Co se děje na radnici

Co se děje na radnici

aneb z místostarostova zápisníku

Milí spoluobčané, přináším Vám několik aktuálních informací:

Školství
• Nejprve několik čísel z období sběru žádostí, z května 2020.
Zápisy do ZŠ – každý prvňáček letos se hlásící do tišnovské školy bude přijat. Na celkem 164 míst v prvních třídách registrujeme 156 žádostí.
Zápisy do MŠ – na 117 vypsaných míst je 153 podaných žádostí. K tomu připočítávám +23 míst v rámci dětské skupiny Potůček (provozovatel je rodinné centrum Studánka). V letošním roce tak budou přijaty všechny děti, které mají k 1. 9. 2020 2,5 let.
• Projekt pro povolení stavby mateřské školky Na Honech je dokončen, nyní žádáme o vydání povolení stavby. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby a v příštím roce bude probíhat zadávací řízení na zhotovitele stavby.
• Zároveň začíná předprojekční příprava pro komplexní rekonstrukci budovy bývalé školy na ulici Riegrova, kde vyroste třetí základní škola v Tišnově. Reagujeme tak na předpokládané zvýšení počtu dětí z Tišnova a okolních obcí. V tuto chvíli neznáme výši nákladů, ale budeme o této investici  průběžně informovat.
• V době odevzdávání podkladů do redakce Tišnovských novin začala výuka na základních školách jen pro 9. ročníky. Pevně doufám, že hladce proběhne i zapojení se do výuky prvního stupně základních škol a samozřejmě též mateřských škol. Společně s řediteli našich příspěvkových organizací jsme se několikrát setkali přes videokonferenci, abychom si navzájem předali informace a požadavky, které by měly zajistit bezproblémový
náběh.

Spolkový život
• Spolkový život byl potlačen a přetlačen fenoménem zvaným COVID-19. Mnohé spolky od března minimalizovaly, resp. úplně uzavřely svou činnost, některé přešly na online režim (tam, kde to bylo realizovatelné). Přeji všem spolkům, aby co nejrychleji nastartovaly svou činnost do předchozích obrátek, neboť spolkový život je hybnou silou našeho města. Vedení města k tomu přispělo rozhodnutím podpořit spolky v rámci dotačních titulů, a proto v Radě i Zastupitelstvu byly v dubnu schváleny dotace v oblastech kultury, volnočasových aktivit mládeže, sportu, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí, které nyní putují k jednotlivým spolkům.

Sociální služby
• Po zdržení zaviněném koronavirovým nouzovým stavem se rozjedou na plno přípravy nového Komunitního plánu sociálních služeb. Půjde o dokument, který popíše stávající situaci v oblasti sociálních služeb a určí, jakým směrem bychom byli rádi, aby se v následujících třech letech odebral vývoj sociálních služeb v Tišnově a obcích správního obvodu. V červnu proběhnou kulaté stoly, tj. setkají se poskytovatelé sociálních služeb, osoby pečující / osoby spadající do dané cílové skupiny a zástupci obcí. Kulatých stolů se bude moci zúčastnit i veřejnost, která bude též oslovena rozsáhlým  dotazníkovým šetřením. Celá komise pro komunitní plánování a sociální služby pod vedením předsedkyně Zuzany Brzobohaté a tajemníka komise Michala Kudláčka má tedy před sebou důležitý úkol, a to odstartovat celý proces.
• Vedení města v dubnu podpořilo rozdělení veřejné finanční podpory pro oblast sociálních služeb na rok 2020 v rámci I. kola dotačního programu, a to ve výši 1 035 227 Kč. V rámci naší sítě sociálních služeb podalo žádost o finanční podporu celkem 8 subjektů na 14 sociálních služeb, což je nárůst počtu sociálních služeb proti roku 2019. Společně s příspěvkem na provoz Centra sociálních služeb ve výši 8,2 mil. Kč a předpokládaným příspěvkem v II. kole dotačního programu míří v roce 2020 z rozpočtu města do sociální oblasti přes 10 mil. Kč.

Studie adaptace města na klimatické změny a mitigační opatření
Začali jsme pracovat na studii, která bude zajímat každého obyvatele. Týká se zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti města Tišnova vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních a mitigačních opatření. Při zpracování studie budeme klást maximální důraz na hledání konkrétních výstupů, např.:
• realizace opatření proti suchu v rámci rekonstrukcí a oprav městského majetku
• nakládání s povrchovou vodou (zadržení v krajině a případné využití)
• svazek vodovodů a kanalizací pobídneme ke zpracování studie na šetření s pitnou vodou (revize stavu potrubí, sledování spotřeby, identifikace úsporných opatření, osvěta obyvatel)
• výsadba stromů
• máme instalovanou službu Energetický management – tady jsme již začali systematicky přistupovat k úsporám energií a zdrojů.

Budu velmi rád, pokud se cítíte nebo jste odborníkem v této oblasti, abyste mne kontaktovali na e-mail: martin.sebera@tisnov.cz, protože při zpracování celé studie počítáme se zapojením odborné i laické veřejnosti.

Na závěr si vypůjčím povzbudivá slova psychiatra Radkina Honzáka, která jsem zachytil v době koronavirové karantény:
„Veselá mysl je sice jen napůl zdravá, ale když se k tomu umejete, máte vystaráno úplně. Virus nám ukazuje, jak jsme malí. My mu můžeme ukázat, že jsme sice malí, ale ne podělaní. Strach oslabuje, vtip je vítězství. Tohle je čas, který nám připomíná naši smrtelnost, na kterou chceme stále  zapomenout… Co můžeme považovat za smysl života? Mezilidské vztahy, porozumění světu, vědomí, že v omezené míře můžeme, co bychom si přáli, a pomoct druhým. Napišme lidem, o které máme zájem, přejme si dobrou vůli a nabídněme pomoc, kde je třeba.“

Martin Sebera, místostarosta města

Další článek:
Předchozí článek: