Březnové kalendárium Tišnovska

Březnové kalendárium Tišnovska

  1. BŘEZNA

 

PŘED 65 LETY

V neděli 1. března 1953 se klášter Porta coeli dostal do držení Státního statku Brno. Již v roce 1949 stát vyvlastnil veškerý majetek i kmenové jmění kláštera a věna sester; pole a dobytek připadly nejprve Státnímu statku Bystřice nad Pernštejnem. Konvent se musel z větší části rozejít, zbylé sestry byly zařazeny do živočišné výroby. Na situaci po 1. 3. 1953 vzpomínaly mimo jiné těmito slovy: „Sestry byly přeřazeny do výkrmny prasat, kde se po nich žádaly výkony nad jejich síly… Do práce nastupovaly ráno ve 3.15 a odcházely až kolem 23. hodiny… Ve výkrmnách pracovaly bez jediného dne volna, přišly postupně o zdraví a skončily v invaliditě. Nejsilnější z nich vydržela v těchto podmínkách 15 let…“

  1. BŘEZNA

PŘED 105 LETY

V úterý 4. března 1913 se v Kunčicích pod Ondřejníkem v tehdejším okrese Místek narodil Jaroslav Gleich. Studoval na tišnovském gymnáziu, po okupaci republiky odjel ilegálně do zahraničí a 2. 10. 1939 narukoval v Paříži k letectvu jako nadporučík. Aktivně se zúčastnil bojů o Francii, ze dne 21. 5. 1940 má zaznamenány dva jisté sestřely nepřátelských letounů. Bohužel již 13. 6. 1940 uhořel při havárii letadla během bojového letu a o dva dny později byl pochován na městském hřbitově ve francouzském Avordu. Nyní jsou jeho ostatky uloženy na vojenském hřbitově československých vojáků v La Targette, asi půl kilometru severně od vesnice při silnici z Arrasu na Souchez. In memoriam byl povýšen na štábního kapitána a vyznamenán Československým válečným křížem 1939.

  1. BŘEZNA

PŘED 15 LETY

Ve čtvrtek 6. března 2003 zemřela bývalá abatyše kláštera Porta coeli Annuntiata Bielková. Narodila se 7. 3. 1910 v Horní Lužici, do zdejšího kláštera odešla již ve 14 letech a řeholní roucho tu oblékla v roce 1933. Vyučovala jazyky v klášterní rodinné škole. Po roce 1950, kdy byly likvidovány i ženské řády, se stala vychovatelkou v rodině tišnovského lékárníka Františka Svobody. Do kláštera se směla vrátit teprve v roce 1968. O 17 let později se jí v chrámu hornolužického kláštera Marienthal dostalo tajné benedikce a převzala v Porta coeli po zemřelé Cecilii Markové postavení abatyše; roku 1990 pak předala vedení už znovu svobodného kláštera do mladších rukou.

  1. BŘEZNA

PŘED 120 LETY

V úterý 15. března 1898 převzal Tišnov do své správy okresní muzeum. Podle dalšího znění zápisu v městské kronice „bylo museum obci odevzdáno Okresní národopisnou výstavou. Obec se zavázala toto museum nezkrácené zachovati, o rozmnožení jeho sbírek se starati a vůbec o zvelebení jeho pečovati… Sbírky musejní spravuje kuratorium, pozůstávající ze 4 členů, volených obecním výborem tišnovským na 3 roky, pátým členem a zároveň předsedou kuratoria jest vždy bez volby starosta města.“ Muzeu byla přidělena jedna místnost na radnici. Nevyvíjelo ovšem prakticky žádnou činnost a stalo se jen skladištěm archivních materiálů, které při svém založení v roce 1929 převzalo už skutečně (a dodnes) fungující muzeum – Podhorácké.

  1. BŘEZNA

PŘED 10 LETY

V neděli 16. března 2008 zemřel akademický malíř Emanuel Ranný st. Narodil se 29. 12. 1913 v jugoslávské Čupriji, po válce se rodina přestěhovala do Štěpánovic. Studoval nejprve na brněnské Škole uměleckých řemesel, poté na AVU v Praze a na grafické speciálce. V roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem a o čtyři roky později čestným občanem města Tišnova. Další podrobnosti o jeho životě uveřejníme ještě letos v rámci našeho dlouhodobého seriálu.

  1. BŘEZNA

PŘED 25 LETY

V sobotu 20. března 1993 navštívil Tišnov tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milan Uhde. Jeho vystoupení v tišnovské sokolovně se zúčastnilo asi 300 občanů. Otázky z publika směřovaly především k nedávnému rozpadu Československa, vztahům se Slovenskem či vnitřnímu uspořádání nového státu.

  1. BŘEZNA

PŘED 60 LETY

V pondělí 24. března 1958 zemřel sochař Václav Hynek Mach. Narodil se 15. 2. 1882, v říjnu 2014 mu bylo in memoriam uděleno čestné občanství za celoživotní sochařské dílo spjaté zejména s výzdobou brněnské meziválečné architektury. Podrobněji jsme o něm psali v únorovém čísle ročníku 2017. Podhorácké muzeum pořádá u příležitosti tohoto výročí ve dnech 27. února až 22. dubna 2018 výstavu nazvanou Václav Hynek Mach – sochař nové republiky. Od letošního 30. ledna je Mach nově i čestným občanem města Brna.

  1. BŘEZNA

PŘED 350 LETY

V úterý 27. března 1668 vyhořelo při velkém požáru více než půl Tišnova. Plameny vyšlehly z Rašovského gruntu na Kukýrně a záhy se rozšířily na celé městečko. Rozsáhlému ohni padlo za oběť více než šedesát domů, panský a humpolecký dvůr, kostel, fara, šatlava, škola, obecní pastoušky i tehdy ještě dřevěná radnice s celým archivem.

  1. BŘEZNA

PŘED 130 LETY

Ve čtvrtek 29. března 1888 zemřel na zápal plic vlastenecký kněz, spisovatel a politik Jan Evangelista Bílý. Narodil se 9. 12. 1819 v Dolních Kounicích, studoval v Brně na gymnáziu a na filozofickém ústavu, v roce 1843 byl vysvěcen na kněze. V období 1851 až 1853 působil v Tišnově po boku faráře Josefa Fettera, roku 1859 byl jmenován farářem v Předklášteří a o 13 let později nastoupil do svého posledního působiště v Dolních Loučkách. V roce 1861 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu a vyslán do říšské rady. Při příležitosti tisíciletého jubilea pokřesťanštění Moravy se stal duší velehradských slavností 1863. Za knihu Církev a společnost byl pronásledován nadřízenými úřady, kromě toho jako autor vydával vlastní kázání, dějiny a paměti. Svoje názory publikoval rovněž v bohosloveckých časopisech.

PŘED 95 LETY

Ve čtvrtek 29. března 1923 se narodil Jan Richter, historicky první tišnovský sportovec, který se zúčastnil olympijských her. Jako brankář hokejového týmu Československa absolvoval v roce 1952 zimní olympiádu v Oslu, v dalších dvou létech pak hájil branku naší reprezentace i na mistrovstvích světa ve Švýcarsku a ve Švédsku. V reprezentačním dresu odchytal celkem 37 zápasů. Svá nejlepší hokejová léta strávil v brněnském klubu Spartak Královo Pole, odtud se ale znovu vrátil do mateřského Tišnova a hájil jeho svatyni ještě jako 46letý. Kromě hokeje byl i hráčem házené a velmi dobrým atletem; v roce 1948 dokonce obsadil páté místo na mistrovství ČSR v desetiboji.

PŘED 85 LETY

Ve středu 29. března 1933 se v Lužicích narodil Josef Šindar, v období 1979 až 2010 římskokatolický farář a děkan v Tišnově. Spravoval také farnost v Předklášteří a pečoval o kostel v Porta coeli. Pocházel ze zemědělské rodiny, studoval nejprve na Biskupském gymnáziu v Brně, po jeho zrušení pokračoval ve studiu v Hodoníně. Po absolvování základní vojenské služby byl přijat do litoměřického kněžského semináře a v červnu 1960 přijal kněžské svěcení. Před příchodem do Tišnova působil postupně ve Znojmě, Třebíči, Hodoníně, Čejkovicích, v obcích u Mikulova a na Vyškovsku. 5. 4. 2000 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Byl znalcem literatury, zajímal se o národ Lužických Srbů, mezi jehož regionem a Tišnovskem udržoval přátelské vztahy, pro tišnovskou farnost vydával čtvrtletník Cesta. Zemřel 17. 9. 2013 v Domově sv. Alžběty na Žernůvce.

Václav Seyfert, redaktor TN

foto: Wikipedie

Další článek:
Předchozí článek: