Postřehy z pracovní stáže ve finských základních školách 1. stupně

Postřehy z pracovní stáže ve finských základních školách 1. stupně

V měsíci listopadu jsem měla možnost
zúčastnit se pracovní týdenní stáže v Helsinkách.
Akci zaštiťovala organizace Step
by Step (Začít spolu) v rámci projektu
Učíme se spolu, ve kterém je naše škola
ZŠ Tišnov, náměstí 28. října, už druhým
rokem aktivně zapojena. Cílem tohoto projektu
je šířit kolegiální podporu mezi učiteli
a sdílet pracovní nápady. Se stejným
záměrem jsme odjížděli na zahraniční pracovní
návštěvu do Finska.
V týmu 19 pedagogů, lektorů a metodiků
z celé České republiky, aktivních v programu
Začít spolu, jsme sdíleli atmosféru ve třech
finských základních školách 1. stupně.
Hlavním cílem finského vzdělávání je
příprava obyvatelstva na praktický život,
zvyšování úrovně vzdělávání, jazyková
vybavenost a konkurenceschopnost obyvatelstva.
Finsko klade na vzdělání velký důraz.
Finské školství staví na efektivitě, kvalitě,
rovnosti, genderové vyváženosti,
internacionalizaci. Pro Finy je vzdělání
velmi důležité, čemuž odpovídá i jeho vysoká
úroveň a dostupnost pro všechny.
Rovnost šancí ve vzdělání je zabezpečena
mnoha nástroji. Dostupnost vzdělání je
zvyšována také díky zavedení bezplatného
vzdělání na všech stupních školského
systému včetně zajištění učebnic a učebních
pomůcek potřebných pro výuku
zdarma. Dalším bonusem je teplý oběd
pro všechny žáky. Těm, kteří se dopravují
do školy z odlehlých oblastí, je hrazeno
také ubytování a náklady na dopravu.
Do základní školy chodí žáci od 7 let.
Na prvním stupni končí šestou třídou.
Jsou vedeni k samostatnosti, jak ve škole,
tak i od rodičů. Do školy jich velká
část jezdí sama na kole. Všechny přestávky
ve škole tráví venku na školním
dvoře, za každého počasí. Samozřejmostí
jsou plně funkčně vybavené dílny na práci
se dřevem i učebny se šicími stroji a žehličkami.
Jedním z výstupů je například
zhotovit si ze dřeva židli a očalounit ji.
Výuka v helsinských školách, které
jsme navštívili, je řízena národním kurikulem.
Školy si vytváří své kurikulum
a informace sdílejí na elektronickém portfoliu.
Důraz kladou na čtenářskou, matematickou
a jazykovou připravenost. Učí se
náboženství nebo etika, tři jazyky současně
– finský, švédský a anglický. Projektová
výuka v tematických blocích je zcela
běžná. Počty žáků ve třídách se shodují
s našimi, učitelé však učí párově za pomoci
asistentů. K výuce využívají i jiných
prostor, než jsou třídy – chodby vybavené
variabilním nábytkem, knihovny, venkovní
učebny. Fungující interaktivní technika
s IT specialistou je samozřejmostí.
Žáci jsou hodnoceni převážně slovně,
jsou vedeni k sebehodnocení a zpětné reflexi
a odpovědnosti za své chování, srovnávací
testy se na prvním stupni neobjevují.
Na školách působí mimo jiné pracovní
týmy složené z psychologa, speciálního pedagoga,
zdravotní sestry a sociálního pracovníka.
Tým pomáhá žákům k plynulému
začlenění do kolektivu. Velmi úzce spolupracuje
s rodinou, které pomáhá a zároveň
ji motivuje k odpovědnosti za řešení daných
problémů. Tým na svou činnost nepotřebuje
už žádný souhlas od rodičů, neboť
je součástí školy a podílí se na vytváření
pozitivního klimatu školy.
Úzkou spolupráci mají školy nastavenou
s rodiči. Nabízejí otevřenou výuku,
rodičovské dny, konzultace ve třech –
učitel, žák, rodič.
Po týdenním pobytu jsme se všichni
shodli, že finské školství lze specifikovat
jedním slovem a to je DŮVĚRA. Jeho
kvalita je zajištěna propojeností a vzájemnou
spoluprací organizací působících
v oblasti vzdělávání. Byla zrušena
inspekce a navýšena pravomoc ředitelů
škol. Ve školách je cítit přátelská atmosféra
mezi učiteli, žáky i rodiči. Vzájemná
spolupráce a podpora jsou zde samozřejmostí.
Učitelské povolání chápou Finové
jako vysoce prestižní. Na pedagogickou
fakultu se vybírají jen ti nejlepší z velkého
množství zájemců.
Z Finska jsme odjížděli plni dojmů
a zkušeností, o které jsem se už měla možnost
podělit na sdílení pracovní skupiny
MAP 2 Tišnov i na pracovním workshopu
v ZŠ náměstí 28. října. Tady bych chtěla
poděkovat vedení školy za to, že mi umožnilo
se této zahraniční stáže zúčastnit.
S kolegy i kolegyněmi z pracovní stáže
jsme se shodli na tom, že v České republice
je spousta výborných pedagogů a příkladů
dobré praxe, pro které práce finských
pedagogů nebyla v podstatě žádné
překvapení. Tito lidé by jistě také velmi
ocenili propracovanost celého vzdělávacího
systému, návaznost stupňů, spolupráci
mezi školami, klid a podporu, váženost
a hlavně DŮVĚRU, které se finským
učitelům dostává od jejich společnosti.

Text i foto Ivana Musilová

 

Další článek:
Předchozí článek: