Zahrádka u Palce

Zahrádka u Palce

Dovolte mi, abych za iniciativu Zachraňme Zahrádku U Palce navázala na sérii článků, které se v předchozích číslech Tišnovských novin vyslovovaly k tématu odkoupení domu č. p. 70, zvaného Perštýn, do vlastnictví města a zachování tohoto přirozeně vzniklého kulturního a společenského centra s nezaměnitelným „geniem loci“ pro veřejnost. Na jednu stranu nás velice potěšil příspěvek pana starosty Dospíšila v minulém čísle, kterým dává veřejně najevo svoje sympatie k Perštýnu a přilehlé zahrádce a ubezpečuje, že se věcí bude dále zabývat s cílem „zachování historické hodnoty domu a dvora a také k zachování kulturní tradice v tomto místě“. Velice si vážíme i jeho poděkování iniciativě za odvedenou práci. Mrzí nás však striktní odmítnutí našich variant řešení, které byly označeny za nedostatečné a nepřesvědčivé, ačkoliv tyto varianty byly průběžně konzultovány a upravovány zcela v souladu s přáním vedení města. Naše iniciativa Zachraňme Zahrádku U Palce vznikla především s cílem vyvolat diskuzi a to se nám zcela jistě podařilo. Když nás vedení města požádalo, abychom pro další jednání připravili možnosti směny Perštýna za jiný majetek města, rádi jsme tomuto požadavku vyšli vstříc. Možné varianty jsme ve svém volném čase připravili a představili na třístranné schůzce (majitele, zástupců vedení města a zástupců iniciativy).

Z této schůzky vzešla pro všechny nejlépe akceptovatelná varianta směny za stavební pozemek za Albertem s doplatkem ve výši 6 milionů Kč. Dále je už pouze na straně města a majitele, aby tuto směnu proměnili ve skutečnost, nebo spolu nalezli jinou variantu řešení. Iniciativa Zachraňme Zahrádku U Palce už v tomto směru nemá žádnou možnost do vyjednávání zasahovat a bude stejně netrpělivě, jako ostatní příznivci Zahrádky U Palce, očekávat výsledek jednání dotčených stran. Všichni si dobře uvědomujeme, že nejen otázka financování převodu objektu do vlastnictví města je důležitým faktorem pro budoucnost domu a jeho převod pod městská křídla. Je potřeba vymyslet, jak dům co nejlépe využít, k jakým účelům by mohly sloužit prostory sousedící s žijící hospodou. I v tomto směru vedení města oslovilo naši iniciativu, aby se pokusila přijít s nějakým nápadem. Obě strany se přitom shodly, že skloubení bydlení s kulturním a společenským životem by nedělalo dobrotu. Po průběžných konzultacích s vedením města jsme tedy sestavili několik možných variant řešení a tyto byly následně zaslány městským zastupitelům. My bychom Vás rádi seznámili s variantou, která nebyla zcela přijata, ale z našeho pohledu byla nejvhodnější.

Tato varianta by v prvé řadě pomohla vyřešit prostorové problémy příspěvkových organizací působících na území města. Základní umělecká škola v Tišnově a přidružené občanské sdružení Tigal se těší velkému zájmu ze strany dětí i dospělých o umělecké vzdělání, ale potýkají se s nedostatečnou prostorovou kapacitou. V prostorách Perštýna by tak nalezlo zázemí několik školních kapel s možností vybudování menšího nahrávacího studia a střižny pro prezentaci nacvičeného repertoáru všech žáků školy. Do nových prostor by se přestěhovala z budovy MěKS také učebna hudební nauky a malý sál pro výuku dramatického oboru. Uvolněné prostory v MěKS by posloužily přestěhování Tišnovské televize z prostor Inspira pod střechu své mateřské instituce a Inspiru by se tak otevřely další možnosti rozšíření svých aktivit, po kterém tak dlouho volá. Jako nejvhodnější využití prostor v přízemí iniciativa spatřuje ve vybudování moderního turistického informačního centra (TIC). Dosavadní prostory TIC v Jamborově domě jsou malé a zcela mimo turistické trasy, a pokud má Tišnov patřit mezi města s turistickým zázemím, což při vstupu města do turistické destinace Koruna Vysočiny zástupci iniciativy předpokládají, je třeba TIC přestěhovat a rozšířit.

Při velkém boomu cyklistické turistiky posledních let prostory Perštýna skýtají výbornou možnost např. pro vybudování úschovny, opravny či půjčovny kol a prostory velkého průjezdu si přímo říkají o umístění panelů s prezentací turisticky zajímavých míst v Tišnově i okolí. Své místo by zde mohl najít Senior Point a „Obci přátelské rodině“ by slušelo také zřízení Family Pointu. Pro návštěvníky města pak může Perštýn nabídnout rovněž prostory ve druhém patře, které by mohly sloužit jako ubytování hostelového typu, což by pro město znamenalo určitý výnos nebo úsporu při ubytování návštěv města či aktérů kulturních akcí. Bohužel vedení města náš nápad vybudování moderního TIC v Perštýně nepodpořilo. Pro zájemce je však námi zpracovaný dokument dostupný v plném znění na stránkách www.zachranmezahradku.cz/ clanky/projekt-vyuziti. Naše iniciativa samozřejmě netrvá na nutnosti využití objektu dle jimi předložených variant. Svými nápady se však snaží přinést inspiraci a přesvědčit město o tom, že převod majetku do jeho vlastnictví má svůj smysl.

O oblibě Perštýna s jeho zahrádkou nemůže být sporu, vždyť jen pod petici za jeho zachování pro veřejnost se podepsalo téměř 1 000 občanů Tišnova i těch, kteří sice v Tišnově nebydlí, ale mají ho rádi a vracejí se sem. Jsme opravdu velice rádi, že Tišnovákům není lhostejné, co se děje v jejich městě, a dokáží se semknout v „boji“ za společnou věc. Kromě petice město obdrželo také otevřený dopis, iniciovaný panem Syslem, s podpisy významných tišnovských osobností a s jasnou výzvou, aby se město postavilo k převodu domu do svého vlastnictví čelem. Měli jsme velké štěstí, že pan Navrátil, jako tišnovský patriot, na základě veřejného názoru vyjádřil přání ponechat domu jeho současné využití a nabídl dům k prodeji městu. Nyní je už pouze na zvážení městského zastupitelstva, nakolik je dům s komunitním životem pro město důležitý a nakolik vyslyší přání svých voličů.

Romana Němcová

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: