Aktuálně ze Střední školy a Základní školy Tišnov

Aktuálně ze Střední školy a Základní školy Tišnov

Zápis do 1. ročníku

Milan Fiala, zástupce ředitele pro ZŠ

Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace, náměstí Míru 22, oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 26. dubna v budově Střední školy a Základní školy Tišnov, nám. Míru 22, v místnosti č. 19 A v prvním patře budovy v době od 13.30 do 15.00 hodin. V případě zájmu přineste s sebou rodný list dítěte, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, případně speciálně pedagogického centra k zařazení dítěte do školy našeho typu a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud budete žádat odklad školní docházky, musíte mít doporučení z PPP (SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Obě doporučení je nutné předložit přímo u zápisu (nikoli dodatečně, jak bývala dřívější praxe).

Naše škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žákům nabízíme podle jejich možností tři školní vzdělávací programy:

Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem: ŠVP pro ZV zpracovaný dle RVP ZV (běžná ZŠ)

Společně to půjde lépe – Učení na míru: ŠVP pro ZŠS zpracovaný dle RVP ZŠS, díl I. pro žáky se

středně těžkým mentálním postižením

Společně to půjde lépe – Učení pro život: ŠVP pro ZV zpracovaný dle RVP ZV – příloha LMP pro žáky

s lehkým mentálním postižením na druhém stupni ZŠ

 

V současné době probíhají jednání s KÚ JMK ohledně změny zřizovací listiny. Na základě této změny, která nabyde účinnosti 1. července 2017, bude moci naše škola přijímat ke vzdělávání žáky se závažnými vývojovými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami, s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením a žáky se závažnými vývojovými poruchami učení.

Zařazením žáka do programu odpovídajícího jeho nadání je mu umožněno zažít úspěch, který dříve nepoznal, dochází ke zvýšení sebevědomí, zklidnění dítěte a zmenšení výchovných problémů, kterými žáci často reagují na nepřiměřenou zátěž, zmizí ranní nevolnosti a nechuť k chození do školy. Nemusíte se bát ani o následné uplatnění absolventů naší školy, neboť na ni navazuje celá síť odborných učilišť a žáci mají možnost se vyučit v řadě žádaných učebních oborů. Na Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme na tel. čísle 601 367 202.

 

Zemědělský ples

Jitka Alexová

V pátek 17. února se uskutečnil XX. zemědělský ples. Pořadatelem této v Tišnově už tradiční akce byl Spolek rodičů a přátel školy při SŠ a ZŠ Tišnov.

Kolem osmé hodiny se v krásně vyzdobené tišnovské sokolovně začali scházet návštěvníci plesu. Úvodního slova se ujal ředitel školy Ing. Rudolf Mašek. Díky sponzorům z řad spolupracujících firem, zaměstnanců školy a rodičů žáků mohli ti šťastnější z návštěvníků plesu vyhrát některou ze 330 cen plesové tomboly. Během večera jsme byli svědky několika vystoupení. Jan Bartoš předvedl svůj improvizační tanec na téma Sny se plní, Top Dance Studio Blansko nás potěšilo stepařským vystoupením. Všichni jsme netrpělivě očekávali avizované půlnoční překvapení, které bylo letos v režii ošetřovatelek a opravářů ze SŠ a ZŠ Tišnov. Vystoupení s názvem Tak jde čas všechny návštěvníky plesu zaujalo a pobavilo. Děvčatům a chlapcům se do něj dokonce podařilo zapojit členy pedagogického sboru i s jejich partnery. Velký podíl na úžasné atmosféře plesu měl i hudební doprovod, který zajistila Bystřická kapela.

Poděkování patří všem pořadatelům, kteří se zasloužili o důstojný průběh letošního Zemědělského plesu, jakož i sponzorům, kteří jej podpořili.

 

Zpívání se seniory

Jana Bártlová

Ve středu 8. března proběhlo hudební vystoupení k oslavě Mezinárodního dne žen v Domově pro seniory v Předklášteří.

V úvodu programu hovořil pan ředitel domova a milými slovy a kytičkou popřál všem seniorkám. Potom vystoupil náš pěvecký sbor

(žákyně a žáci ze SŠ a ZŠ v Tišnově) s devíti lidovými a umělými písněmi. Nejvíce se líbily písničky: Tráva neroste, Ach, synku, Černé oči a Na tú svatú Katerinu, které si zazpívali všichni. Děti měly pro babičky a dědečky připravené krátké básničky. Společně prožité chvíle s písničkami a potlesk byly dostatečnou odměnou jak pro seniory, tak pro děti.

 

Foto: archiv školy

 

Další článek:
Předchozí článek: