Rok 2015 s Časem pro sebe

Rok 2015 s Časem pro sebe

Milí přátelé, příznivci, návštěvníci, připravili jsme pro Vás ohlédnutí za uplynulým rokem, abychom mohli společně zhodnotit, co se nám za Vaší pomoci, spolupráce, podpory či zájmu povedlo uskutečnit. Oproti uplynulým

letem se rapidně zvýšily příjmy spolku plynoucí z dotačních programů jak města Tišnova, tak Jihomoravského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí. Aktivity spolku tak lze představit podle projektů následovně:

projekt Kulturní koridor

Hlavní myšlenkou projektu Kulturní koridor je propojení stávajících, rodících se i plánovaných kulturních aktivit spolku a spolupracujících organizací v jakémsi myšlenkovém koridoru. Zároveň je v úmyslu otevření faktického koridoru centrem Tišnova skrze prostory spolku Čas pro sebe. Tyto jsou umístěny v prvorepublikové budově někdejší chlapecké školy a přímo navazují na důležité komunikační prostory města. Vytváří se přirozený, postupně se otevírající koridor blokem veřejných budov a prostor. V letošním roce se z dotace města Tišnova podařilo dotvořit zázemí pro kulturní aktivity. Bylo vybudováno pódium a zabezpečeno jeho zastřešení, byl zajištěn větší počet

lavic i stolů pro návštěvníky. Dále se v rámci projektu povedlo uskutečnit tři koncerty, jarmark a také několik výstav – například fotografickou Srdcem u koní či aktuálně The Tap Tap – Načerno. Na projektu se podílely další tišnovské neziskovky – Tišnov žije! s Galerií na schodech a Pro Tišnov s festivalem Hudbou pro UNICEF.

projekt Čas pro setkávání

Cílem projektu Čas pro setkávání je navázat na již zavedené aktivity, v nichž budeme pokračovat a rozšiřovat je. Realizovány byly interaktivní programy pro celé rodiny, a to Permoníci, vodní turistika, chůze s holemi, celorodinné

výlety za historií a tradicí po naší vlasti. Kurzy na témata dotýkající se zdravého životního stylu – pohyb i výživa, rodičovství, péče o děti, ale i o sebe. Povedla se práce s rodinami jako celky, spolupráce s místními organizacemi. Dále dobudování SetKávárny tak, aby naplňovala zamýšlené poslání. To jest stala se komunitním prostorem bez omezení. Vedle kurzů, tvoření, seminářů a výstav zde probíhají i kulturní večery a koncerty a také setkání organizací, které nemají vlastní prostory. Je zde herna, relaxační zóna, místo pro ohřev jídla, možnost uvařit si kávu nebo čaj a také klavír či kytara.

projekt Čas pro zdravý pohyb.

Hlavním cílem projektu pro letošní rok bylo dokončení zázemí pro sportovní aktivity, zejména šatny, a současně zkvalitnění sportovního vybavení. Tohoto se nám podařilo dosáhnout k plné spokojenosti. Šatna je vybavena novou podlahou, zamykatelnými skříňkami pro sportovce a vylepšen byl i prostor sprch. Do tělocvičny byly dodány dva ribstoly a gymnastické lavičky. Také bylo doplněno sportovní vybavení, zejména pro relaxační a kompenzační cvičení.

Projekt Mezičas aneb Co má dítě dělat, když nemá co dělat?

Impulzem k vytvoření Mezičasu byly zkušenosti rodičů s problémovými prostojovými časy dětí, například mezi dvěma kroužky. Prostoje mají celou škálu důsledků od nepohodlí po otevření cest k sociálním patologiím. Podařilo se nám nastartovat fungování Mezičasu jako bezpečného místa pro trávení této doby. Služba je pozitivně vnímána a oceňována a její využívání má stoupající tendenci. Z prostředků dotace bylo hrazeno vstupní vybavení prostor, provozní a personální náklady.

Projekt čas pro rodinu – jak na to?

Mezi plánovanými aktivitami projektu probíhalo individuální poradenství, které bylo úspěšně realizováno v oblasti výživy, problémů pohybového aparátu i zdravých forem cvičení, bezpečné manipulace s novorozenci a kojenci. Uskutečnilo se několik interaktivních seminářů na témata týkající se například práce s hlasem a dechem, pozitivního myšlení, zvládání vzteku, rodinných vztahů nebo alternativních forem péče o zdraví. Dále pravidelné terénní vzdělávací aktivity jako Permoníci. Vše se zvláštním zřetelem na komplexnost prožitku a zapojení celé rodiny.

Specifickou oblastí činnosti spolku je obchůdek Klenby.

Původní myšlenkou bylo využití zapomenutých klenutých prostor pro prezentaci a uplatnění místních tvůrců. Nejenom že se nám povedlo ji uskutečnit, ale rozvíjí se velice potěšujícím způsobem. Klenby se stávají fascinující přehlídkou dovedností obyvatel regionu. V září 2014, kdy jsme začínali, nás do začátku podpořilo čtrnáct tvůrců. V červnu letošního roku jich už bylo šedesát a na konci roku 2015 jejich počet dosahuje devadesáti pěti. Až na několik výjimek jsou to všechno lidé žijící v maximální vzdálenosti dvaceti pěti kilometrů od Tišnova. Jsou to drobní tvůrci – maminky na rodičovské dovolené, babičky z penzionu, mladí lidé i lidé nemocní, pro které je tvorba koníčkem a cestou k drobnému přivýdělku. Za úspěchy našeho spolku stojí lidé – přátelé, zastupitelé, návštěvníci, dobrovolní pomocníci.

Vám všem děkujeme za pomoc, podporu i kritiku a přejeme Vám v roce 2016 mnoho radosti a… trochu času pro sebe.

 

Ľubica Kubicová, koordinátorka

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: