O volnočasových aktivitách s Lucií Borkovou

O volnočasových aktivitách s Lucií Borkovou

Mgr. et Bc. Lucie Borková, nar. 1983, pochází z Tišnova. V roce 2007 vystudovala Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity, obor regenerace a výživa ve sportu, o tři roky později absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor sociální pedagogika a volný čas. Již při studiu působila na pozici sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení v Tišnově a současně i jako lektorka firemního vzdělávání. Od roku 2012 je ředitelkou Inspira – střediska volného času Tišnov, které bylo dříve známé jako Dům dětí a mládeže Tišnov. Jejími zájmy jsou cestování a turistika, sportování, především bowling a volejbal, objevování nového a posouvání si vlastních hranic.

Člověk pracující s dětmi a mládeží často tráví svůj volný čas prací, je to i u Vás podobné?
Je úžasné mít práci, která vás živí i baví současně. Svoji práci, stejně jako kolegyně, vidím jako životní styl a mám ji moc ráda. V Inspiru mám kolegyně, které jsou kamarádkami, a i moji známí pomáhají při realizaci činností pro děti v Inspiru. Takže se nedá oddělit práce a volný čas.

Paní ředitelko, proč právě název Inspiro?
Chtěli jsme se odlišit, být originální a čitelní. Dům dětí a mládeže byl často zaměňován s dětským domovem nebo domovem mládeže, což jsou zcela jiné organizace. „Nový“ název jsme řešili a konzultovali přes jeden rok. Změna názvu byla rozhodnutím celého týmu, který vnímal, že bylo třeba posunout se o krok dál. Názvem Inspiro jsme chtěli zaujmout starší žáky a studenty, což se povedlo. Náctiletí přece nemohou chodit do „Domečku“, že?

Co vše zahrnuje nabídka Inspira?
Inspiro je školské zařízení zajišťující zájmové vzdělávání pro děti, žáky a studenty. Pod zájmové vzdělávání se řadí kroužky a tábory. Během školního roku, který je pro nás od října do května, realizujeme tedy kroužky a výukové programy. Školy v naší nabídce naleznou výukové programy zaměřené na oblast přírodovědnou, vlastivědnou, technickou nebo preventivní, rozvíjející jednotlivce či třídní kolektiv. Jedná se o programy, které metodou zážitkové pedagogiky rozvíjí a prohlubují témata školního vzdělávacího programu. V průběhu celého kalendářního roku pořádáme a spolupodílíme se na organizaci zhruba pětadvaceti akcí pro rodiny s dětmi. O prázdninách, a to především o těch letních, pořádáme pobytové i příměstské tábory. Na naší činnosti se velkou mírou podílí externí spolupracovníci, kteří dle školského zákona musí mít úspěšně absolvovaný akreditovaný pedagogický kurz. Jeho náplní je psychologie, pedagogika, příprava a organizace zájmového vzdělávání.

Nepřehlédnutelná byla Vaše letošní kampaň při náboru školáků do nových kroužků, byla úspěšná?
Na přípravě letošních kroužků a rozvrhu jsme začali pracovat již v květnu, což umožnilo přijít na konci prázdnin s ucelenou nabídkou kroužků, a tím dětem a rodičům ulehčit včasné plánování školního roku. Kampaň byla úspěšná. Do kroužků máme přihlášeno přes devět set dětí, žáků a studentů, což je o sto více než v loňském roce. Bohužel jsme museli řadu zájemců z kapacitních důvodů odmítnout. Z celkového počtu osmdesáti šesti kroužků z nich šedesát vedou externí spolupracovníci, kteří mají svoji práci a jednou až dvakrát týdně ve svém volném čase si připravují a vedou kroužky. Časové možnosti spolupracovníků tedy neumožňují nabídnout další termíny.

Jak přijali všechny letošní změny Vaši kolegové? Nebo se jednalo o týmovou práci? A jak jste spokojena se svým pracovním týmem?
Změn v letošním roce bylo opravdu hodně. V jarním období byly naší hlavní náplní záležitosti týkající se přejmenování, především nového grafického vzhledu organizace a změny názvu v dokumentech a smlouvách. V letních měsících jsme se kromě realizace táborů a čerpání dovolených věnovali přípravě nového webu, online přihlašování, přípravě rozvrhu a celého školního roku. Hodně času zabralo i řešení vzniklých situací na staveništi. Aby vše proběhlo hladce, muselo se jednat o týmová rozhodnutí a práci. S pracovním týmem jsem spokojená, patří do něho devět interních zaměstnanců a pětašedesát externích spolupracovníků. V posledních dvou letech se daří upevnit spolupráci s externími spolupracovníky a tím snížit jejich fluktuaci.

Hodláte se do budoucna zaměřovat i na aktivity pro dospělé?
Nyní nabízíme kreativní kurzy pro dospělé a PC kurzy pro seniory, o které je velký zájem. Rádi bychom se v budoucnu více zaměřili na aktivity pro dospělé, ale v současné době máme pracovní kapacitu zcela přeplněnou žáky a studenty, kteří jsou naší hlavní cílovou skupinou.

Letos v létě jste realizovali poměrně hodně táborů, a to klasických, méně tradičních nebo i příměstských. Plánujete na tuto činnost navázat i v budoucnu?
V létě jsme poprvé nabídli příměstské tábory během celých prázdnin. Všech deset jich bylo zcela naplněno. V trendu pobytových i příměstských táborů budeme pokračovat a dle poptávky je i rozšiřovat.

Myslíte si, že lidé mají představu o tom, jaká je pracovní náplň pedagoga v Inspiru?
Myslím si, že představu nemají. Práce pedagoga ve středisku volného času je zcela odlišná od práce pedagoga ve škole. Připadám si, že s kolegyněmi spadáme do kategorie „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“. Vzhledem k tomu, že jsme školské zařízení, jsme povinni plnit řadu administrativních úkolů, jako jsou evidence a kontrola přihlášek účastníků, vedení školní matriky, přijímání, kontrola a upomínkování plateb školného, vedení evidence materiálu, personalistika, směrnice apod. Kromě zákonné administrativy se v dopoledních hodinách ještě věnujeme vytváření a distribuci letáků, newsletterů a plakátů, psaní článků o naší činnosti, aktualizaci webu a Facebooku pro dobrou informovanost rodičů. Dále také komunikaci s rodiči, externími pracovníky, pobočkami, přípravám a realizacím akcí, táborů a v neposlední řadě i kroužků. A v letošním září jsme v rámci pracovní doby museli stihnout i náročný úklid po rekonstrukci, aby vše bylo 1. října připraveno na zahájení školního roku.

Jedna budova, kterou využíváte, prošla v poslední době stavebními úpravami. Na co nového se mohou návštěvníci těšit a kdy?
Rekonstrukce budovy je již za námi. Máme nová sociální zařízení a z kohoutků nám konečně teče i teplá voda. Je vyměněno topení v celé budově, což se jistě značně projeví ve chvíli, kdy budou vyměněna okna a budova bude zateplena. Velkou změnu klienti zaznamenají ve Slunečním sále, kde proběhla sanace vlhkého zdiva. Zdi byly do výšky sto sedmdesáti centimetrů očištěny od omítek až na cihlu, nanesly se nové sanační omítky, vymalovalo se a pořídil se nový úložný prostor, což sál velmi projasnilo. Lidé procházející okolo budovy jistě zaznamenali obnažené zdivo zvenku budovy. V této fázi rekonstrukce je to správně, vlhké zdivo bude nyní několik měsíců vysychat.

Z čeho máte za poslední rok největší radost?
Velké radosti mám dvě. Jednou je, že se podařilo vytvořit nabídku výukových programů pro mateřské a základní školy a že třídy naše služby využívají. Druhou radostí pro mě je vydařený rebranding organizace. Název Inspiro se začal používat mezi žáky i dospělými a děti do Inspira rády chodí.

Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: