Zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2018

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2018

V pondělí 12. 2. 2018 se od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově radnice na nám. Míru 111, Tišnov, uskutečnilo zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2018. Na jednání byly projednány níže uvedené body. Kompletní zápis ze zasedání bude zveřejněn na webu města po jeho ověření. 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2017
3. Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov
4. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2018
5. Návrh obecně závazné vyhlášky – Stanovení školských obvodů mateřských škol
6. Dodatek zřizovací listiny – změna adresy sídla Mateřské školy Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace
7. Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech
8. Návrh na změny územního plánu Tišnov
9. Souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce bytového domu – ulice Na Mlékárně, č.p. 255, Tišnov“
10. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1767/8 v k. ú. Tišnov (Mánesova ul.)
11. Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 475/4 v k. ú. Tišnov (budoucí cyklostezka)
12. Odkoupení části pozemku parc. č. 275/2 v k. ú. Tišnov (budoucí cyklostezka mezi ul. Ostrovec a ul. Koráb)
13. Nabídka na odkoupení id. 1/4 pozemku parc. č. 2237/2 v k. ú. Tišnov (za koupalištěm)
14. Žádost o prodej části pozemku 1873/1 v k. ú. Tišnov (Dvořákova ul.)
15. Stanovy DSO Tišnovsko 2017
16. Korespondence zastupitelům města Tišnova (stížnost ve věci problémů s ústředním topením v CSS Tišnov)
17. Zápis č. 13/2017 a zápis č. 1/2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné
18. Zápis č. 8/2017 a zápis č. 1/2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek-Hajánky
19. Zápis č. 7/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
20. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 29. 1. 2018
21. Dotazy, podněty, připomínky
Další článek:
Předchozí článek: