Víte, co se děje po volbách? Co dělají zvolení a nezvolení kandidáti

Víte, co se děje po volbách? Co dělají zvolení a nezvolení kandidáti

Tak především oslavují nebo smutní, posílají a přijímají gratulace,
počítají zisky a ztráty. Já jsem hned v sobotu večer přijal
za Zelené i osobně spoustu milých blahopřání.
Výsledky voleb často překvapí. V Tišnově letos hned po volbách
na svůj mandát rezignovala jedna zastupitelka a vzápětí
další zastupitel. To je možný, zákonem upravený proces, jejich
místa zaujmou první náhradníci.
Další povolební postup upravuje také zákon o obcích. Zákonodárce
předpokládá, že do měsíce od konání komunálních voleb
proběhne v obci ustavující zasedání zastupitelstva. Svolává ho
stávající starosta, předpokládá se volba starosty, místostarostů,
členů rady města a zřízení výborů zastupitelstva. Jde tedy o základní
upravení systému budoucího vedení města a to je vhodné
projednat předem, takže se vyjednávají dohody o spolupráci (koalice)
mezi kandidujícími subjekty.
Za Zelené Tišnov jsme se zúčastnili jednoho povolebního jednání
s vítězným spolkem MOST, kde jsme nepřijali nabídku na účast
v koalici. Povolební vyjednávání byla v Tišnově letos mnohem méně
intenzivní. Vždyť vítězný spolek sice získal necelých 44 % z platných
hlasů, ale po jejich přepočtení má v zastupitelstvu nadpoloviční
většinu. Jak ustavující zasedání letos proběhlo? Pokud jste se
nezúčastnili osobně, můžete zhlédnout záznam na webu města.
Ve středu 7. listopadu zasedla nově zvolená Rada města Tišnova.
Vzápětí kandidující subjekty obdržely výzvu k nominaci
svých zástupců do výborů zastupitelstva a komisí rady.
Komise jsou poradním a iniciativním orgánem rady. Metodické
doporučení Ministerstva vnitra České republiky uvádí, že zákon
o obcích členství v komisi rady obce žádným způsobem neupravuje.
Jejich členy proto mohou být nejen občané obce či jiné osoby, ale
i jakákoli jiná fyzická osoba. Zákon takové rozhodnutí přenechává
radě obce, která zpravidla při výběru kandidátů na členy komisí postupuje
podle místních zvyklostí i podle možností konkrétní obce.
Komise se schází zpravidla jednou za měsíc. Průběh jednání
je upraven jednacím řádem komisí, jednání je neveřejné. Program
jednání je logicky zaměřen na oblast, pro kterou je komise
zřízena. Komise mají svého garanta z řad členů rady města
a také tajemníka, který pro komisi zajišťuje administrativní
a organizační práce nutné pro řádnou činnost komise.
Já komisi vnímám jako dobrou možnost pro zapojení veřejnosti
do práce pro město. Komise totiž projednává a formuluje
stanoviska a náměty pro jednání rady města, člen má právo se
k nim vyjadřovat a hlasovat o případném usnesení.
V uplynulém volebním období jsem byl předsedou Komise životního
prostředí Rady města Tišnova. Myslím, že se nám s kolegyněmi,
kolegy a tajemnicí komise Ing. Valentovou z odboru
životního prostředí dařilo naplňovat účel komise, práce v ní měla
smysl a bavila nás. Komise byla tvořena ze zástupců politických
stran, spolků i nestranných odborníků. Za čtyřleté funkční období
jsme, myslím, společně odvedli velký kus práce pro ochranu
přírody i tvorbu životního prostředí ve městě a okolí. Svou
prací jsme přispěli k naplňování Strategického plánu města.
Například jsme prosazovali vybudování biokoridoru, diskutovali
o dalším třídění odpadu v Tišnově, vyjadřovali se k územním
a dalším studiím, ke kácení a výsadbě dřevin nebo k udržování
čistoty ve městě. Více se můžete dočíst v zápisech, dostupných
na stránce města. Osobně jsem členům komise za práci děkoval
průběžně, ale i na posledním zasedání Zastupitelstva města Tišnova
uplynulého volebního období, neboť si jí skutečně vážím.
Odkaz na záznam je ke zhlédnutí na webu tisnov.zeleni.cz. Že
jsme to s otevřením veřejnosti mysleli vážně, dokládá nebývale
vysoký počet hostů jednání komise, současně je pozoruhodná
i velká účast zastupitelů na našich jednáních.
Na předsedu ani člena Komise životního prostředí v novém volebním
období nekandiduji. Chci se především plně věnovat práci
opozičního zastupitele. Nové komisi přeji hodně úspěchů při práci.
Tento článek vyjde v Tišnovských novinách 20. listopadu,
tedy až po termínu uzávěrky nominací do komisí, ale věřím, že
byli osloveni všichni, kdo mají zájem se podílet na práci v komisích
a výborech, a že nebyli žádní aktivní občané ostrakizováni.
Pokud vás článek zaujal a chcete se dozvědět víc, podívejte se
na jeho elektronickou verzi na www/zeleni-tisnov a Facebooku
Zelených. Fungují v něm hypertextové odkazy.

Jan Křehlík, zastupitel za Zelené Tišnov

Foto: Miroslav Pálka

Další článek:
Předchozí článek: