Lidé rádi pomáhají – poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Lidé rádi pomáhají – poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Milí dárci, koledníci a přátelé Tříkrálové sbírky,

jménem Oblastní charity Tišnov bych vám ráda srdečně a upřímně poděkovala za letošní účast na Tříkrálové sbírce, která se již stala tradicí. Děkuji farnostem, zástupcům městských i obecních úřadů a všem těm, kteří pomáhají sbírku uskutečnit a věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Jsem vděčná za vaše laskavá srdce, projevy dobré vůle, soucitu a lidskosti odrážejících se ve štědrých příspěvcích. Jejich výše se opět vyšplhala nad všechna očekávání. Při pohledu na výsledek Tříkrálové sbírky 2018 se raduji z toho, že lidé tak rádi pomáhají. Obětavosti a nezištné pomoci, s nimiž se na sbírce podílíte, si nesmírně vážím. Pro všechny z nás, kteří v rámci Oblastní charity Tišnov působí, je tato vaše účast ohromnou motivací. Vnímám ji jako potvrzení, že charitní služby mají v Tišnovském regionu své opodstatněné místo a hluboký význam.

 V Tříkrálové sbírce 2018 se v tišnovském děkanství podařilo vybrat částku 1 558 890,55 Kč, což je o 96 693,55 Kč více nežli v loňském roce. Výtěžky jednotlivých obcí naleznete na webových stránkách http://tisnov.charita.cz/. Tříkrálové poselství přinášelo do domovů zdejších obyvatel více než 1 300 koledníků, pečetilo se 323 pokladniček.

Výtěžek Tříkrálové sbírky se z velké části vrací do těch oblastí, kde byly finance darovány a je určen převážně pro potřeby daného regionu. Darovaná částka bude stejně jako v minulých letech podporovat a rozvíjet především služby OCH Tišnov. Prostřednictvím těchto služeb je nabídnuta pomocná ruka všem lidem v tíživé situaci, kterých rok od roku přibývá.

Záměry a plánované využití Tříkrálové sbírky pro rok 2018:

  • Podpora Charitní záchranné sítě na Tišnovsku, jejímž hlavním posláním je pomoc lidem v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes poskytnutou státní pomoc žijí stále pod hranicí důstojného života.
  • Nákup osobního automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tišnov, díky kterému se zlepší dostupnost služeb ke klientům. Zároveň je nutná i postupná obnova stávajícího vozového parku organizace. Zdravotní sestry a pečovatelky používají denně automobil při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okolních vesnic a hůře dostupných samot.
  • Pomoc lidem v sociální nouzi.
  • Humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
  • Podpora a rozvoj ostatních služeb OCH Tišnov s přihlédnutím k akutním a aktuálním potřebám klientů.

Podpořením charitního díla jste vyjádřili lidský soucit a touhu pomoci lidem v nouzi.

Ing. Marcela Dvořáková, ředitelka Oblastní charity

Popiska k fotce: Tříkrálové poselství přinášelo letos do domovů zdejších obyvatel více než 1 300 koledníků, pečetilo se 323 pokladniček. Foto: archiv Oblastní charity Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: