Výročí jedné z nejstarších institucí

Výročí jedné z nejstarších institucí

14. října roku 1900 se v Tišnově sešla valná hromada tehdejšího Katolického spolku tovaryšů, která se rozhodla  spolek přejmenovat na Katolickou vzdělávací jednotu pod ochranou sv. Josefa pro Tišnov a okolí. Tím byla založena kulturní instituce, která se stala důležitou a zajímavou součástí tišnovské historie 20. století a která existuje až do současné doby.

Počátky katolického hnutí v Tišnově sahají ale hluboko do století devatenáctého. Prvním spolkem byla Jednota katolická založená v roce 1853, zaměřená především na vzdělávání mládeže, která ale po několika letech ukončila činnost. Následovala Katolická politická beseda v roce 1870, o jejíž činnosti v Tišnově nic bližšího není známo.  Přímým předchůdcem Katolické vzdělávací jednoty se stal výše zmíněný Spolek katolických tovaryšů, založený v Tišnově v roce 1893. Na třetí hodinu odpoledne dne 22. ledna uvedeného roku svolal do domu pana Tomáše Zichy ustavující schůzi farář P. Jan Buchal. Zakládajících členů bylo více než šedesát, byli mezi nimi i známí představitelé tehdejšího společenského života dr. Karel Seyfert a dr. Václav Šílený a najdeme zde i další příslušníky známých tišnovských rodů (např. Major, Svitavský, Jabůrek, Komprs, Jeřábek, Parolek, Šudák, Paleček, Peňáz, Rubák, Slezák, Válka, Procházka, Babák, Bílý, Darmopil, Oharek, Moravec, Vágner či Herzlík). Prvním předsedou byl zvolen tehdejší tišnovský kaplan P. František Koudelka. 3. září uvedeného roku získal Spolek pro svoji pravidelnou činnost spolkové místnosti v prvním poschodí hospody Humpolka. Zde byly pořádány každý měsíc spolkové schůze s přednáškami, četbou novin a časopisů a půjčováním knih ze spolkové knihovny. Přednášky se týkaly náboženství, sociálních záležitostí, historie i dalších témat. Spolek také pořádal zábavy, výlety a plesy. Zásadní význam pro další činnost Spolku mělo rozhodnutí jeho valné hromady ze 14. ledna 1898 o zakoupení domu na Brněnské ulici. V neděli 12. června 1898 se konal průvod od kostela, tišnovský farář P. Ludvík Čermák nový spolkový dům posvětil a pak následovala slavnostní bohoslužba. Členové spolku v domě postupně vybudovali velký a malý sál, jeviště, výčep, byt pro domovníka a v zahradě také kuželnu. Po založení Katolické vzdělávací jednoty se Katolický dům postupně stal centrem společenského života nejen Jednoty, ale i celého města. Hrálo se zde divadlo, byly organizovány spolkové zábavy, společný zpěv a četba a od roku 1908, kdy byl založen tělocvičný odbor křesťansko-sociální jednoty Orel, také sportovní cvičení. Vznik Československé republiky byl novým impulsem k dynamickému rozvoji spolkového života, a to především zásluhou tehdejšího tišnovského kaplana a pozdějšího faráře v Předklášteří P. Antonína Šalomouna a katechety P. Františka Bednáře, tišnovského rodáka a předsedy spolku od roku 1918. V roce 1927 se stal novým předsedou profesor tišnovského gymnázia a katecheta ThDr. Josef Handlíř – Mouřinovský, který vedl Jednotu až do zákazu její činnosti na počátku padesátých let. Protože si byl vědom, že stávající spolkový dům je zcela nevyhovující, již v uvedeném roce 1927 založil stavební fond na vybudování domu nového. V roce 1930 získala Jednota kinolicenci a v Katolickém domě tak zahájilo činnost Lidové kino, dále zde působil Svaz katolických žen a dívek a od konce třicátých let také katolický skaut. V roce 1937 omezila komise Zemského úřadu v Brně provoz z důvodu  nevyhovujícího stavu budovy pouze do července roku následujícího. Jednota tak v podstatě byla přinucena zahájit stavbu domu nového, i když naspořená částka zdaleka neodpovídala rozpočtu stavby, který tehdy činil zhruba půl milionu korun. Přesto výbor a valná hromada odsouhlasila téměř jednomyslně její zahájení. Všichni členové byli povinni přispět prací nebo penězi. V průběhu roku 1938 tak byla postavena stavitelem Františkem Pisingerem podle návrhu architekta Vladimíra Richtra na místě starého katolického domu nová jednoposchoďová budova s prostornou vstupní halou, balkonem, dvěma sály, z nichž jeden byl používán jako samostatná tělocvična, a několika klubovnami. Provoz nové budovy, která si nakonec vyžádala náklady 700 tisíc korun, byl zahájen bez jakékoliv okázalosti o Vánocích 1938. V letech 2. světové války, zejména když se sokolovna dostala pod zvláštní německou správu, se stal nový Katolický dům (v Tišnově po celou dobu familiárně nazývaný „Kaťák“) centrem českého Tišnova. Pod jeho střechou a pod hlavičkou Jednoty zde působily nejrůznější spolky a organizace. Místní ochotníci hráli doslova jednu hru za druhou, hostovalo zde Horácké divadlo, pořádaly se přednášky, debatní večery a místní kino dostalo v roce  1943 druhý promítací stroj. Na konci roku 1944 přišel první zákaz činnosti.

Po ukončení války se spolková činnost znovu rychle rozvíjela, pod společným štítem KVJ působilo asi šest spolků, které měly celkem na 650 členů. Do ukončení obnovy poničeného jeviště v sokolovně se hrálo v Katolickém domě, pak střídavě. V KD převážně hry pro děti a s dětmi, např. nezapomenutelní Broučci. Poslední divadelní hrou byli „Hoši, dívky a psi“ francouzského spisovatele a dramatika Paula R. Vandenberghe. A vůbec posledním představením pak neobyčejná revuální večerní akce místního „kouzelníka“ nazvaná „Démant – kouzelná revue“. To již bylo v provozu rozestavěné a tolik toužebně očekávané otáčecí jeviště. Celou dobu ležela velká tíha a odpovědnost na P. ThDr. Mouřinovském, zvláště za války.

Činnost KVJ se podařilo udržet jen do roku 1951, kdy byla, stejně jako činnost ostatních samostatných spolků, komunistickým režimem zakázána. Katolický dům byl nějakou dobu ve vlastnictví Katolické charity, v roce 1959 na základě tzv. „bezplatného odevzdání majetku“ si jej přivlastnil stát a předal jej MěNV Tišnov. V průběhu dalších desetiletí byl dům částečně přebudován, využíván jako stálé kino a závodní klub.

Katolická vzdělávací jednota pod ochranou svatého Josefa pro Tišnov a okolí byla obnovena 21. prosince 1990. Na první valné hromadě 17. března 1991 za účasti 109 členů byl předsedou zvolen tehdejší farář a děkan P. Josef Šindar. V následujících letech byla spolková činnost zaměřena nejen na nejrůznější besedy a přednášky, ale i na kulturní aktivity, např. taneční soubory. Od odchodu P. Šindara z Tišnova v roce 2010 vede KVJ Ing. Petra Kratochvílová. Katolický dům je v současné době majetkem města Tišnova a je spravován Městským kulturním střediskem.

Opožděná výstava ke 120. výročí založení Katolické vzdělávací jednoty v Tišnově proběhne v Podhoráckém muzeu v Předklášteří od 6. června do 3. října letošního roku.

Jan Kos

Další článek:
Předchozí článek: