Místní poplatky

Místní poplatky

V roce 2018 zůstávají sazby za poplatek za komunální odpad a ze psů stejné jako loni, ale v souvislosti se schválením vyhlášek č. 9/2017 a 10/2017 došlo k některým změnám (např. lhůta pro prokázání osvobození či úlevu), proto si Vám dovolujeme připomenout některé důležité skutečnosti k těmto místním poplatkům.

 Místní poplatek za komunální odpad v roce 2018

 1. Kdo je poplatníkem místního poplatku a má ohlašovací povinnost (je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti)?

Poplatníkem je fyzická osoba,

 • která má na území města Tišnova trvalý pobyt
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 • která má na území města Tišnova ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
  1. stavbu určenou k individuální rekreaci
  2. byt
  3. rodinný dům

 Fyzická osoba může být poplatníkem místního poplatku současně z více důvodů, jednak z důvodu trvalého pobytu na území obce, nebo z důvodu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Například: Fyzická osoba s trvalým pobytem v Tišnově a k tomu vlastnící byt a rodinný dům v Tišnově, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – výše poplatku činí 3 x 500 Kč = 1 500 Kč.

V případě vlastnictví bytu nebo rodinného domu není důležité, kdo zde žije, ale zda je zde fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu. 

 1. Jaká je výše poplatku?

V roce 2018 zůstává sazba poplatku ve výši 500 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 400 Kč.

 1. Jakým způsobem je možné poplatek uhradit.
 • bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 – při bezhotovostním převodu je nutné znát svůj variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby a je po celou dobu poplatkové povinnosti stejný a lze ho získat přímo na odboru finančním MÚ Tišnov, telefonicky na tel. 549 439 838 nebo mailem: alena.laskova@tisnov.cz; pokud využijete možnosti uhradit poplatek za více osob pod jedním variabilním symbolem, je třeba tuto informaci předat (osobně, telefonicky, mailem) na finanční odbor nebo lze pro tento účel využít formulář „Prohlášení společného zástupce“, který je zveřejněný na stránkách města v sekci: úřad – potřebuji vyřídit – žádosti a formuláře – finanční odbor – místní poplatek za komunální odpad – prohlášení společného zástupce.
 • v hotovosti, popř. platební kartou – pokladna se nachází v budově radnice, první poschodí, odbor finanční, dveře č. 323
 • poštovní poukázkou typu A (poštovní poukázku je možné vyzvednout na pokladně MěÚ nebo na podatelně MěÚ)
 1. Dokdy se musí poplatek uhradit a jaké jsou sankce za pozdní úhradu?

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.

Dle obecně závazné vyhlášky města Tišnova poplatky nebo jejich část, které nebudou zaplaceny nebo odvedeny do dvou měsíců po termínu splatnosti, se zvyšují na 1,5násobek.

Navýšení poplatku je stanoveno ve vyhlášce města a není možné jej prominout. 

 1. Kdo je od místního poplatku osvobozen?

Poplatek nemusí hradit poplatníci (nevztahuje se na vlastníky stavby určené k rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba), kteří prokáží, že 

 • se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské péči či pěstounské péči na přechodnou dobu (čestným prohlášením alespoň jednoho z pěstounů)
 • jsou umístěni v pobytovém zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) mimo území města Tišnova (potvrzením příslušného zařízení)
 • z důvodu pobytu v zahraničí (například čestným prohlášením), pobytu v místě zaměstnání (potvrzením ubytovacího zařízení nebo nájemní či podnájemní smlouvou), pobytu v místě studia (potvrzením příslušné správy kolejí a menz nebo nájemní či podnájemní smlouvou) nebo z důvodu dlouhodobé hospitalizace (potvrzením zdravotnického zařízení) se v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území města Tišnova
 • z důvodu pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody se v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území města Tišnova (potvrzením vězeňské služby nebo oznámením)
 • děti do dvanácti měsíců věku
 • poplatníci, kteří vlastní na území města Tišnova stavbu určenou k individuální rekreaci a zároveň mají na území města Tišnova trvalý pobyt 

Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba, která 

 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. 12. kalendářního roku, nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.

Fyzické osoby s trvalým pobytem na úřední adrese (nám. Míru 111) jsou poplatníci místního poplatku, pokud neprokáží nárok na osvobození uvedený výše.

 1. Jaké jsou úlevy od poplatku?

Úleva se poskytuje:

 • poplatníkům s trvalým pobytem na území místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov – úleva je poskytnuta automaticky ve výši 100 Kč
 • poplatníkům, kteří se zapojili do systému třídění plastů a nápojových kartonů do pytlů označených čárovými kódy ve výši 6 Kč za každý odevzdaný naplněný pytel s plasty
 • poplatníkům, kteří prokáží, že byli v roce 2016 poživateli dávek v hmotné nouzi – je nutné doložit potvrzení o pobírání těchto dávek (úleva ve výši 150 Kč nebo 400 Kč)

Podrobnější informace k poplatku za komunální odpad můžete získat

 • na Odboru finančním MÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 323
 • telefon 549 439 838 (Alena Lásková)
 • e-mail: alena.laskova@tisnov.cz
 • na stránkách města www.tisnov.cz – informace – komunální služby – odpady

Formuláře k místnímu poplatku za komunální odpad jsou zveřejněny na stránkách města (www.tisnov.cz) – (úřad – potřebuji vyřídit – žádosti a formuláře – finanční odbor – místní poplatek za komunální odpad).

Místní poplatek ze psa

Upozorňujeme, že od roku 2017 došlo ke změně sazeb místního poplatku ze psů (viz tabulka níže). Poplatek je možné uhradit stejnými způsoby jako u komunálního odpadu (bezhotovostním převodem, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MÚ Tišnov, poštovní poukázkou).

Současně v roce 2017 byla také schválena obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla o volném pohybu psů. Zásadní změnou této novelizované vyhlášky je, že po splnění ohlašovací povinnosti poplatníka k místnímu poplatku ze psů vydá město od roku 2017 každému držiteli psa známku označenou názvem obce a evidenčním číslem psa. Poplatníci, kteří k místnímu poplatku ze psů byli přihlášeni již v minulých letech a uhradili poplatek v hotovosti, obdrželi tuto známku při úhradě v hotovosti na finančním odboru. Poplatníci, kteří uhradili poplatek bezhotovostně nebo platebním poukazem, si známku musí přijít vyzvednout na finanční odbor.

Poplatník: Sazba v Kč
Držitel s příjmem v rodinném domě v místních částech 1. pes 250
2. a každý další pes
v Tišnově 1. pes 500
2. a každý další pes
v bytovém domě 1. pes 1000
2. a každý další pes
Poživatel důchodu v rodinném domě v místních částech 1. pes 50
2. a každý další pes
v Tišnově 1. pes 100
2. a každý další pes
v bytovém domě 1. pes 200
2. a každý další pes

Od poplatku jsou osvobozeni:

 1. osoba nevidomá, osoba, které byl přiznán II. až IV. stupeň příspěvku na péči, a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (držitel průkazu ZTP/P)
 2. osoba provádějící výcvik asistenčních psů
 3. osoba provádějící útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
 4. osoba, které stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis (lovečtí psi)
 5. držitel záchranářského psa s příslušným osvědčením
 6. držitel služebního psa sloužícího Policii ČR nebo městské policii
 7. držitel psa s canisterapeutickým výcvikem, s nímž je prováděna canisterapie, držitel, jímž je osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazů ZTP podle zvláštního právního předpisu

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. 12. kalendářního roku, nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.

Poplatek je splatný do 30. 4. 2018.

 V případě úhrady bankovním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 je nutné znát příslušný variabilní symbol, který je po celou dobu poplatkové povinnosti neměnný a sdělíme ho na požádání na tel. čísle 549 439 843 (Helena Marvánková) e-mail helena.marvankova@tisnov.cz.

Alena Lásková, Odbor finanční

Foto: ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: