Centrální zásobování teplem – řešení

Centrální zásobování teplem – řešení

Vážení občané, dovolte mi informovat Vás o dalších krocích v oblasti centrálního zásobování tepla (CZT), které vyústilo revidováním stávajícího (z roku 2002) a vytvořením nového smluvního vztahu s provozovatelem CZT firmou Teplo T, s.r.o. Nový smluvní vztah vytváří podmínky pro optimalizaci ceny tepla ve střednědobém časovém horizontu s vytvořením dlouhodobých ekonomicky stálých podmínek, které umožní jak postupnou optimalizaci provozu soustav CZT, tak systémovou obnovu kotelen v majetku města. Původní smlouva z roku 2002 se svými 7 dodatky přechází z 15 leté vázací doby na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou. Odběratelé (včetně města, které je největším odběratelem tepla) tak mají svobodu rozhodnutí, zda v CZT zůstat. Po ekonomických analýzách vidíme pro městské objekty jako jednoznačné být nadále součástí CZT!

Zastupitelstvo města Tišnova projednalo a schválilo na svém zasedání dne 18.6.2018 komplex smluv (Dohoda o společném záměru, Kupní smlouvy, Nájemní smlouva, Smlouvy o lokálních zdrojích a Smlouva o předkupním právu věcí movitých a nemovitých určených k výrobě a distribuci tepla). V souladu s Územní energetickou koncepcí se jedná o pronájem blokových a domovních kotelen v současné době napojených na CZT a prodej zbytkové technologie ve vlastnictví města. Na webu www.tisnov.cz/czt jsou shrnuty všechny důležité informace: popis současného stavu, cíl a vize, analýzy, podklady, územně energetická koncepce, posudky, kalkulace a další dokumenty, které byly podkladem pro naše rozhodování. Nedílnou součástí nového vztahu je zlepšení pozice a role města (systém kontroly, pojistka meziročního vývoje základní složky ceny, kontrola investicí, systém sankcí, předkupní právo). Město dále zavede službu Energetický management, která bude optimalizovat investiční a provozní náklady města související s energií (elektrická energie, plyn, teplo a voda) a řešit komplexně vazby mezi jednotlivými subjekty, které se na dodávkách energií podílejí. Občané také budou mít možnost se na město obrátit o odbornou radu z oblasti energetiky.

Ke konečnému rozhodnutí jsme dospěli po uvážlivé debatě v orgánech města (odborné komise, strategický výbor, zastupitelé), s odborným panelem (tvorba Územně energetická koncepce, znalecké posudky) a také s veřejností (2 městské semináře pro zástupce SVJ). Zvláště debaty a vzájemné vysvětlování a objasňování jednotlivých aspektů CZT z pohledu odběratelů z řad občanů nás vedlo k výslednému návrhu tak, abychom z CZT udělali stabilní a kvalitní službu se společensky ustálenou a obhajitelnou cenou.

Martin Sebera, místostarosta

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: