Návrh na zřízení Památníku Josefa Jambora

Návrh na zřízení Památníku Josefa Jambora

Nejdříve trochu historie:
1. V Tišnově žil od roku 1931 do roku 1964 významný malíř Vysočiny, krajinář, akademický malíř Josef Jambor.
2. Mistr Jambor se krátce před svou smrtí rozhodl, že městu Tišnovu, tedy jeho občanům, odkáže celkem čtyřicet obrazů, čtrnáct kusů drobné grafiky, čtyři kresby a sedm obrazů z tvorby jiných malířů. Tehdejší zástupci města Tišnova sbírku obrazů přijali. Z důvodu bezpečného a odborného uložení byla celá kolekce umístěna do Podhoráckého muzea v Předklášteří. Až po osmadvaceti letech od jeho smrti byl otevřen Jamborův dům, kam byla převezena sbírka obrazů z Podhoráckého muzea.
3. Od otevření Jamborova domu 9. listopadu 1996 se ve vedení města Tišnova vystřídalo pět politických seskupení, která se s odkazem Josefa Jambora vypořádávala různě a výsledkem je současný stav, kdy v Jamborově domě není jediný jeho obraz. Jamborův dům byl vybudován výhradně na památku tohoto význačného umělce, jako vděk za jeho dílo a odkaz městu Tišnovu. Protože Jamborův odkaz je jedinečný a těžko srovnatelný s jinými městy, neboť městu Tišnovu věnoval mnohamilionový dar, je naší povinností se o něj starat a zachovávat ho příštím generacím. Nabízí se celá řada otázek, např. proč je ničena práce předcházejících zastupitelů? Proč Jamborův dům slouží jinému účelu, než pro jaký byl vybudován? Takových proč by mohlo být ještě mnoho. Je však třeba řešit co dál.

Návrh na zřízení Památníku Josefa Jambora

1. Město Tišnov by mělo z Jamborova domu vytvořit Památník Josefa Jambora, kde bude znovu obnoven ateliér vybavený jeho věcmi a který bude uspořádán podle dobových fotografií.
2. Památník musí mít vypracovaný svůj právní rámec a bude spravován Městským kulturním střediskem. Tento právní rámec by měl zaručovat podmínky, které budou určeny pro provoz památníku navždy tak, aby jiná politická reprezentace po volbách nemohla zasahovat do provozu, měnit podmínky, stěhovat obrazy Josefa Jambora atd. Každá nová politická reprezentace bude mít jen povinnost se o odkaz Mistra Jambora pečlivě starat a zachovat jej pro další generace.
3. Památník bude připomínat umělce, který v Tišnově žil, Tišnov miloval a svoji sbírku obrazů jako mecenáš věnoval občanům města Tišnova.
4. Na obnovení Jamborovy galerie je třeba úzce spolupracovat s rodinou Mistra Jambora, která má velký zájem pomoci při realizaci tohoto památníku. PhDr. Marta Sylvestrová, vnučka Josefa Jambora, a dcera paní Mgr. Alena Ráboňová ve své korespondenci městu Tišnovu tuto spolupráci nabízely již dříve.
5. Je třeba provést inventuru celé sbírky. Zjistit, kde jsou obrazy v současné době uloženy, v jakém jsou technickém stavu, zda nejsou poškozeny – posouzení musí provést odborní pracovníci, případné doporučení bezodkladně realizovat. Dále doporučuji zavést přesnou dokumentaci (karty, pasporty aj.), kde kromě odborného popisu díla bude také fotografie, záznam o jeho ceně účetní, ceně dle odborného posudku a jiné údaje.
6. Město Tišnov má celou sbírku v účetnictví:
a) Jaká je účetní hodnota jednotlivých obrazů?
b) Jaká je hodnota podle znaleckého posudku?
c) Kdo zodpovídá za uložení sbírky obrazů a jak je zajištěna proti poškození, krádeži atd.?
7. Pojištění obrazů:
a) U které pojišťovny jsou obrazy pojištěny a jaká je výše pojistky?
b) Na co se pojistka vztahuje v případě pojistné události?
Bylo by třeba vypracovat nový odborný posudek, aby byla známa hodnota sbírky obrazů v současné době. Jakou má sbírka hodnotu?
8. Je potřeba umělecká díla Mistra Jambora, která odkázal městu Tišnovu, přihlásit do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Bude tak umožněno čerpání dotací na zabezpečení a restaurování sbírky.
9. Památník Mistra Jambora musí sloužit jenom jeho odkazu Tišnovu a všechny obrazy musí být uloženy na jednom místě. Jamborův dům byl v letech 1995 až 1996 zakoupen a opraven výhradně pro uložení obrazů Josefa Jambora. Při rekonstrukci musely být v domě zachovány části ateliéru, jak vypadal za života umělce. Prostory jsou dostatečně veliké a reprezentativní.
10. V žádném případě nesmí být Jamborův dům pronajímán soukromým subjektům nebo obchodním společnostem pro jejich obchodní aktivity a jiné výstavy.
11. Je třeba vytvořit katalog celé sbírky. Mělo by se jednat o reprezentativní publikaci, která bude informovat veřejnost o Mistru Jamborovi, jeho díle a lákat turisty k návštěvě jeho památníku. Publikace by měla sloužit:
a) k prodeji při návštěvě galerie
b) k zapůjčení v knihovně města Tišnova
c) musí být darována do všech tišnovských škol pro výuku
Každý tišnovský občan musí vědět, kdo byl Mistr Jambor a kde je jeho památník.
d) Může sloužit jako předmět pro dary a reprezentovat město Tišnov.
12. Město Tišnov musí ze svého rozpočtu zajistit finanční prostředky na provoz památníku, opravy tohoto vzácného díla Mistra Jambora.
Jamborův dům byl postaven jako dík vzácnému člověku, velkému umělci, který měl svoje město rád a daroval mu dílo mnohamilionové hodnoty. Oprava Jamborova domu a jeho zakoupení od dědiců městem Tišnovem stály mnoho milionů. Jamborův dům byl vybudován za účelem umístění jeho sbírky do nově zbudovaného objektu. Z mého pohledu je naprosto nepřijatelné, aby se se sbírkou obrazů a Jamborovým domem zacházelo jinak, než jak bylo zamýšleno. Obrazy Josefa Jambora patří jen do Jamborova domu. Když se podíváme na celou situaci z pohledu současné dotační politiky, tak Jamborův dům neslouží zamýšlenému účelu, pro který byly prostředky určeny. Vše je možno napravit. Současná politická reprezentace tento stav nezpůsobila, ale pokračuje v chybných krocích ve využití Jamborova domu. Je třeba okamžitě přehodnotit současné záměry a vrátit Jamborův dům Mistru Jamborovi. Přál bych si, aby se Tišnov ke svým významným občanům choval tak, jak je to běžné v jiných městech, kde si významných umělců váží a zřizují jim památníky pro další generace. Zmiňme např. Maxe Švabinského v Kroměříži, Josefa Ladu v Hrusicích, Františka Kavana v Jilemnici.

Jiří Mouka
Pozn. redakce: Protistrana se k obsahu článku nevyjádřila.
Foto: http://www.tisnov.cz/galerie-jamboruv-dum

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: