Projekt MAP rozvoje vzdělávání vstoupil do druhé etapy

Projekt MAP rozvoje vzdělávání vstoupil do druhé etapy

O projektu
Projekt MAP (Místní akční plán) vzdělávání funguje na území
ORP Tišnov již třetím rokem a má za sebou velké množství
akcí a aktivit.
Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání dětí v mateřských
a základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov
tím, že je podpořena spolupráce široké platformy aktérů z oblasti
vzdělávání, kteří se společně podílí na realizaci projektu (zřizovatelé,
školy, zájmové a neformální vzdělávání a další aktéři
ve vzdělávání), to znamená společné informování, komunikace,
spolupráce, vzájemné poznání a podpora a plánování partnerských
aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Součástí projektu je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů.
Současný projekt MAP II navazuje na MAP I a je realizován
od 1. července 2018 do 30. června 2021. Nositelem tohoto projektu
je město Tišnov. Projekt MAP II získal dotaci ve výši 11,5
milionu korun, finanční spoluúčast města Tišnova činí pět procent.
V projektu budou realizovány čtyři povinné aktivity: řízení
projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP,
implementace MAP.
Na území ORP Tišnov působí 27 mateřských a základních
škol (včetně školy praktické a komunitní), všechny školy se
do projektu zapojily.
Aktéři projektu
Projekt řídí Realizační tým, který je složen z administrativních
pracovnic projektu a z odborného týmu. Odborný tým
tvoří Mgr. Ing. Vít Beran (ZŠ Kunratice), Mgr. Ondřej Konečný,
Ph.D. (Mendelova univerzita Brno), Mgr. Monika Votava Mandelíčková,
Ph.D. (ZŠ Labyrinth Brno), Mgr. Silvie Pýchová (EDUin,
SKAV), RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D. (ZŠ Labyrinth Brno),
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno).
Orgán složený ze zástupců všech vzdělávacích organizací se
nazývá řídící výbor. Schází se minimálně dvakrát ročně a jeho
předsedkyní je zástupkyně rodičů, Klubu přátel školy, Mgr. Ľubica
Kubicová.
Aktivity projektu
V projektu MAP I byl vytvořen strategický dokument, který
se týká vzdělávání na Tišnovsku. Má analytickou, strategickou
a implementační část. Jeho součástí je i Strategický rámec,
v němž jsou zapsány investiční akce vzdělávacích organizací
(mimo jiné z důvodu Integrovaného regionálního operačního
programu), ale i neinvestiční, měkké akce a aktivity. Vzácnou
částí dokumentu je akční plán, v němž si školy a další instituce
společně stanovily konkrétní aktivity, na kterých by chtěly
v MAP II spolupracovat v rámci aktivity řízení projektu a Implementace.
Projekt má v rámci aktivit ustanoveny tyto pracovní skupiny:
Rovné příležitosti, Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost,
Financování. Každá pracovní skupina se schází minimálně
čtyřikrát ročně, má svého odborného garanta (člena odborného
týmu), dva vedoucí a odborníka pro oblast začleňování ICT
do procesu vzdělávání. V pracovních skupinách jsou zapojeni
učitelé – lídři z daného území.
Kromě povinných pracovních skupin se bude scházet i volitelná
oborová pracovní skupina na úrovni oborů či témat. Součástí
projektu je také společné vzdělávání na témata, která zástupci
vzdělávacích institucí identifikují jako potřebná.
Zrealizované aktivity
Dne 29. srpna se sešli již podruhé zástupci školních družin
a klubů. Dne 20. září se v Tišnově uskutečnilo vzdělávání
na téma Program RWCT – Čtením a psaním ke kritickému
myšlení. Seminář vedla PhDr. Hana Košťálová, národní koordinátorka
a lektorka projektu RWCT. Odpoledne program pokračoval
prvním setkáním pracovní skupiny Čtenářská gramotnost
a workshopem na téma rovné příležitosti. K realizaci projektu
MAP II byla přizvána Liga lidských práv z Brna, která bude
spolupracovat se školami právě v oblasti rovných příležitostí
a inkluze. Následovalo společné setkání všech povinných pracovních
skupin, které se budou v projektu MAP II scházet a spolupracovat
s realizačním týmem v naplňování úkolů projektu.
První setkání pracovní skupiny oborové kariéroví a výchovní
poradci proběhlo ve spolupráci s agenturou Czechinvest dne
10. října 2018 v závodě Siemens Drásov.
Pilotně také zaměstnáme do dvanácti organizací sdíleného IT
pracovníka jako aktivitu Implementace.
Aktivity plánované pro veřejnost – pozvánka
Dne 13. listopadu v čase od 16.30 do 18.00 se v ZŠ Smíškova
Tišnov uskuteční akce určená rodičovské veřejnosti na téma
Kariérové poradenství – role rodiče.
Dne 2. prosince se zapojíme do kampaně „Solidární Česko“
na podporu a zviditelnění neziskového sektoru.
Celý dokument projektu MAP II, Strategický rámec a Akční
plán a informace o akcích hledejte na webových stránkách
http://www.tisnov.cz/aktuality-1 a nově i na Facebooku (MAP
Tišnovsko).

Text i foto Petra Šnepfenbergová

 

Tisková zpráva

Projekt MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II se představuje
Dne 24. září se uskutečnilo setkání s novináři v příjemném
prostředí kavárny Muzea města Tišnova. Projekt
představily a na dotazy redaktorky Tišnovské televize
odpovídaly hlavní manažerka projektu PhDr. Libuše
Beranová a koordinátorka projektu Mgr. Petra Šnepfenbergová.
Dotazy se týkaly vize a cílů projektu MAP II,
jeho návaznosti na projekt MAP, zapojení organizací neformálního
a zájmového vzdělávání, spolupráce a sdílení
v rámci pracovních skupin, financování, inkluze a udržitelnosti
projektu do budoucna. Na webových stránkách
Tišnovské televize (www.tisnovskatelevize.cz) je celý záznam
z pořadu Host TTV uveden s datem 27. září 2018.

Další článek:
Předchozí článek: