušně upozornil majitele psa na fakt, že po něm neuklidil exkrementy. Situace je o to víc nepochopitelná a zavrženíhodná, že k nadávkám a vyhrožování došlo za přítomnosti dětí. Co na to říct? Snad jen to, volejte nás na místo, kdykoliv to bude potřeba, proto jsme tady. Každý skutek by měl být po zásluze oceněn a my sami se bez pomoci občanů neobejdeme, jelikož zabezpečujeme celé území města a není v lidských silách být všude. Nejedná se o žádné udávání, ale o upozornění na něco, co může přerůst v jednání, které si určitě nikdo nepřeje.

Řada případů venčení psa je rovněž v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kdy za porušení § 27 odst. 1 písm. q) lze uložit pokutu ve správním řízení do výše až 50 000 Kč, na místě pak do 10 000 Kč. Možná vás to zaskočí, ale problém psů ve městech je, ač se to nezdá, problémem obrovským, a to na celorepublikové a bez nadsázky i evropské úrovni. Tudíž ať každý zváží, jak se svými financemi naloží. Jsem přesvědčen, že platit pokuty za tak jednoduchou věc, jakou je připnutí vodítka nebo náhubku psovi, je naprosto zbytečným plýtváním.

Situace nedávno došla tak daleko, že kvůli „psovi na volno“ byl dokonce inzultován strážník a současně mu bylo vyhrožováno fyzickým násilím. Zákrok proti majiteli musel být dokončen za použití donucovacích prostředků. Věc bude v nejbližších dnech projednávat správní orgán, v tomto případě se již nejedná pouze o porušení vyhlášky, ale o porušení zákona. To jen pro ilustraci, jak může dopadnout přestupek, který strážníci obvykle řeší pouhým upozorněním majitele psa a vzájemnou domluvou na nápravě stavu.

Prakticky ve stejném období došlo v jiné části města k pokousání občana psem. Jeho majitel se však nepostavil k řešení situace tak, jak by měl. Následně byla jeho totožnost zjištěna na základě čísla evidenční známky psa, které si poškozený zapamatoval. Majitel byl strážníky kontaktován a vyzván k dodržení zákonem stanoveného postupu při pokousání psem, což nakonec učinil.

Zákonná povinnost majitele psa při pokousání: jestliže dojde k pokousání, je majitel psa povinen s poškozeným spolupracovat a prokázat, že je pes řádně očkován, a bez ohledu na platné očkování je povinen ihned vyhledat veterináře a nechat psa vyšetřit, a to opakovaně ještě po pěti dnech. To vše za účelem vyloučení případných zdravotních komplikací pokousané osoby. Pokud tak neučiní, jedná se o porušení zákona. Uvedené povinnosti jsou zakotveny v § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 166/1992 Sb., veterinární zákon, a za jejich porušení hrozí pokuta do 20 000 Kč.

Dalším fenoménem je nesbírání psích exkrementů. Jedná se o přestupek dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a lze za něj na místě uložit pokutu do 10 000 Kč. I v tomto případě platí, že se při odhalování těchto přestupků neobejdeme bez pomoci občanů. Hodně obyvatel si na nedodržování povinností za strany pejskařů stěžuje, ale nikdo toto jednání neoznamuje – bohužel.

Každý by si měl uvědomit, že pořídíme-li si psa, neznamená to pro nás pouze radosti, ale i starosti a především odpovědnost.

Ilustrační foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: