Nebojíme se robotů a digitálních technologií

Nebojíme se robotů a digitálních technologií

Jsme knihovna s dlouholetou tradicí. Poskytujeme knihovní a informační služby nejen pro obyvatele města, ale také pro spádové obce. Jsme centrem setkávání různých věkových i sociálních skupin. Snažíme se uživatelům nabídnout co nejvíce služeb, abychom pro ně vytvořili co nejpříjemnější prostředí pro trávení volného času. S tím souvisí i dlouhodobá strategie plánování rozvoje služeb knihovny směrem ke čtenářům mimo jiné také s ohledem na rozvoj technologií, které společnost proměňují a mají i své negativní dopady. Jsme přesvědčeni, že v moderní knihovně by se široká veřejnost měla mít možnost setkat nejen s knížkami, ale také s dalšími informačními zdroji a technologiemi a jejich využitím.

Robotika a další digitální technologie se v současné době dostávají stále více do popředí, stávají se nejen součástí vzdělávacích programů ve školách,  ale narazíme na ně také v neformálním vzdělávání a volnočasových aktivitách. Logicky jsme si tedy kladli otázky, zda a proč se do této oblasti zapojit. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že je tato oblast pro nás výzvou, kterou chceme pokořit. Také proto jsme se rozhodli podat dva spolu úzce související „technologicky orientované“ projekty na rozšíření našich služeb do dotačních programů MK ČR Veřejné informační služby knihoven 3 – Kreativní laboratoř a Veřejné informační služby knihoven 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

V rámci Kreativní laboratoře bylo naší designerskou výzvou vytvořit v knihovně prostor, který by u obyvatel podporoval digitální gramotnost, kreativitu a rozvoj kompetencí pro 21. století skrze moderní technologická zařízení. Prostor dělíme na tři „centra“:
• Centrum robotiky a badatelství, jehož součástí je vybavení: Ozzobot, Bee-bot, mBoot, Lego Boost, LEGO Mindstorms, Arduino a další
• Kreativní a reprografické centrum, kde najdete 3D tiskárnu, řezací plotr, laminátor A3, lis na odznaky, termovazač…
• Centrum virtuální a rozšířené reality
Vybavení je koncipováno tak, abychom měli něco pro každou věkovou skupinu od předškoláků až po dospělé. Letošní nepříznivá situace s pandemií koronaviru nám bohužel zasáhla nejen do realizace samotné K-laboratoře, ale také její prezentace. V současné době se tedy soustředíme na zpracování komplexní nabídky programů neformálního vzdělávání směrem ke školám, která se svým obsahem zaměřuje na průřezová témata RVP a čtenářskou, digitální a informační gramotnost. Rádi bychom ukázali, že robotika není jen nějaké hraní si pro pokročilé, ale že roboty lze využít třeba pro základy programování, rozvoj kreativity nebo kritického myšlení i pro úplné začátečníky. V dalším kroku se zaměříme na prezentaci směrem k široké  veřejnosti včetně ukázkových otevřených hodin.

Impulzem pro realizaci programu Mimoškolní vzdělávání knihovníků, který velmi úzce souvisí s výše zmíněnou dílnou, bylo zejména to, že jsme sami velmi těžce nacházeli informace ohledně této tematiky v knihovnách. Cílovou skupinu workshopů tedy tvoří knihovníci ze všech typů veřejných knihoven a v menší míře také učitelé. To proto, že nám jde o vzájemné propojování a následné společné výukové projekty.

Sérii seminářů jsme zahájili dvěma setkáními s Robotikou (pro začátečníky a pro mírně pokročilé) v podání Hanky Šandové z Městské knihovny Polička. Zábavnou formou účastníkům představila současné technologie, seznámila je s principy jejich fungování i jejich omezeními. Ukázala, jak robotika přirozeně podporuje rozvoj informatického a logického myšlení, ale také celou řadu dalších důležitých tzv. měkkých dovedností. Především schopnost učit se novým věcem, komunikovat, rozpoznat, pochopit a řešit problémy, být kreativní, nebát se chyb, spolupracovat v týmu, nevzdávat se, plánovat, schopnost se adaptovat a přijímat změny…

Další vzdělávací semináře byly již přesunuty do on-line prostředí. Díky tomu jsme oslovili daleko širší spektrum zájemců. PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně představil různé vzdělávací zdroje, služby a aplikace, které se dají využívat pro vzdělávání na dálku. Reflektoval jak současnou situaci, tak se zaměřil i na software a weby s výukovou látkou a procvičováním, které se dají zapojit i za „normální situace“ ve formálním
i neformálním vzdělávání.

S Mgr. Barborou Havířovou, Ph.D., jsme měli možnost seznámit se s nástroji pro rozvoj informatického myšlení, zjistit, co je to BBC micro:bit, co umožňuje a jak se osvědčil při výuce, představila nám také různé zajímavé projekty a kde hledat materiály. Nejzábavnější částí semináře byl pak praktický workshop „Začínáme s micro:bitem“, kde jsme si mohli vyzkoušet základy programování v jednoduchém blokovém programovacím jazyku. Do konce letošního roku nás čeká ještě několik zajímavých seminářů jak z oblasti robotiky, 3D tisku, virtuální reality či z okruhu foto, video a grafiky. Nezbývá než doufat, že se vše podaří uskutečnit i v této nepříliš příznivé době ať již on-line nebo naživo.

Na závěr bych ještě ráda zmínila, že projekt K-labu je startovací fází dlouhodobého konceptu podpory technického, digitálního vzdělávání v knihovně, který budeme v nadcházejících letech rozvíjet a rozšiřovat o další vybavení a aktivity. Naším cílem je tyto technologie zpřístupnit široké veřejnosti od těch nejmenších až po seniory.

Dagmar Kopřivová

Další článek:
Předchozí článek: