Výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru sociálních věcí

Výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru sociálních věcí

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru sociálních věcí  (pracovník sociálně – právní ochrany dětí: náhradní rodinná péče)

Popis pracovní pozice:

 SPECIALIZOVANÝ VÝKON SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ – NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

 • Vyhledávání dětí a rodičů vhodných pro náhradní rodinnou péči (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, péče jiné fyzické osoby než rodiče, osobní péče poručníka)
 • Zpracování dokumentace žadatelů a vedení správního řízení na úseku žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče na úrovní obce s rozšířenou působností dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení) a dětí pro účely náhradní rodinné péče směrem ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
 • Vedení spisové dokumentace Om a provádění úkonů dohledu nad péčí o děti svěřené do náhradní rodinné péče (provádění šetření, vypracování dohledové zprávy k příslušnému okresnímu soudu)
 • Vedení spisové dokumentace osob pečujících (OP), kteří nejsou dohodovými pěstouny a poručníky s osobní péčí ORP Tišnov, ale mají trvalý pobyt ve správním obvodu
 • Provádění šetření, poradenství, zprostředkování odborných služeb náhradním rodinám (především pěstounským rodinám příbuzenských a profesionálních pěstounů)
 • Organizace vzdělávání pro pěstouny a poručníky s osobní péčí
 • Výkon funkce kolizního opatrovníka dítěte v opatrovnických řízeních týkajících se náhradní rodinné péče

Požadavky:

 • Svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost s ohledem na dosažené vzdělání v sociální oblasti dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb.
 • Znalost zákonů č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí; č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Část druhá, Rodinné právo; č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Znalost vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí
 • Znalost směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálněprávní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
 • Pokročilá orientace v zákonech č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, č. 500/2004 Sb., správní řád; č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních; č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; č. 117/1995 Sb., o státní sociální podoře; č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu; č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů; č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; č. 141/1961 Sb.,             o trestním řízení soudním (trestní řád); č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Pokročilé znalosti z oblasti teorií a metod sociální práce s rodinou, systému sociálního zabezpečení s důrazem na pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podporu, základní znalosti z oblasti sociální a vývojové psychologie
 • Zkušenost s doprovázením pěstounských rodin vítána
 • Znalost práce na PC
 • Morální bezúhonnost
 • ŘP skup. B a kompetence aktivně řídit osobní automobil
 • Komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita a schopnost jednat s lidmi
 • Odolnost v zátěžových situacích
 • Nástup dle dohody

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 20. 3. 2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 20.3.2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Referent/ka OSV – NEOTVÍRAT“.

 –          V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–          K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–          Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: