Realizované projekty Operačního programu Zaměstnanost

Realizované projekty Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu: Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež a odborného sociálního poradenství
Reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007528
Získaná částka: 2 999 790 Kč
Z projektu OP Z je konkrétně financován právník a sociální
pracovník Poradny Porta a pracovník v sociálních službách
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Poradna Porta i Klub Čas
rozšiřují své služby
Charitní Poradna Porta Tišnov
pomůže s oddlužením
Dříve umožněné nebankovní půjčky, predátorské praktiky
inkasních společností a nedostatečná ochrana v oblasti spotřebitele
způsobily, stejně jako změna společenských poměrů a nedostatečná
finanční gramotnost občanů, že se řada lidí (nikoli
v nepoctivém záměru) dostala do dluhové pasti.
Díky prostředkům z projektu MAS Brána Vysočiny nabízí
Poradna Porta Tišnov rozšířené služby sociálního pracovníka
a nově od letošního roku i právníka v oblasti dluhového poradenství.
Klientům tak může poskytnout odborné poradenství ohledně
úpravy rodinných rozpočtů, orientaci v sociálních dávkách
a zprostředkování dalších návazných sociálních služeb. Poradna
Porta také získala akreditaci na sepsání a podání insolvenčních
návrhů s návrhem na povolení oddlužení.
Oddlužení (neboli lidově osobní bankrot) se dá nazvat druhou
šancí pro lidi, kteří se předlužili tak, že nezvládají své dluhy splácet
a hrozí jim tak sociální vyloučení s dalekosáhlými důsledky.
Návrh na oddlužení sepíšeme dlužníkům bezplatně v prostorách
Poradny Porta na ulici Ráboňova 116 v Tišnově.
Ke konzultaci se zájemci mohou objednat na telefonním čísle
733 741 777 nebo na e-mailu jana.dofkova@tisnov.charita.cz.

Jana Dofková
NZ DM Klub čas Tišnov – Streetwork
Po delší době vás opět zdravíme z klubu. A protože čas neúprosně
letí a přináší s sebou novost, rádi se s vámi o ni podělíme.
Ta nejdůležitější informace je, že se nám podařilo nastavit
pravidelnou streetworkovou službu. Díky prostředkům z projektu
MAS Brána Vysočiny jsme mohli stávající službu rozšířit a vy
tak v pondělí a ve středu vždy od 11 do 15 hod. můžete na městě
potkat naši skvělou kolegyni Janinu, která je připravená plně
poskytnout pomoc všem z naší cílové skupiny. Kontakt na ni je
732 554 514. Ví se, že víc toho probereme na klubu, ale ne každý
má chuť jít někam, kde to ještě nezná.
Streetwork je skvělý mezičlánek a je stejně tak potřebný jako
klub. O tom svědčí i průběžné výsledky. Za šest měsíců jsme takto
kontaktovali 42 klientů, se kterými dál společně pracujeme.
Máme radost, že je tato forma hojně využívaná. Rádi bychom
i tímto způsobem oslovili představitele místních škol a nabídli
širší spolupráci, je to potřebné, pokud nechceme být lhostejní
k problémům dospívající generace. Velký dík v tomto ohledu
patří vedení města Tišnova za vnímání potřebnosti naší služby
a za podporu v našem snažení.
Rád bych ještě zmínil, že na klubu přibyli noví členové týmu
a že se tak můžete těšit na nové tváře. S tím souvisí i program,
který na klubu chystáme na podzim a zimu. Sledujte náš FB
profil NZDM Klub Čas Tišnov a dozvíte se vždy včas a přesně,
co je na který den v plánu. Doufám, že se brzy potkáme, ať už
na klubu na „Ráboňce“, nebo na „streetu“.
Mějte se krásně.

Richard Mašek

 
Název projektu: Dětská skupina v RC Studánka
Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009033
Částka: 2 755 989 Kč
Dětská skupina v RC Studánka
RC Studánka realizuje od 1. 5. 2018 projekt s názvem „Dětská
skupina v RC Studánka“, který je spolufinancován z operačního
programu Zaměstnanost přes výzvu Místní akční skupiny
Brána Vysočiny.
Dětská skupina vznikla jako reakce na aktuální situaci
nedostatku míst v tišnovských mateřských školách. Projekt
je dobrým příkladem spolupráce v území. Je realizován nejen
za podpory MAS, ale také ve spolupráci s městem Tišnovem
(to poskytlo a zrekonstruovalo prostory a hradí po dobu trvání
projektu energie a režijní náklady na přípravu obědů). Z dotace
MAS je hrazeno vybavení DS, mzdové náklady pečovatelek a jejich
případná rekvalifikace (kurz chůva).
V rámci projektu zřídilo RC Studánka Dětskou skupinu Potůček
s kapacitou 23 míst. Je určena pro tišnovské děti, které
se z kapacitních důvodů nedostaly do MŠ a jejichž rodiče doloží

vazbu na trh práce. Otevřeno je každý všední den 6.30–16.30,
celodenní strava je zajištěna (svačinky vlastními silami a obědy
dovozem z MŠ U Humpolky).
Děti mají k dispozici dvě zčásti propojené místnosti, oplocené
venkovní hřiště a pečují o ně tři kvalifikované pečovatelky.
Hlavním výchovným principem je individuální přístup k dětem,
bezpečné a laskavé prostředí.

Kateřina Hromčíková

 
Název projektu: Inspiro – dětský klub a příměstské tábory
Reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007499
Finance: 3 252 880 Kč
Dětský klub v I nspiru
Jsme zcela nová služba, která vznikla na pomoc rodičům
z Tišnovska díky získanému projektu Evropské unie – operačnímu
programu Zaměstnanost přes výzvu Místní akční skupiny
Brána Vysočiny. Dětský klub funguje od února 2018.
Do dětského klubu dochází děti školního věku z obou tišnovských
ZŠ i ze ZŠ v okolí. Většina z nich letos využívala i službu
převádění ze školní družiny a u nás čekala na kroužky Inspira.
Větší děti k nám přicházejí samy. V klubu tráví odpoledne
a věnují se rozmanitým činnostem. Mohou si vybrat dle svého
zaměření deskové hry, stolní fotbálek a výtvarné činnosti – jejich
aktivity se prolínají a dotváří tak celkovou atmosféru klubu.
Kromě prostor klubovny s dětmi využíváme také tělocvičnu,
venkovní hřiště a zahradu.
Kromě každodenní služby klubu pořádáme v době školních
prázdnin příměstské tábory. Také o podzimních prázdninách
29.–30. 10. 2018 jsme měli v nabídce příměstské tábory, tentokráte
na téma Usínající příroda. Navzdory mlhavému a sychravému
počasí jsme s dětmi trávili hodně času venku, kde jsme
sbírali zajímavé přírodniny, z nichž pak děti nadšeně vytvářely
podzimní dekorace.

Vladimíra Halouzková

foto: Šárka Ondráčková, DS Potůček

Další článek:
Předchozí článek: