Co se smí a co ne…

Co se smí a co ne…

Vážení občané, stále dochází k opakujícímu se porušování obecně závazných vyhlášek města (OZV), které je přestupkovým jednáním ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za které lze na místě uložit blokovou pokutu až do výše 5 000 Kč nebo věc postoupit Komisi k projednávání přestupků k dořešení. Věříme, že se v mnoha případech jedná o porušování v důsledku neznalosti a nevědomosti o existenci těchto nařízení, proto si dovolujeme znění některých ustanovení těchto právních předpisů připomenout.  Celé znění obecně závazných vyhlášek naleznete na stránkách města Tišnova.

OZV č. 6/2003 o volném pohybu psů na území města Tišnova

 

Venčení a pohyb psů na veřejně přístupných místech

(1) Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je na území města Tišnova možný pouze na veřejně přístupných místech určených v článku 3 této obecně závazné vyhlášky.

(2) Veřejně přístupná místa určená k volnému pohybu psů bez náhubku a vodítka jsou označena tabulkami s vyobrazením psa a nápisem „Psí zóna“.

(3) Venčení a pohyb psů na ostatních veřejně přístupných místech jsou možné pouze s použitím vodítka, jehož délka zajistí bezpečnou ovladatelnost psa, bez vodítka pouze s náhubkem.

(4) Pokud osoba, která psa doprovází, není schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či slabé zdatnosti zajistit bezpečnou ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem náhubek.

(5) Použitím náhubku se rozumí jeho upevnění psovi tak, aby mu znemožňoval kousnutí.

 

Nesbírání exkrementů po svých psech je přestupkem dle § 47 odst. 1 písm. e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který lze na místě uložit blokovou pokutu až do výše 5 000 Kč nebo věc postoupit Komisi k projednávání přestupků k dořešení.

OZV č. 5/2005 na ochranu životního prostředí a zeleně města Tišnova

Poškozování veřejné zeleně

(1) Za poškozování veřejné zeleně se považuje zejména:

a) trhání, lámání, jiné ničení a znečišťování prvků veřejné zeleně

b) jízda na kolech v trávníkových plochách

c) vjíždění a parkování vozidly ve veřejné zeleni

d) umisťování jakýchkoliv předmětů či zařízení ve veřejné zeleni bez souhlasu jejího vlastníka…

 

OZV č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Článek 2

Vymezení pojmů

1)    Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2)     Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí:

a)     jeho požívání na místech, na kterých je konzumace alkoholických nápojů touto vyhláškou zakázána

b)    zdržování se na místech, na kterých je konzumace alkoholických nápojů touto vyhláškou zakázána, s otevřenou lahví, krabicí či jinou nádobou s alkoholem

Článek 3

1)     Na území města Tišnova se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na následujících veřejných prostranstvích:

a)   na všech veřejných prostranstvích v oblasti vymezené v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky

b)   mimo oblast vymezenou v přílohách:

ba)  na sportovištích, dětských hřištích a plochách veřejné zeleně v zástavbě určených k oddechu (například parčíky) a v okruhu 50 metrů od nich

bb)  v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení

bc)  v okruhu 50 metrů od zdravotnických zařízení

bd)  v okruhu 50 metrů od hřbitova v Šatanech (při ulici Černohorská)

be)  v prostorách nástupišť hromadné dopravy 5 metrů od označníku ve směru jízdy a 30 metrů od označníku do prostoru nástupiště v celé šíři chodníku včetně přístřešků

bf)  v okruhu 50 metrů od prodejen a prodejních stánků, součástí jejichž sortimentu jsou alkoholické nápoje…

 

Dále vás upozorňujeme na platnost dopravní značky „Parkoviště“ na ul. Nádražní týkající se tří parkovacích míst mezi OD Albert a nádražím ČD, kde je omezena doba parkování na 30 minut za předpokladu umístění parkovacího kotoučku na viditelném místě ve vozidle, a to z důvodu kontroly dodržování doby parkování. Parkovací kotouček lze zakoupit na informacích přímo v OD Albert za cenu 5 Kč a tento by se měl stát nezbytnou výbavou každého vozidla, neboť i v jiných městech a obcích je tímto způsobem parkování regulováno. Nedodržení tohoto značení je přestupkem, za který lze na místě uložit blokovou pokutu až do výše 2 000 Kč nebo věc postoupit správnímu orgánu k dořešení. Je na zvážení každého, zda není lepší investovat pouhých 5 Kč. Další parkovací stání v této oblasti je vyhrazeno pro handicapované osoby a u toho posledního, které je viditelně vyznačeno vodorovným dopravním značením „žlutá klikatá čára“, jež zakazuje stání, se nejedná o parkovací místo, nýbrž o cestu průjezdu nebo výjezdu z tohoto prostoru, a vozidlo zde parkující tvoří překážku silničního provozu se všemi důsledky z takového jednání vyplývajícími.

Jsme přesvědčeni, že seznámení se s těmito fakty bude přínosem pro každého z nás.

 

Současně připomínáme, že od 1. 1. 2016 zahájila Městská policie Tišnov již dříve avizovaný provoz Registru jízdních kol. Pro občany tato služba znamená možnost v něm bezplatně zaevidovat své jízdní kolo. K registraci bude potřeba občanský průkaz, jízdní kolo, doklad o koupi kola nebo čestné prohlášení o koupi a návštěva služebny MP Tišnov, kde bude provedena fotodokumentace kola a jeho majitel obdrží nálepku určenou k umístění na takto zaregistrovaném jízdním prostředku.

Pro registraci jízdních kol je vyhrazen úřední den městské policie, a to každá středa od 7.00 do 17.00 hod. Registr by měl sloužit i pro potřeby Policie ČR (při nahlášení případného odcizení jízdního kola, ne pro jeho zaregistrování).

 

Jiří Sokol, strážník Městské policie Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: