ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V TIŠNOVĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V TIŠNOVĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Informace o zápisu a přijímacím řízení budou zveřejněny od 1. 3. 2016 na webu města (zapisms.tisnov.cz).

 

Den otevřených dveří

Proběhne v MŠ od 9.30 do 11.30 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin:

na Horově ulici v úterý 29. 3. 2016

Na Rybníčku ve středu 30. 3. 2016

U Humpolky ve čtvrtek 31. 3. 2016 (na obou pracovištích na Květnické i U Humpolky)

V těchto termínech si rodiče mohou prohlédnout budovy škol, seznámit se s programem, získat informace, které je budou zajímat.

 

Vytvoření žádosti elektronicky

Od 4. 4. do 26. 4. 2016 rodiče vyplní elektronicky žádost do MŠ. Podat ji mohou do všech škol v Tišnově. Do každé musí být žádost vytištěna, potvrzena lékařem a osobně odevzdána 27. 4. 2016.

 

Žádost vyplníte na zapisms.tisnov.cz, v případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, můžete tak učinit na Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov u pracovníka školství v úřední dny po domluvě na tel. 549 439 824, budova MěÚ, Radniční 14, přízemí, kancelář 104/D.

 

Zápis dětí do MŠ

Proběhne ve středu 27. dubna 2016 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte), rodný list a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 27. 4. 2016, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Ve středu 4. 5. 2016 v době od 8.00 do 15.00 hodin budou rodiče, kteří si podali žádost na více škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně jim oznámí své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 4. 5. 2016 na telefonu.

Rodiče potvrdí nástup na školu, kterou upřednostnili na žádosti, na ostatních školách provedou zrušení (zpětvzetí) žádosti osobně ve středu 11. 5. 2016 v době od 8.00 do 16.00.

Vaším zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních školách pomůžete urychlit posun v pořadí a přijetí dalších dětí.

Rodiče dětí, které podle informací ředitelek ze dne 4. 5. 2016 nebudou přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí na školách/škole a obdrží rozhodnutí o nepřijetí v řádném termínu dne 25. 5. 2016.

 

Ve středu 25. 5. 2016 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin se všichni rodiče dostaví do škol, kde ponechali žádost, a podepíší rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě přijetí odevzdají v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2016/2017
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2016)
pětiletí a šestiletí (předškoláci a děti s odkladem školní docházky):                        320 bodů
čtyřletí:                                                                                                                                             180 bodů
tříletí:                                                                                                                                                 160 bodů
dvouletí:                                                                                                                                           20 bodů
jednoletí:                                                                                                                                         0 bodů

Den věku dítěte v roce
za každý den k 31. 8. 2016:                                                                                                        0.02 bodu

Pozn.: Věk dítěte je vždy počítán k 31. 8. 2016.

Pobyt dítěte

Trvalý pobyt dítěte
ve městě Tišnov (zahrnuje městské části Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov):      80 bodů
mimo město Tišnov v obci bez MŠ:                                                                                       10 bodů
mimo město Tišnov v obci s MŠ:                                                                                            0 bodů

Pozn.: Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Docházka dítěte do MŠ

Každodenní docházka dítěte
s celodenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2016:                                                      40 bodů
s půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2016:                                                        0 bodů
s celodenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2016:                                                   0 bodů
s půldenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2016:                                                     0 bodů

Sourozenec dítěte v MŠ

Sourozenec, který dosáhne věku tří let do 31. 8. 2016
starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku
(bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2016):                                                                                    20 bodů
starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku:      0 bodů
V případě shodnosti bodů bude dítě zařazeno dle abecedy (nejprve podle příjmení, poté podle jména).

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka dané mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo.

Jak se vypočítává věk dítěte?

1. 9. 2009 – 31. 8. 2010                     šestiletí (odklad ŠD, věk sedm let ve školním roce)
1. 9. 2010 – 31. 8. 2011                     pětiletí (předškolní děti, věk šest let ve školním roce)
1. 9. 2011 – 31. 8. 2012                     čtyřletí
1. 9. 2012 – 31. 8. 2013                     tříletí
1. 9. 2013 – 31. 8. 2014                     dvouletí
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015                     jednoletí

Další článek:
Předchozí článek: