Úvodní informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Úvodní informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) proběhnou 20.října – 21.října 2017.

 

Právo volit do Poslanecké sněmovny

 

má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a nenastala u něho překážka volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů.

 

Hlasování na voličský průkaz

 

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje volit do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017.

 

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:

 

  1. žádost v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v listinné podobě zaslat na adresu:

Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, evidence obyvatel – voličské průkazy, nám.Míru 346, Tišnov, 666 19

 

      2) žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky

 

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky:

ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat

 

Ve výše uvedených případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017.

 

3) osobně o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.

 

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, přízemí budovy úřadu, Mgr. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 117, tel.: 549 439 775,e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

 

 

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu najdete zde: www.tisnov.cz/informace-k-volbam.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

Hlasovací lístky

 

Hlasovací lístky pro volby budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb – do 17. října 2017.

 

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky výše uvedenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Zkontrolujte si prosím včas platnost Vašeho občanského průkazu, případně cestovního pasu.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zájemcům o členství v okrskových volebních komisích v Tišnově

Pokud byste měli zájem stát se členem některé okrskové volební komise ve městě Tišnově, můžete již nyní vyplnit na webu města Tišnova prostřednictvím elektronického dotazníku přihlášku pro zájemce o členství v okrskové volební komisi: www.tisnov.cz/informace-k-volbam

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něho překážka výkonu volebního práva a není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny.

Podání přihlášky neznamená automatické zařazení do okrskové volební komise, neboť dle příslušného zákona musí být při obsazování míst v okrskových volebních komisích v první řadě zohledněny delegační listiny jednotlivých volebních stran. V případě, že bude zájemce do některé okrskové volební komise zařazen, bude o tom ze strany Městského úřadu Tišnov včas informován.

 

Podrobnější informace k organizaci voleb budou zveřejněny v příštím vydání Tišnovských novin č. 10/2017, které vychází 21.09.2017.

 

Další informace k volbám lze také získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz„VOLBY 2017“ nebo přímo na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí: Mgr. Bc. Veronika Michnová, tel.: 549 439 777, nebo Ing. Dagmar Dvořáková, tel.: 549 439 774.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

FOTO: ilustrativní

 

Další článek:
Předchozí článek: