Aktuálně z města

Aktuálně z města

Rekonstrukce ulice Dvořákova
Od února 2021 zahajuje Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko prostřednictvím společnosti Inženýrské stavby Brno stavební práce – rekonstrukci ulice Dvořákova v Tišnově. Důvodem je havarijní stav kanalizace.

Proto byla od 15. února 2021 provedena úplná uzavírka ulice Dvořákova a instalace dopravního značení pro organizaci objízdných tras. Předpokládaný termín ukončení prací, které budou probíhat v několika etapách, je 31. července 2021. Následně by na tuto akci měla navázat plánovaná rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská.

V praxi to znamená, že došlo k úplné uzavírce silnice II. třídy č. II/377 (ulice Dvořákova) od křižovatky s místní komunikací ulice Husova po křižovatku se silnicí č. II/379 ulice Brněnská. Dále pouze pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) jsou uzavřeny místní komunikace č. 36c (ulice Husova) a č. 26c (ulice Na Rybníčku).

Objízdná trasa pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 7,5 t nevede přes Tišnov, ale obousměrně přes Předklášteří, Štěpánovice, Borač, Doubravník, Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnici, Lomničku a Železné.

Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy je vedena po silnici č. III/3773 (ulice Riegrova), dále po místních komunikacích č. 117c (nám. Míru) a č. 118c (Komenského nám.) a po silnici č. III/3772 (ulice Janáčkova).

Aktualizované informace s konkrétními termíny prací najdete vždy na www.tisnov.cz, příp. i na Facebooku města.

Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská
Po letech plánů a usilovných příprav budou během měsíce března zahájeny práce na investiční akci „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“, spočívající v celkové rekonstrukci části ul. Riegrova a Černohorská, včetně realizace nového kruhového objezdu v místě křížení těchto ulic. Podrobně se mohou občané seznámit s podobou této akce na webu města v Proměnách Tišnova, kde je popis stavby a část výkresové dokumentace. Zahájení realizace bylo vázáno na získání dotace pro SÚS JmK. V červenci roku 2020 SÚS JmK obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci a bylo tak možné zahájit přípravy samotné realizace.

Jako první proběhne kácení zeleně kolidující se stavbou, dle schválené projektové dokumentace a v rozsahu povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které bylo k této akci vydáno OŽP v Tišnově. V rámci tohoto povolení, které se týká 48 ks dřevin a 508 m2 zapojených porostů (keřů), byla  stanovena náhradní výsadba v rozsahu 72 ks dřevin podél ulic Riegrova a Černohorská a 4 ks dřevin v prostoru nově budovaného kruhového objezdu v místě křížení ulic Dvořákova, Sv. Čecha, Riegrova, Černohorská a Tyršova. V minulých letech již byla část z těchto dřevin pokácena, a to konkrétně v ul. Riegrova, v části od plánovaného kruhového objezdu až k sokolovně, tj. po křižovatku s ul. Drbalova a Na Hrádku.

S rozsahem nezbytného kácení a následnou realizací náhradní výsadby byli podrobněji seznámeni členové komise pro životní prostředí.

Celá akce je rozdělena mezi tři samostatné investory – Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK), město Tišnov a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Mezi těmito investory byla uzavřena smlouva o spolupráci, jejímž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby. Zadávací řízení na dodavatele stavby zrealizuje na základě této smlouvy SÚS JmK dohromady i na části financované městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, aby ze zadávacího řízení vzešel jeden dodavatel stavebních prací. Vybraný dodavatel by měl být znám během první poloviny roku a poté by po podepsání příslušných smluv mohly být zahájeny samotné stavební práce.

Práce budou probíhat v několika etapách, vyžadujících úplné či částečné uzavírky dotčených komunikací. Podrobné informace s datem zahájení stavby a dále konkrétní termíny jednotlivých etap stavebních prací a s tím související dopravní omezení budou s předstihem uváděny na webových a facebookových stránkách města. Informace zde budou pravidelně aktualizovány a prosíme proto občany, aby tyto stránky pravidelně sledovali.

Daňová přiznání k dani z nemovitostí v roce 2021 až do 1. 4. bez sankce
Ministryně financí svým rozhodnutím prominula sankce za pozdější podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud k němu dojde do 1. dubna 2021. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových  přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce Finanční úřad tomuto předcházet, ovšem současně se nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). To by mělo být zabezpečeno především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpovědí veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí nebo spojí poplatníky přímo s pracovníky spravujícími konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).

Telefonicky také pomůžou poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka, pokud se místo pobytu nenachází v Jihomoravském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve vašem případě vyřizující, volejte FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, 542 192 142 / 143.

Pracovníci útvaru majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a jeho územních pracovišť se vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den až do 1. 4. 2021 vždy minimálně v době:
pondělí a středa 8.00–16.30 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8.00–15.00 hodin
Seznam telefonních kontaktů k dani z nemovitých věcí najdete na webu města v Aktualitách.

Místní poplatky za komunální odpad a psy
Sazby místních poplatků za komunální odpad a za psa zůstávají pro rok 2021 stejné jako v předchozím roce. Pro poplatníky Tišnova je sazba poplatku za komunální odpad ve výši 660 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 560 Kč.

Místní poplatky preferujeme hradit bankovním převodem na č.ú. 19-1425641/0100. Pro úhradu je nutné znát svůj variabilní symbol, který zůstává po celou dobu poplatkové povinnosti neměnný, pokud ho neznáte, kontaktujte: A. Lásková (tel. 549 439 838, alena.laskova@tisnov.cz), H. Marvánková
(tel. 549 439 843, helena.marvankova@tisnov.cz), I. Maloňová (tel. 549 439 844, iva.malonova@tisnov.cz). Hotovostní platba je možná v aktuální úřední hodiny zveřejněné na stránkách města.

Prodej městského bytu
Město Tišnov nabízí k prodeji byt 1+1, v přízemí vlevo, do osobního vlastnictví, nacházející se na okraji města, pod horou Květnice, jedná se o byt č. 2 na ulici Králova 1670 v Tišnově. Prodej bytu proběhne obálkovou metodou, byt bude prodán nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena musí činit částku 1 900 000 Kč.

Více informací a podmínky prodeje na www.tisnov.cz/uredni-deska – Záměr prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1670 v Tišnově, vyhlášený dne 3. 2. 2021 nebo na e-mailu katerina.smetanova@tisnov.cz. Předání bytu po podepsání kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s prodejem, zápisu do katastru nemovitostí.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2021 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“, které navazují na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 384 domácnostech, z nichž se 6 634 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 30. ledna do 13. června 2021  prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ jsou nesmírně důležité a umožní získat řadu významných informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Případné dotazy občanů, kteří budou osloveni zaměstnanci ČSÚ, odkazujeme na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2021 v Jihomoravském kraji – Mgr. Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233, mob. 731 439 303.

Nejstarší občance Tišnova bude letos 101 let
Průměrný věk Tišnovana (obyvatelé Tišnova včetně jeho místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov) byl na počátku letošního roku 42,5 let. „Nejmladší“ místní částí je Pejškov, průměrný věk obyvatele Pejškova byl 35,3 let, naopak „nejstarší“ místní částí je Hájek, průměrný věk obyvatele Hájku byl 46,2 let. Nejstarší občance Tišnova bude letos 101 let a jeden občan letos oslaví 100 let, 14 občanů je narozených v rozmezí let 1922–1926. Prvními občánky města Tišnova byly dvě děti narozené 3. 1. 2021.

V roce 2020 se ve správním obvodu matričního úřadu Tišnov uskutečnilo 57 sňatků, z toho bylo 50 sňatků občanských a 7 sňatků církevních. Mezi stálé obyvatele města loni přibylo 98 novorozených dětí, oproti tomu zemřelo 100 občanů Tišnova. V Tišnově tak k 31. prosinci 2020 žilo 9 162  obyvatel, českých státních občanů. Informativní údaje o počtu cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Tišnově nebyly Ministerstvem
vnitra zatím zveřejněny.

Participativní rozpočet – hlasování od března
V měsíci únoru byla dokončena analýza proveditelnosti projektů, které byly přihlášeny do participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov. Všechny návrhy, které byly označeny jako proveditelné, naleznete na webových stránkách www.tvorime-tisnov.cz. Sami navrhovatelé své projekty představí na veřejné prezentaci, která se uskuteční v pondělí 15. 3. 2021 v 17.00. Vzhledem k současné epidemiologické situaci nepředpokládáme, že by bylo možné setkat se osobně, proto tato prezentace proběhne prostřednictvím videokonference. Při on-line setkání budete moci položit navrhovatelům dotazy týkající se jednotlivých návrhů.

Připojit se bude moci každý pomocí odkazu, který s předstihem zveřejníme na webové stránce participativního rozpočtu www.tvorime-tisnov.cz a na webu města. Bezprostředně po veřejné prezentaci bude zahájeno hlasování, které potrvá do 11. 4. 2021. Hlasovat bude možné on-line na webových stránkách participativního rozpočtu (www.tvorime-tisnov.cz) i prostřednictvím hlasovacího letáku, který bude spolu s informacemi k hlasování uveřejněný v příštím čísle TN (4/2021).

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: