Zápis do prvních tříd v Tišnově

Zápis do prvních tříd v Tišnově

Ředitelství základních škol v Tišnově sdělují, že

zápis dětí do 1. třídy na Základní škole Tišnov, Smíškova, a na Základní škole Tišnov, nám. 28. října,
se bude konat v pátek 28. dubna v době od 14 do 17 hodin.
Zápis do 1. třídy na Základní škole ZaHRAda, Riegrova, proběhne ve středu 26. dubna od 16 hodin.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v loňském roce vstoupila v platnost novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č.178/2016 Sb.
Tento předpis ukládá zákonným zástupcům povinnost přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 37 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, je nutné již v den zápisu předložit výše uvedená doporučení.

 

PaedDr. Radmila Zhořová, Mgr. Michal Komprs, Mgr. Milan Růžička

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: