Označování budov číslem popisným

Označování budov číslem popisným

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, upozorňuje občany města Tišnova, včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, na povinnost mít své nemovitosti označeny číslem popisným, popř. evidenčním. Objekty určené k rekreaci a samostatně stojící garáže se označují číslem evidenčním, nemovitosti k trvalému bydlení číslem popisným. Tato povinnost je stanovena v § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

V městě Tišnově, včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, si může zvolit majitel nemovitosti samotný vzhled čísla popisného dle svého uvážení. Musí být však dodrženo vyznačení arabskými číslicemi o minimální výšce 80 mm, bez jakýchkoliv dodatků.

U čísel evidenčních (chaty a garáže) bude vyznačení čísla provedeno arabskými číslicemi o minimální výšce 80 mm, bez jakýchkoliv dodatků, v bílé barvě na červeném podkladě.

Popisné či evidenční číslo se umísťuje na budovu v blízkosti jejího hlavního vchodu. Pokud by byla tabulka z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) neviditelná nebo nečitelná (např. pro překážku, velkou vzdálenost nebo orientaci hlavního vchodu), umístí se jinde na budově tak, aby byla z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) viditelná a čitelná. Nelze-li domovní tabulku na budovu takto instalovat, je třeba ji dát na jiné vhodné místo (např. na branku, oplocení apod.), ale tak, aby byla zřejmá její příslušnost ke konkrétní budově.

Dle § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem a neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.

Dle § 47b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se přestupku dopustí ten, kdo neoznačí budovu čísly popisnými. Na základě § 47b odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Neoznačené nemovitosti v případě nutnosti značně komplikují a zpomalují zejména práci složek integrovaného záchranného systému (záchranná služba, hasiči, policie) a to si nikdo z nás jistě nepřeje.

 

Hana Dospíšilová, referentka Odboru stavebního řádu

Další článek:
Předchozí článek: