O rozpočtu a hospodaření města s Petrou Jůzovou

O rozpočtu a hospodaření města s Petrou Jůzovou

Tématem únového čísla Tišnovských novin je hospodaření a rozpočet města. Proto jsem vyzpovídal vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Tišnov Ing. Petru Jůzovou.

S jakým rozpočtem pracovalo město Tišnov v roce 2017 a s jakým bude pracovat letos?

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z příznivé finanční situace města, která je způsobena převážně vyššími daňovými výnosy a úsporou prostředků z minulých let.

Příjmy města jsou odhadnuty o cca 38,4 mil. Kč vyšší než v loňském roce. Důvodem je zejména skutečné plnění výnosů daní v roce 2017, pozitivní predikce pro příští rok a dále vyšší příjem dotací, které byly již v momentě schvalování rozpočtu smluvně zajištěné. Výdaje jsou vyšší než v loňském rozpočtu o cca 20,2 mil. Kč. Stejně jako v minulých letech plánované výdaje převyšují plánované příjmy a rozdíl bude dokryt úsporou finančních prostředků let minulých.

Nově byl zřízen zvláštní bankovní účet pro „bytové účely“, na kterém jsou deponovány prostředky z prodeje bytů za účelem dalšího rozvoje bytového fondu (rekonstrukce a opravy mimo běžných oprav). Na konci tohoto roku by měl být dle plánu zůstatek na tomto účtu 7,2 mil. Kč.

Jak se vyvíjí rozpočet za loňský rok?

V loňském roce došlo k velice příznivému plnění daňových příjmů. Výnosy samotných daní byly vyšší asi o 9 milionů Kč než v roce 2016. Dále se realizovaly prodeje nemovitostí, a tím se příjmy města oproti plánu navýšily. Naopak u některých akcí došlo k úsporám a některé nebyly realizovány a byly přesunuty do roku 2018. Na základě těchto skutečností k pokrytí záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji včetně splátky úvěru bylo použito pouze cca 5 mil. Kč z úspor minulých let.

Velkou část rozpočtu tvoří provozní výdaje, ale daleko viditelnější jsou investiční akce. Kolik peněz jde na ně letos?

Plán celkových výdajů v letošním roce je 254 mil. Kč a z toho běžné, provozní výdaje činí 159,7 mil. Kč a investiční 94,3 mil. Kč. V rámci běžných výdajů jsou plánovány opravy ve výši 15,1 mil. Kč, které jsou o 3,5 mil. Kč vyšší než v loňském roce. Mezi finančně nejvýznamnější investiční akce, které by město mělo v tomto roce realizovat a které se dotknou občanů, patří:

  • Rekonstrukce ulice Brněnská: 21 mil. Kč (je podána žádost o dotaci na vybudování společného pásu pro chodce a cyklisty ve výši 7,2 mil. Kč a o úspěšnosti se město dozví na jaře letošního roku)
  • Cyklostezka Subterra – koupaliště: 16 mil. Kč (je přidělena dotace z IROP ve výši 11,3 mil. Kč)
  • Park pod kostelem: 8,9 mil. Kč (je přidělena dotace z OPŽP ve výši 1,1 mil. Kč)
  • Investiční dotace města pro AFK Tišnov na rekonstrukci areálu: 5 mil. Kč
  • Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 28. října: 3,7 mil. Kč
  • Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ U Humpolky: 3 mil. Kč
  • Rekonstrukce ulice Kvapilova: 2 mil. Kč
  • Sanace skalního masivu Květnice: 4,2 mil. Kč, z toho prostředky města 2 mil. Kč (je podána žádost o dotaci v rámci OPŽP ve výši 2,2 mil. Kč a tato akce se bude realizovat pouze v případě kladného vyřízení této žádosti o dotaci)
  • Investiční dotace obci Předklášteří na rekultivaci Kalovské skládky: 1,8 mil. Kč

 Jak velkou část peněz získalo nebo získá město letos z dotací?

Celková výše dotací ve schváleném rozpočtu 2018 je 48,1 mil. Kč. Největší část činí příspěvek od státu na výkon státní správy (24,1 mil. Kč), který byl o 5 % valorizován ve srovnání s loňským rokem. Celkové neinvestiční dotace (Studie odtokových poměrů, Místní akční plán vzdělávání v ORP Tišnov, Profesionalizace MěÚ, Předcházení vzniku bioodpadu) jsou ve výši 2,1 mil. Kč a investiční dotace (Cyklostezka Subterra – koupaliště, Park pod kostelem, Předcházení vzniku bioodpadu, Technická a komunikační infrastruktura) ve výši 21,9 mil. Kč.

U některých akcí má město podané žádosti o dotace, ale úspěšnost bude známa až v průběhu roku.

 Byly některé plány na letošní rok odloženy z důvodu nedostatku financí?

Návrh rozpočtu vychází z požadavků úřadu, příspěvkových organizací zřízených městem, komisí rady, výborů zastupitelstva města i samotní občané se mohou k návrhu rozpočtu vyjadřovat. Výdaje jsou do rozpočtu zahrnuty dle potřebnosti a samozřejmě finančních možností města. Původní požadavek na výdaje města v letošním roce byl o cca 10 mil. Kč vyšší, než jaká částka je ve schváleném rozpočtu. Některé požadované investiční akce sice nešlo do rozpočtu zahrnout, ale je možné, že v případě příznivého hospodaření budou do rozpočtu během roku zapojeny. Jedná se o realizaci smuteční síně a také klimatizaci v Kině Svratka.

Tišnov byl vždy označován za město s velmi dobrým hospodařením, jak se vyvíjí stav městské pokladny nyní?

Město Tišnov od roku 2015 splácí úvěr, který byl poskytnut v celkové částce 52,2 mil. Kč na nástavbu ZŠ Smíškova a zateplení MŠ Sluníčko, MŠ U Humpolky a Centra sociálních služeb.

Jeho zůstatek k 31. 12. 2017 činil 36,5 mil. Kč a bude splacen v r. 2024. Roční splátka je 5,22 mil. Kč.

Pro zhodnocení volných finančních prostředků město využívá vkladové a spořicí účty s lepšími úrokovými sazbami, než které jsou na běžných účtech. V minulých letech výnosy z těchto vkladů převyšovaly zaplacené úroky z úvěru. V loňském roce, bohužel, tomu však z důvodu nízkých úrokových sazeb tak nebylo. V současné době dochází k nárůstu úroků na depozitních účtech, a tak je možné, že se pozitivní bilance pro město navrátí. Ke konci roku byl zůstatek finančních prostředků na provozních účtech cca 66,5 mil. Kč.

Roman Skřepek, Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: