Ochrana zeleně v Tišnově

Ochrana zeleně v Tišnově

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 k ochraně životního prostředí, zeleně a ostatní veřejné zeleně na území města Tišnova je další z obecně závazných vyhlášek, která zásadním způsobem ovlivňuje náš každodenní život, a tímto bychom vám ji chtěli přiblížit.
Nejdříve by nebylo od věci připomenout si definici VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ:
Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prostory přístupné každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání – bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jsou to ze zákona všechny: ulice, chodníky, náměstí, tržiště, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Na místě je otázka, proč uvádíme definici veřejného prostranství. Při své praxi se velmi často setkáváme s nepochopením majitelů domů, mezi jejichž nemovitostí a pozemní komunikací se nachází travnatý pás a s tím spojená problematika parkování vozidel na těchto travnatých plochách.

Jak je zřejmé z uvedené zákonné definice, jedná se tudíž o veřejné prostranství (veřejnou zeleň), na které je dle čl. 3 odst. 1 písm. c) výše uvedené vyhlášky vjíždění a parkování vozidly považováno za poškozování zeleně, tzn. za porušení obecně závazné vyhlášky a v návaznosti současně za porušení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

I když se jedná většinou o parkování motorových vozidel, v tomto případě nejde o přestupek v silničním provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dle kterého je možné uložení blokové pokuty na místě do výše 2 000 Kč. Toto jednání je kvalifikováno jako podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku dle uvedeného zákona o přestupcích. Podle nové úpravy tohoto zákona lze za tento přestupek uložit na místě blokovou pokutu do výše 5 000 Kč, popř. věc předat správnímu orgánu k projednání. Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 dále v 1. odstavci pod písmeny a), b) a d) taktéž řeší trhání, lámání, jiné ničení a znečišťování prvků veřejné zeleně, jízdu na kolech na trávníkových plochách a umísťování jakýchkoliv předmětů či zařízení ve veřejné zeleni. Vyjmenovaná jednání taktéž zakládají podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku (celé znění vyhlášky naleznete na stránkách města Tišnova).

Věříme, že připomenutím a přiblížením této vyhlášky, jež na území města Tišnova platí již jedenáct let, přispějeme k ochraně veřejné zeleně a životního prostředí, která se jistě vyplatí.
Jiří Sokol, strážník Městské policie Tišnov
Foto ilustrační

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: