Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov

Nevíte, co si pod tímto plánem představit? Zaměřuje se na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. To znamená, že jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov. A jakým způsobem? Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím vzájemné komunikace, vzdělávání a plánování partnerských aktivit. Dlouhodobým cílem (a přáním) je, aby spolupráce iniciovaná v rámci projektu měla udržitelný charakter i po jeho skončení. Mimo jiné by tato spolupráce měla vést k zlepšení řízení mateřských a základních škol, podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka, dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Na základě cílů byla nadefinována vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023.

Všechny děti a všichni žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem. Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století.

Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin, dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušenosti osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku. Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.

Za zdárný průběh odpovídá realizační tým a řídící výbor, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území Tišnovska. Svou roli plní také pracovní skupiny. Ty jsou v současnosti tři: ředitelé ZŠ a MŠ, zřizovatelé škol a dalších institucí a zástupci neformálního a zájmového vzdělávání. Velmi cenným podkladem pro plán budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Pokud byste se do přípravy plánu chtěli také zapojit, neváhejte nás kontaktovat.

V rámci místního plánu již vzešla povinná a doporučená opatření, na jejichž základě bude vzdělávání na Tišnovsku podporováno v následujícím období, mimo jiné z integrovaného operačního programu a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kategorie opatření Název opatření
Povinné Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Povinné Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Povinné Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Doporučené Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO, nově se do této oblasti řadí i umělecká tvorba a užívá se zkratky „STEAM“)

Volitelné Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Volitelné Posílení pohybových aktivit dětí a žáků
Volitelné Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času
Volitelné Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol

Tvorba místního akčního plánu je součástí projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tišnov“. Ten je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu města Tišnova (coby úspěšný žadatel projektu). Celkové schválené finance na projekt jsou ve výši 3 004 624,00 Kč. Realizace projektu byla zahájena 1. července 2016 a bude ukončena 30. 6. 2018. Rádi bychom pak navázali dalším projektem MAP+.

Webové stránky: http://www.tisnov.cz/aktuality-1

 

Libuše Beranová, manažerka projektu

Další článek:
Předchozí článek: