Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

                   VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení funkce

 vedoucí Oddělení nebytových prostor

Odboru správy majetku a komunálních služeb

 Popis pracovní pozice:

 • Vedení týmu pracovníků v rámci Oddělení nebytových prostor,
 • zajišťování a odpovědnost za vedení komplexní agendy správy nebytových prostor, včetně uzavírání smluv o nájmu a pojištění,
 • zajišťování a odpovědnost za správu a údržbu nebytových prostor, včetně sportovišť města (koupaliště, kluziště),
 • zajišťování a odpovědnost za správu a údržbu souvisejících zařízení (výtahy, klimatizace),
 • zajišťování a odpovědnost za řádné hospodaření s finančními prostředky v oblasti oprav a údržby, včetně přípravy rozpočtu dané oblasti,
 • příprava podkladů pro realizaci zakázek souvisejících s opravami a údržbou nebytových prostor

a jiné.

Požadavky:

 • Min. středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon                č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek),
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • morální bezúhonnost,
 • organizační a řídící schopnosti podmínkou,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, důslednost.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9-10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 22. 8. 2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 22. 8. 2019 – do 14:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – vedoucí Odd. nebytových prostor – NEOTVÍRAT“.

–        V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

K přihlášce připojte:

–        Strukturovaný profesní životopis,

–        motivační dopis, vč. data možného nástupu do funkce,

–        originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

–        ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (nemusí být ověřeno),

–        osoby narozené do 1. prosince 1971 dále doloží osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: