Modernizace sběrného dvora v Tišnově

Modernizace sběrného dvora v Tišnově

V dubnu letošního roku byla zahájena realizace projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Tišnov“. Stavbu realizovala společnost Stylstav s. r. o. se sídlem v Křižanově. Slavnostní otevření nového areálu sběrného dvora proběhne 25. září 2015. První část projektu představovala výstavba haly na prvotní třídění odpadů, přístřešků pro kontejnery, komunikací a zpevněných ploch.

Projekt lze svým rozsahem a zapojením spádových obcí chápat jako významné zařízení regionálního systému nakládání s odpady a využitelnými složkami komunálních odpadů. Realizací tohoto projektu dochází k navýšení kapacity zpracování či třídění odpadů o 840 t/rok.

Celkové náklady činily 14,95 milionu korun, z toho je příspěvek fondu Evropské unie 12,71 milionu korun a příspěvek SFŽP ČR 747 tisíc korun. Druhá část projektu obsahovala výstavbu kompostárny s plánovanou produkcí 150 tun kompostu za rok, boxů na bioodpad a souvisejících inženýrských sítí. Cílem projektu bylo vybudování nové kompostárny využívající biologicky rozložitelný odpad z domácností a z údržby veřejné zeleně. Vyprodukovaný kompost bude sloužit k revitalizaci zelených ploch města.

Celkové náklady činily 7,21 milionu korun, z toho je příspěvek fondu Evropské unie 6,13 milionu korun a příspěvek SFŽP ČR 361 tisíc korun.

Eva Jelínková, OIPP

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: