Zlepšení poskytovaných sociálních služeb za pomoci evropské dotace

Zlepšení poskytovaných sociálních služeb za pomoci evropské dotace

Dne 14. listopadu 2018 projednal Programový výbor MAS Brána Vysočiny, z. s., žádosti o podporu předložené ve Výzvě č. 2 MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura sociálních služeb. Výzvu vyhlásila MAS Brána Vysočiny 22. srpna 2018 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Byla zaměřena na zlepšení infrastruktury
sociálních služeb a sociálního začleňování a určena poskytovatelům sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří
poskytují sociální služby na území MAS Brána Vysočiny. Pro zájemce byla připravena částka 1 575 000 Kč.

Do výzvy byly předloženy dvě žádosti. Prvním žadatelem je Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace s projektem Pořízení vozidla pro Centrum sociálních služeb Tišnov. V rámci projektu bude pořízeno vozidlo pro terénní pečovatelské služby. Pořízením vozidla dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Požadované výdaje 579 800 Kč.

Druhým žadatelem je Diecézní charita Brno s projektem Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Tišnov. V rámci projektu budou pořízeny dvě vozidla pro terénní pečovatelské služby.
Pořízením vozidel dojde k zajištění péče o více klientů, zkrátí se doba, kterou pečovatelky stráví na cestě. Přínosem projektu je vyšší dostupnost a kvalita služeb, a tedy snížení počtu osob, které s ohledem na to, že nejsou schopny zajistit si péči o svoji osobu, musí opouštět své přirozené prostředí a vyhledávat pomoc v pobytových zařízeních. V rámci projektu dojde k podpoření osob se zdravotním postižením a osob, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zajištění úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu domácnosti. Požadované výdaje 581 788 Kč.

Obě předložené žádosti úspěšně prošly procesem hodnocení a byly Programovým výborem MAS Brána Vysočiny, z. s., vybrány k financování. Žádosti jsou předány k další administraci na Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Petr Šústal, MPA, koordinátor pro IROP, MAS Brána Vysočiny, z. s.

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: