Pečovatelská služba Tišnov v proměnách času

Pečovatelská služba Tišnov v proměnách času

Dovolte mi ohlédnutí za uplynulými roky práce v pečovatelské službě pod městem Tišnov, informovat vás o současných možnostech služby a pohledu do budoucna.

Naše služba má dlouholetou tradici. Nejdříve spadaly pravomoci poskytování pečovatelské služby pod sociální odbor MěÚ Tišnov, v čele s vedoucí odboru Emílií Trnčákovou za spolupráce Evy Majzlíkové. V terénu chodily do domácností obyvatel Tišnova dvě pečovatelky, které nakupovaly, uklízely, praly prádlo, nosily uhlí, dřevo a vyřizovaly klientům vše u lékařů a na úřadech. Nemohu nevzpomenout na paní Alenu Flajšingrovou, Vlastu Knoflíčkovou, Věru Jahelkovou, Jarku Štveráčkovou, Zdenku Knoflíčkovou a pana Třísku. Pečovatelky se pohybovaly po Tišnově na kolech. Mimo to jsme rozváželi obědy v Tišnově a blízkém okolí a provozovali pedikúru. Dům s pečovatelskou službou byl dříve na místě dnešního Dětského domova u nemocnice.

V devadesátých letech město v čele se starostou Ing. Fruhwirtem vybudovalo nové bydlení pro seniory pod názvem „Penzion Tišnov“. Zde jsem později dostala úkol navázat kontakt s obyvateli a zavést pečovatelskou službu. Pečovatelky zde pracovaly na ranní a  odpolední směnu a o víkendech do 14 hodin. Potom přebíral službu vrátný. Postupem času však bylo jasné, že obyvatelé potřebují více péče, a to i v nočních hodinách, a že není možné pečovat o těžce pohyblivé nebo ležící klienty v různých částech budov, daleko od stanoviště pečovatelek. I přes vstřícnost a ochotu paní Trnčákové takové klienty pomoci umístit do Domova pro seniory se to mnohdy nedařilo tak brzy, jak jsme potřebovali.

Myšlenku vybudovat zázemí několika pokojů vybavených polohovacími lůžky, seniorskými křesly, madly, invalidními a toaletními vozíky jsme uskutečnili již jako Organizační složka města pod vedením MVDr. Martina Jůzy. V DPS byl zaveden nepřetržitý provoz. V té době docházelo ke změnám v samé podstatě poskytování pečovatelské služby. Učili jsme se vytvářet standardy kvality, pečovatelky absolvovaly kurz a pravidelná školení. Začaly se učit pracovat s počítačem. Zvedla se tak kvalita jejich práce a doufám i jejich  sebevědomí. Obyvatelé dostali možnost kulturního vyžití, v DPS byly pořádány zábavy, oslavy, besídky, koncerty, ale také dílny ručních prací. Výrobky pak zdobily chodby v DPS nebo byly posílány na soutěže. Mnohý z našich obyvatel si jistě vzpomene na Romanu Konečnou, která byla kulturní pracovnicí a jezdila se seniory na výlety.

Další změna nastala se založením příspěvkové organizace města s názvem „Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace“. Ředitelkou se stala paní Ing. Mgr. Jana Wildová. Od této chvíle jsme byli samostatná jednotka, o kterou se již nestarali se vším všudy úředníci různých odborů města. Nadále jsme s nimi ale spolupracovali jako ostatní příspěvkové organizace ve městě. Počet pečovatelek se zvýšil na deset, protože jsme zajišťovali nepřetržitý provoz v DPS, poskytovali jsme rozšířenou službu v terénu v domácnostech a rozváželi obědy. Pečovatelky se učily individuálně plánovat s klienty a sestavovat plány. Dvě pracovnice se staraly o kulturní vyžití klientů. Byla to Markéta Prokopová (Fišová) a Marta Špirková.

Složitější období pro naši službu bylo v uplynulých dvou letech. Zasáhly nás dosti velké personální změny, a především v letních měsících jsme měli nedostatek pečovatelek na poskytnutí pomoci a podpory klientům, kteří měli uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě.

Aby toho nebylo málo, v dubnu 2018 nás navštívil neohlášeně čtyřčlenný inspekční tým z MPSV. Inspekce je vždy obávanou záležitostí. Členky týmu procházely dokumentaci, vnitřní pravidla služby, metodiku, hovořily s pečovatelkami i klienty. Tři dny jsme odpovídaly na jejich cílené dotazy. Výsledek byl pro nás příjemný, prošli jsme inspekcí se ctí, jako služba s dobrou praxí. Je to také výsledek práce, který si s sebou odnáší dosavadní ředitelka CSS Ing. Mgr. Jana Wildová, která se rozhodla svou práci v organizaci v lednu 2019 ukončit.

Už v době probíhající inspekce jsme však věděli, že nás čekají další změny. Od ledna 2019 už nespadají dovozy klientů po Tišnově pod pečovatelskou službu, ale klienti je mohou využívat i nadále ve stejném režimu pod správou CSS. Pedikúru provozuje paní Smolíková jako soukromá osoba. Podle nařízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje je nutné, aby nastavení jedné pečovatelské služby bylo stejné v DPS i v domácnostech obyvatel Tišnova. To znamená, že od 1. ledna 2019 rozšiřujeme terénní službu i do odpoledních a večerních hodin, v sobotu i v neděli, ve svátky, podle potřeb klientů. Pokrytí služby zajistí dvě nová místa pro pečovatelky. Pečovatelka tu ale nebude na zavolání kdykoli, ale služba bude plánovaná předem dle dohody. Klient bude mít smlouvu, kde bude jasně definován počet úkonů, jejich četnost a přibližný čas.

Další zásadní novinkou oproti dosavadní praxi je cílová skupina klientů. Nejsme tu již jen pro seniory, ale oslovit nás může i mladý člověk po úraze nebo operaci, abychom mu pomohli s péčí o sebe a o domácnost, než zvládne rehabilitaci. Jsme tu pro rodiny s dětmi, invalidy, lidi se závažným onemocněním, které je limituje. Pro všechny, kteří potřebují pomoc druhého člověka, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí.

Tohle vše je však možné jen v návaznosti na rodinné zázemí klienta, na spolupráci s rodinou. Člověk odkázaný na celodenní péči potřebuje víc než jednu pečovatelku ve dne v noci. A úhrada? Člověk, který vyžaduje péči o vlastní osobu, pobírá příspěvek na péči vyššího stupně. Je možné také zažádat o zvýšení příspěvku na péči. I s tím vám pomůžeme. Při jednání se zájemcem o službu probereme potřeby a přání budoucího klienta, možnost služby, nastavení úkonů a jejich četnost. Tak dosáhneme efektivního využití služby.

Naše pečovatelky chodí zatím po terénu v Tišnově pěšky. Doufáme, že se nám podaří získat auto jen pro potřeby pečovatelské služby, a věříme, že pokud bude třeba, budeme službu poskytovat i mimo Tišnov ve spádových obcích.

Ještě o jedné věci bych se ráda zmínila. Trendem vývoje pečovatelské služby je využít kvalifikace pečovatelky především k provádění úkonů péče o vlastní osobu. To znamená pomoc s hygienou, oblékáním, podáváním jídla a pití, polohováním, vyřizováním osobních záležitostí, doprovázení a kontakt se společenským prostředím. Naopak úkony, které byly až dosud pro pečovatelskou službu stěžejní – rozvážka obědů a úklid v domácnostech včetně mytí oken – by měly z nabídky úkonů ustupovat. Jsou to úkony, které může poskytnout komerční služba. Ze zkušenosti ale vím, že právě pomoc s úklidem a zajištění oběda jsou úkony, které člověk s nějakým omezením potřebuje nejdříve. Pro nás to znamená první setkání se zájemcem o službu a navázání kontaktu s novým klientem. Myslím, že zdravý selský rozum nám pomůže orientovat se v zavádění nových věcí.

Proto jsme se také přihlásili do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“. Projekt je naplánován na dva roky a jeho cílem je podpora a rozvinutí péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí. Pečovatelská služba je vnímána jako základní pilíř terénní služby.

Vizi projektu vlastně už naplňujeme v bytech uživatelů z DPS. Chtěla bych jmenovitě poděkovat pečovatelkám z nepřetržitého provozu v DPS: Marii Hytychové, Lence Dolníčkové, Janě Dolíhalové, Jitce Mezeiové a Jindřišce Ráčkové za ochotu, trpělivost, pečlivost a přívětivou tvář směrem ke klientům. Jejich práce je mnohdy fyzicky i psychicky náročná a je bohužel nutné naučit se i dívat do tváře smrti. To jsou chvíle, se kterými je třeba se vyrovnat, najít v sobě sílu zůstat s člověkem až do konce. Být nápomocni při zařizování posledních věcí. Dát ze sebe něco navíc, něco nad rámec povinností, dát lásku. Víme, že klient a jeho rodina to vnímají a jsou za náš postoj vděčni. Rodinám klientů děkuji za spolupráci, vstřícnost a pochopení omluvit chyby, které se v průběhu služby mohou stát. Jsme také jen lidé a stále se učíme. Děkuji samozřejmě i všem ostatním pečovatelkám, pečovateli a zaměstnancům správy za jejich kolegiální přístup. Každý nový člověk v naší službě je povzbuzením a zkušeností, která nás posune dál. Věřím, že pod vedením
nové ředitelky CSS Tišnov PhDr. Jany Hutařové se nám bude dařit cíle naplňovat.

Alena Šikulová, vedoucí pečovatelské služby

Foto: Petra Tomšíková

Další článek:
Předchozí článek: