Ze zápisníku místostarosty

Ze zápisníku místostarosty

Vážení čtenáři, dovolte mi informovat Vás o oblastech, které mám ve své gesci.

Tvorba studie „Tišnov a jeho adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření“ postoupila do fáze, kdy je hotová analytická část, a do konce února 2021 bude studie dokončena včetně návrhové části. Zpracovatelé studie, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně a Nadace Partnerství, v analytické části charakterizovali podnebí města Tišnova a konkrétní očekávané dopady změny klimatu. Podle zvolené  metodiky hodnocení zranitelnosti (Adelphi/EURAC) se analytická část zabývá oblastmi lesů a lesního hospodářství, hydrickými funkcemi krajiny a vodního hospodářství (povodně, vodní eroze a sucho), nechybí hodnocení zemědělské půdy, zeleně v extravilánu a intravilánu a zastavěného území města. Nedílnou součástí je popis infrastruktury města, zejména oblasti zásobování teplem, zásobování pitnou vodou, kanalizace a čištění odpadních vod, zásobování plynem, zásobování elektrickou energií, doprava a odpadové hospodářství. Analytická část též popisuje dopady na kvalitu života obyvatelstva a zdraví, pro území města Tišnova byly identifikovány jako hlavní rizikové faktory kvalita ovzduší, povodně a vlny veder. Na zhodnocení rizik naváže zpracování návrhové části studie. V půlce března představíme hotovou studii na veřejné prezentaci, kde se budete moci zapojit do diskuse o předloženém materiálu a budete mít možnost zmínit své návrhy a nápady. O přesném termínu, místě a formě budeme informovat.

Před Vánoci byl dokončen a zveřejněn Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) správního obvodu Tišnov období 2021 až 2023. Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci, ORP) vyvstávají,  stanovování priorit (toho, co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Výsledkem celého procesu je komunitní plán jako kompromis mezi potřebami a zdroji, tedy uspokojení potřeb uživatelů na jedné straně a možnosti financování na straně druhé. Plán vznikal opravdu komunitně. Promlouvali do něj zástupci provozovatelů a poskytovatelů sociálních služeb, dále klienti a uživatelé služeb, zadavatelé (vedení města, odbor sociálních věcí) a také veřejnost. Poděkování patří celé Komisi pro komunitní a sociální služby, dále předsedkyni komise Zuzaně Brzobohaté za její nebývalý nadhled v sociální oblasti a zejména pak Michalu Kudláčkovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, „hnacímu motoru“ tvorby celého plánu od jeho počátku až po kompletní finalizaci. Zpracováním KPSS proces plánování samozřejmě nekončí. Věřím, že se postupně v příštích letech podaří naplnit priority v sociální sféře a najít finanční prostředky na realizaci toho, co komunitní plánování sociálních služeb ukázalo jako potřebné, důležité a zlepšující život nás všech. Potřeby občanů se v průběhu času vyvíjí či mění, proto také věřím v zajištění kontinuity spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

V oblasti školství pozorně sledujeme, jak si vedou v covidové situaci naše školy, učitelé a žáci, a věříme, že současný stav převažující distanční výuky nebude trvat déle, než je nezbytně nutné. Distanční forma výuky určitě ukázala své možnosti, zároveň poodhalila své mnohé limity.

Další důležitá zpráva je určena zejména rodičům letošních prvňáčků. Na únorovém zastupitelstvu budeme předkládat změnu vyhlášky o školských obvodech našich základních škol. Reagujeme tak na vývoj počtu dětí narozených ve stávajících částech města a také na kapacity obou škol. Připravovaná změna znamená přesun vybraných ulic ze školského obvodu ZŠ Smíškova do obvodu ZŠ nám. 28. října. S výhledem počtu narozených dětí by změna měla být opět stabilní po dobu několika let. Děti z okolních obcí, jdoucí letos k zápisu, budeme směrovat na ZŠ nám. 28. října, která bude otevírat čtyři první třídy, oproti ZŠ Smíškova, kde se budou otevírat dvě první třídy.

Aktuální informace o nové mateřské školce Na Honech je taková, že Krajský úřad vydal v prosinci 2020 rozhodnutí o zrušení společného územního a stavebního povolení. V rozhodnutí kraj nepotvrdil oprávněnost námitek odvolatelů. Projekt pro společné uzemní a stavební povolení tak bude doplněn a znovu předložen k posouzení stavebnímu úřadu.

V prvním ročníku participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Tišnov se sešlo celkem jedenáct projektů. Do konce ledna bude ukončeno hodnocení realizovatelnosti, v únoru uspořádáme veřejnou prezentaci návrhů najdete na webových stránkách www.tvorime-tisnov.cz.

V oblasti sportu nemám téměř žádné informace, protože stejně jako ostatní oblasti bylo sportování omezeno vládními opatřeními. Nicméně dovoluji si přidat minimálně výzvu, ať na sport a pohyb nezapomeneme, protože je neoddělitelnou součástí našeho zdraví, přispívá k prevenci a psychické pohodě. Aktuálně je největší zodpovědnost na nás rodičích, abychom děti pobídli a nejlépe společně vyrazili za sportem či jakýmkoliv pohybem.

Martin Sebera

Další článek:
Předchozí článek: