Zahájení rekonstrukce v ulicích Riegrova a Černohorská

Zahájení rekonstrukce v ulicích Riegrova a Černohorská

Dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská se reálně blíží. Na základě informací, které jsme obdrželi od společnosti MERTASTAV, se právě dokončuje příprava první fáze rekonstrukce uvedených ulic. Obsahem prací bude kompletní výměna plynovodu, vč. přípojek k jednotlivým objektům. Zadavatelem této dílčí části oprav je společnost Innogy. Situační plány k jednotlivým částem projektu najdete již nyní na webu www.tisnov.cz v příloze aktuality ze dne 8. března 2018.

Průběh prací bude následující. Od 3. dubna bude zahájena výměna plynovodu v křižovatce ulic nám. 28. října a Riegrova (pod budovou ZŠ nám. 28. října). Práce budou postupně přesouvány na ulici Riegrova a nový rozvod plynu bude pokládán až k Nemocnici Tišnov a na konec ulice Černohorská. Plánované ukončení prací na výměně plynovodu je stanoveno na 30. září 2018. Po dokončení bude většina povrchů (chodníky a vozovka) uvedena do stavu umožňujícího bezpečnou chůzi a průjezd vozidel.

Podle nejčerstvějších informací lze předpokládat, že v roce 2019 bude v uvedených místech zrealizována druhá fáze rekonstrukce – výměna části kanalizace a rozvodů vody (zadavatelem bude Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko). Do roku 2020 by měl být potom dokončen i nový povrch vozovky, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a na křižovatce Riegrova a Černohorská vznikne kruhový objezd. Na této poslední fázi se bude podílet Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ve spolupráci s městem Tišnov. Práce je nutné rozfázovat do delšího období zejména z důvodu nyní probíhající rekonstrukce ulice Brněnská a také proto, že každou fázi zajišťuje jiný zadavatel, přičemž je nezbytné dodržet stanovené postupy a lhůty.

Jelikož plánovaná pokládka rozvodu plynu zahrnuje rozsáhlé výkopové práce v místech současného chodníku a zatravněného pásu, bude nutné provést i zásah do současné vegetace na ulici Riegrova v úseku mezi sokolovnou a křižovatkou Riegrova a Černohorská. Stromy, které zde tvoří nedílnou součást vzhledu této ulice, budou v souladu s platným rozhodnutím o povolení kácení v druhé polovině března 2018 odstraněny. Nová výsadba stromů bude realizována jako součást třetí fáze rekonstrukce – vybudování nového povrchu komunikací. Počet nově vysázených stromů bude převyšovat počet odstraněných. Situační plány budoucího projektu jsou rovněž na webu www.tisnov.cz v příloze aktuality ze dne 8. března 2018.

Plánované omezení pro chodce a řidiče:

  • V měsíci dubnu a květnu 2018 bude uzavřena pro veškerou dopravu křižovatka ulic nám. 28. října a Riegrova (pod budovou ZŠ nám. 28. října) a část ulice Riegrova od této křižovatky k sokolovně. Parkování v uzavřené části ulice nebude po dobu prací umožněno, můžete však využít parkoviště u sokolovny nebo navazující odstavnou plochu. Objízdná trasa směrem na Lomničku bude vedena přes ulici Černohorskou, obec Železné a bude vyznačena dopravním značením.
  • Postupně budou práce přesunovány po ulici Riegrova směrem k Nemocnici Tišnov a na ulici Černohorskou směrem k novému hřbitovu. Tyto úseky již nebudou vyžadovat celkovou uzavírku, nicméně dojde k omezení možnosti parkování, snížení rychlosti jízdy a omezení průchodu po chodnících v místech probíhajících prací. Většina výkopů (s výjimkou překládek rozvodu plynu na druhou stranu ulic) bude probíhat v místě současných chodníků nebo travnatých pásů.

V těchto dnech probíhají koordinační schůzky mezi zadavateli jednotlivých fází rekonstrukce. Jejich cílem je zrealizovat takto náročné stavební zásahy s co nejmenším dopadem na provoz a obyvatele města a okolí. Uvedené ulice vyžadují zásadní opravu již mnoho let a nyní je velká pravděpodobnost, že bychom v dohledné době projížděli a procházeli po rovných, bezpečných a dobře osvětlených komunikacích.

O všech případných změnách v dopravě Vás budeme i nadále aktuálně informovat zejména prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webu www.tisnov.cz, Mobilního rozhlasu a Facebooku. Průběh prací budeme zároveň pravidelně uveřejňovat i v Tišnovských novinách a Tišnovské televizi.

Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Další článek:
Předchozí článek: