Rozhovor s Martinem Seberou, radním pro školství, sport a mládež

Rozhovor s Martinem Seberou, radním pro školství, sport a mládež

Co se odehrálo za poslední rok a co se chystá v roce 2016 v oblasti mateřských škol?

Na rok 2016 jsme připravili hned několik zajímavých věcí a řešili situace, které přinesly vnější změny dané legislativou. V případě mateřských škol město zakoupilo systém, kterým umožní elektronické podávání přihlášek. Od tohoto systému si od roku 2016 slibujeme hned několik výhod:

–     z pohledu rodičů – rodiče nebudou muset chodit v pevně stanovený den do každé školky, aby si vyzvedli přihlášku. Elektronicky vyplní jednu a tu si vytisknou tolikrát, na kolik školek chtějí svoje dítě přihlásit. Dále budou moci neustále sledovat, na jakém místě se jejich dítě pohybuje, odpadne tak časté telefonování rodičů a zjišťování stavu přijímání, bude možná preference mateřské školy

–     z pohledu ředitelek dojde k zjednodušení agendy: systém pomůže s výpočtem bodů jednotlivých dětí podle kritérií a dalšími administrativními věcmi s tím spojenými, dojde tak k úspoře času

–     zřizovatel bude přehledněji a rychleji informován o skutečném počtu přihlášených a zapsaných dětí, kdy každé obdrží svůj jedinečný kód, při podání vícenásobných přihlášek to tedy nezkreslí statistiku

Dále jsme svědky legislativních změn. Z novelizace školského zákona pro zřizovatele jich vyplývá hned několik a jsou v různých fázích legislativního procesu:

–     zřizovatel zřejmě bude muset vytvářet školské obvody i pro školky, rodiče nebudou moci své dítě dát do školky, kterou si vybrali

–     vznikne povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce docházky do mateřské školy

–     čtyřleté a tříleté děti možná nebudou mít na školku nárok, ale pouze přednost (u tohoto bodu zřejmě dojde ještě ke změně na nárok)

–     stát také hodlá investovat přes IROP (Integrovaný regionální operační program) do školek jednu miliardu korun a počítá s dalšími miliardami z fondů EU na zvýšení kapacit školek

V Tišnově se budeme chtít do tohoto projektu zapojit. Dostatek míst ve školkách chápu jako podmínku nutnou ke sladění zaměstnání a péče o děti i odstranění nerovného přístupu k ženám na trhu práce.

Jak dopadlo loňské přijímací řízení do MŠ?

V případě Tišnova se v přijímacím řízení v roce 2015 dostaly všechny hlásící se tříleté děti. Nicméně Tišnov je stále se rozvíjející město, s bytovou výstavbou, kde lze předpokládat nárůst počtu obyvatel města o desítky ročně a s tím i zvýšení počtu dětí. Navíc všechny školky mají povolenou výjimku od zřizovatele na počet 28 dětí ve třídě, místo vyhláškou o předškolním vzdělávání stanovených 24, kdy obecně velký počet dětí může mít vliv na kvalitu vzdělávání.

Babyboomová vlna se teď ale už přelévá do základních škol…

Ano, v Tišnově a blízkém okolí se vrchol demografické křivky pomalu začíná přelévat do základních škol a městu, které má povinnost zajistit školní vzdělávání pro své občany, vzniká další úkol poprat se s kapacitami základních škol. S touto situací již pracujeme od začátku roku 2015, ten úplný vrchol na tišnovské základní školy dopadne v září 2017. Ustanovili jsme pracovní skupinu ve složení: ředitelé tišnovských základních škol, zástupci investičního oddělení města, pracovnice pro oblast školství a radní pro školství, která hledá způsoby řešení. Nabízí se jich hned několik a s nimi souvisejí i kritéria přijímání do základních škol (informace v rámečku). Určitě zajistíme kapacitu pro tišnovské školáky, ale u mimotišnovských dětí nastane situace, kdy se již nedostanou všichni zájemci o školní vzdělávání v Tišnově, přitom školy v okolí rozhodně nejsou zcela naplněny (stav k září 2015). Dále se nabízí využít opět budovy bývalé ZŠ na ulici Riegrova. Už v prosinci 2014 a opakovaně i v roce 2015 jsme podali projekt „Navýšení kapacit na ZŠ nám. 28. října“ s žádostí o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvo financí, ale paradoxně jsme neuspěli z důvodu, že řešíme situaci dva roky dopředu. Přednost dostaly obce, které problém s nedostatečnou kapacitou ZŠ řeší až na poslední chvíli.

To už vypadá na komplexní řešení celé situace ve školství?

Snažíme se k problému přistupovat komplexně i za pomoci tvorby strategických dokumentů. Jedním z nich je i tvorba MAPu (Místní akční plán vzdělávání), který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tvorba tohoto dokumentu probíhá v úzké vazbě s Místní akční skupinou Brána Vysočiny, kde se podařilo najít a zapojit hned několik odborníků na oblast školství, kteří poskytnou metodickou i obsahovou pomoc nejen při tvorbě, ale i při realizaci MAP vzdělávání. Město Tišnov společně s oběma základními školami (nám. 28. října a Smíškova) se staly partnerem v projektu „IMPAKT: společně v rozmanitosti“, který bude řešit Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kde klíčovým záměrem bude proinkluzivními aktivitami s cílovými skupinami (děti, učitelé, rodiče, zřizovatel) především docílit trvalé změny klimatu v podpořených školách nebo tyto změny pevně nastavit jako součást strategie školy.

Jste v kontaktu i se školskými zařízeními, která nejsou zřizována městem?

Naše pozornost je samozřejmě nejvíce zaměřena na námi zřízené mateřské a základní školy. Nicméně v Tišnově je hned několik dalších institucí, které jsou zřízeny jinými subjekty, ať už krajem, nebo soukromými organizacemi. Jedná se o Gymnázium Tišnov, Inspiro – středisko volného času, Základní uměleckou školu, ZŠ a SŠ Tišnov, ZŠ ZaHRAda a Dětský domov. U některých je vazba těsná, protože město poskytuje finanční prostředky na provoz, u některých jsme v situaci partnerů, kteří si mohou vzájemně pomáhat, a město Tišnov chce být naslouchajícím partnerem, který bude-li moci, tak ostatním školským zařízením pomůže. S panem starostou Dospíšilem jsme se rozhodli minimálně dvakrát ročně se se zástupci těchto zařízení setkávat. Na začátku školního roku jsme navštívili vedení těchto organizací přímo na jejich domácí půdě, před Vánoci pak zveme zástupce vedení na společné setkání na radnici.

Do vaší kompetence paří i oblast sportu, co se zde připravuje?

Na poli sportu chceme rozhodně podpořit sportovní infrastrukturu hned několika konkrétními a výraznými investicemi. Jednak budeme dále pokračovat v modernizaci tišnovského koupaliště, kdy byl v roce 2015 počet platících návštěvníků téměř třikrát vyšší (cca 41 tis.) než v předchozích letech. Významně tomu pomohlo báječné letní počasí, ale také modernizované koupaliště. Proběhla oprava čerpadel a filtrů, byl doplněn písek na volejbalovém hřišti, zakoupeny nové ochranné sítě. Povrch dětského brouzdaliště byl nově natřen, byly nakoupeny a nainstalovány dva nové dětské hrací prvky, bylo vybudováno nové vedení elektřiny a vody od vrtu a studny k úpravně vody. Na plot okolo koupaliště byla nainstalována neprůhledná síť, čímž se zvýšila intimita a soukromí areálu, při vstupu fungoval elektronický pokladní a odbavovací systém. Tyto aktivity a investice do budoucna rozhodně nekončí, na sezónu 2016 je v plánu zhotovení přípojek na nově budovanou kanalizaci, což by se mělo promítnout ve snížení nákladů na odpadní vody, nebo např. instalace zamykatelných schránek na cennosti a stojany na jízdní kola. V rámci III. etapy rekonstrukce koupaliště proběhnou projekční práce a výběr dodavatele na opravy dětského brouzdaliště. Všechny tyto aktivity návštěvníci pečlivě sledují a v červencovém anonymním dotazníkovém šetření jsme zaznamenali drtivou většinu pozitivních ohlasů.

Za další významný počin považuji v roce 2015 realizaci dotačního titulu „Podpora trenérů mládeže“, kdy město začalo finance směřovat i přímo těm nejdůležitějším stavebním kamenům každé sportovní organizace, na kterých mnohdy sportovní kluby, oddíly a spolky stojí, a to konkrétně přímo trenérům mládeže. Potěšením je, že město Kuřim v roce 2016 tento dotační titul od nás přebírá. Za příjemné zjištění a jisté ocenění naší práce lze i považovat, že město Šlapanice začalo používat naše tišnovská kritéria na rozdělení dotací na činnost sportovních klubů, která v Tišnově fungují již od roku 2007 a která byla vytvořena v součinnosti tehdejších členů sportovní komise a nyní zastupitelů města – Sebera, Dospíšil, Kunický, Schneider, s výrazným přispěním R. Černocha a dalších.

Významným počinem v roce 2016 a blízké budoucnosti bude rozvoj sportovního areálu Ostrovec, kdy město zakoupilo pozemky Českých drah a Amatérský fotbalový klub Tišnov podá žádost o dotaci na modernizaci celého areálu spočívající ve vytvoření druhého tréninkového fotbalového hřiště, výstavbě tribuny, kabin a sociálního zařízení a rozšíření tenisového areálu o dva kurty. Město se pak bude na cca třiatřicetimilionové investici podílet dalšími pěti miliony korun spolu s dotací MŠMT, Jihomoravského kraje a Fotbalové asociace České republiky.

Dále uvažujeme a projektově se připravujeme na rekonstrukce víceúčelového sportoviště u ZŠ Smíškova. Po plánované modernizaci bude sportoviště nabízet opravené víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, které bude v létě sloužit pro malou kopanou, volejbal, basketbal a tenis a v zimě jako umělé kluziště s mobilními mantinely a skrytým systémem zemního chlazení, dále malé víceúčelové hřiště s umělým trávníkem pro volejbal a basketbal, atletickou rovinku pro sprint a doskočiště pro skok do dálky. Rekonstrukce zahrnuje i vybudování provozních objektů pro technické zázemí chlazení kluziště, zázemí pro obsluhu a stání rolby, sklad nářadí a převlékárnu. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši cca 14 mil. Kč, z toho částka cca 6 mil. Kč by byla finanční spoluúčast města Tišnova v rámci dotace.

Tedy školství a sport patří do priorit města?

Záběr města na poli investičních akcí je široký a školy a sportovní infrastruktura sem rozhodně patří. Kromě výše uvedených významných akcí musím vyjmenovat i další akce, které svědčí o tom, že školství a sport patří mezi jasné priority města. V roce 2015 byly úspěšně dokončeny akce města, které byly zahájeny v minulých volebních obdobích: patří sem vybudování nadstavby a vybavení učeben na ZŠ Smíškova, rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ nám. 28. října, zateplení ZUŠ a revitalizace Střediska volného času Inspiro. Také se budeme držet tradice a opět budeme vyhlašovat nejlepší sportovce a funkcionáře jednotlivých sportů v Tišnově.

V roce 2016 byl celkový objem financí, které zřizovatel poskytuje svým školským zařízením na provoz, v rozpočtu oproti roku 2015 navýšen. Z plánovaných investic kromě výše uvedeného dále vybírám úpravu prostor před ZŠ Smíškova, která zažívá zvláště v ranních hodinách dopravní džungli s přijíždějícími a parkujícími automobily, MŠ Horova čeká výměna oken, dojde k zateplení střediska volného času Inspiro, na ZŠ nám. 28. října proběhne rekonstrukce dalších sociálních zařízení, plánuje se oprava hřiště u budovy Riegrova a další drobné aktivity (workoutové hřiště), které pro občany města Tišnova zvyšují jejich komfort a kvalitu na poli školství a sportu.

Máte nějaké osobní přání čtenářům do roku 2016?

O pracovních plánech jsem mluvil doposud. Osobně se domnívám, že vytvoření infrastruktury pro sportování dětí, mládeže i dospělých je důležité, ale mnohem důležitější je dostat děti na tato hřiště. Děsí mě snižující se úroveň pohybové zdatnosti u mládeže, tady se musíme spolehnout na práci spolků, klubů a oddílů, kdy rodiče pošlou děti a ke sportování je přitáhnou. Jen učitelé tělesné výchovy na MŠ a ZŠ to nezachrání. Společně s manželkou vedeme v Tišnově už čtrnáct let atletický klub a naší snahou s dalšími osmi trenéry atletiky je s tímto trendem bojovat. Náš záběr představuje cca 130 dětí ročně a jako radní pro sport mohu slíbit, že se město bude snažit podpořit jakékoliv aktivity, např. neziskovek, které povedou k zvýšení úrovně sportovních a pohybových dovedností, a nejen u dětí.

A mé osobní přání z mé aktivní atletické kariéry v kategorii masters (veteráni) je vzít si zpět český rekord na 60 m př., který mi „sebral“ kolega z atletiky Ondřej Doležal z České, a dovézt medaili z ME Masters.

 

Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: