Dotační tituly na rok 2016 a nová pravidla publicity

Dotační tituly na rok 2016 a nová pravidla publicity

V uplynulých dnech byly na webových stránkách města zveřejněny nové dokumenty týkající se poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2016, ale např. také Zásady pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova a Pravidla publicity projektů podpořených městem Tišnovem (dále jen „pravidla publicity“). Tímto článkem bychom Vás chtěli seznámit s nejvýznamnějšími změnami v těchto dokumentech. Z dotačního programu pro rok 2016 byla vyčleněna oblast sociálních služeb. Poskytování dotací v této oblasti zaznamenalo určité legislativní změny, proto je pro ni vytvořen samostatný dotační titul. Nově byla do programu přidána oblast životního prostředí, která bude určena k podpoře projektů týkajících se zlepšení kvality a ochrany životního prostředí. Dříve jste mohli v dotačním programu nalézt dvě různé oblasti sportu a tělovýchovy – jednu podporující činnost a druhou podporující provoz sportovních organizací. Od roku 2016 jsou sloučeny dohromady. Novou změnou pro žadatele v oblasti sportu a tělovýchovy je také podmínka, že minimálně 70 % jejich členů a hráčů musí mít trvalý pobyt ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. Důležitou změnou v dotačním programu je omezení maximální výše dotace v jednotlivém případě. To je od Nového roku stanoveno na 70 % z celkové předpokládané výše projektu, kterou žadatel uvádí v žádosti o dotaci. Znamená to, že pokud žádá o dotaci na projekt, jehož předpokládaná výše je 10 000 Kč, podpora z města bude činit maximálně 7 000 Kč. Principem je, aby dotace podpořila, avšak ne plně uhradila dobrovolnou činnost. Procento poskytnuté dotace (1 % – 70 %) je pro žadatele závazný ukazatel. Pokud se stane, že skutečné celkové náklady projektu budou nižší, než byly deklarovány v žádosti, je žadatel povinen vrátit ty prostředky dotace, které přesáhnou částku odpovídající procentuálnímu podílu předpokládané výše projektu, který bude stanoven ve smlouvě. Uveďme si jednoduchý příklad: předpokládané náklady projektu 10 000 Kč dotace od města 50 % – tj. 5 000 Kč skutečné výdaje projektu (při vyúčtování) 8 000 Kč dotace od města 50 % – tj. 4 000 Kč V tomto našem konkrétním případě by příjemce musel vrátit 1 000 Kč z poskytnuté dotace. Došlo tedy ke změně, která by měla eliminovat umělé nadhodnocování předkládaných projektů. Termín pro podávání žádostí o dotaci je stanoven od 4. 1. do 10. 2. 2016. V případě, že žádost nebude úplná nebo bude obsahovat nějaké nedostatky, je možné tyto odstranit do 12. 2. 2016. Po tomto termínu budou žádosti nesplňující podmínky dotačního programu z dotačního řízení vyřazeny. Velkým administrativním ulehčením pro žadatele bude omezení dokládaných příloh žádosti. Od příštího roku nebude vyžadována kopie o přidělení IČ žadateli, kopie rozhodnutí o registraci k DPH, z níž je patrné přidělené DIČ (je-li žadatel plátcem DPH) a formulář Rozpočet a požadavek na veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Tišnova dle nákladových položek. Součástí detailního popisu projektu však musí být vlastní podrobný a konkrétní rozpočet. Popis projektu by měl obsahovat veškeré podstatné informace, které se jej týkají a jež pomohou kompetentním orgánům při rozhodování o dotaci, např. obsah, cíl, přínos projektu, zajištění financování projektu, předpokládaný počet podpořených osob dle vlastního členění apod.). Při vyúčtování projektu předloží žadatel závěrečnou zprávu, ve které zhodnotí, jak se mu podařilo dosáhnout cíle projektu, jaký měl přínos apod. V případě, že podává žadatel více žádostí o dotaci z rozpočtu města Tišnova v jednom kalendářním roce, může doložit kopii platných stanov nebo statutu, kopii smlouvy o zřízení běžného účtu a doklad o statutárním zástupci pouze při prvním podání žádosti o dotaci. To platí ale jen tehdy, pokud během roku nedojde v těchto údajích ke změně. Žadatel to potvrdí čestným prohlášením, které je součástí žádosti. Pokud se žádost bude týkat provozních výdajů (např. energie, nájemné, oprava apod.), musí být přiložen vyplněný výkaz zisku a ztráty za předchozí kalendářní rok. Město rovněž může během roku kontrolovat čerpání dotace a v případě maření kontroly musí příjemce dotaci vrátit v plném rozsahu. Většina výše popsaných změn se promítla i do Zásad pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova. Žadatelé o mimořádnou dotaci musí navíc v žádosti dostatečně zdůvodnit, proč o ni žádají a proč nevyužili možnosti požádat o dotaci z vypsaného dotačního programu na začátku roku. Zásady pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova se přiměřeně použijí i pro žádosti o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Tišnova. V roce 2015 byl vyhlášen poprvé dotační program na podporu trenérů mládeže. Některé změny provedené v dotačním programu (např. omezení příloh, podmínka členské a hráčské základny) se dotkly i dotačního programu na podporu trenérů mládeže pro rok 2016. Ostatní změny vyplynuly ze zkušeností a poznatků za rok 2015. Nejzásadnější změnou je četnost podávání žádostí – v roce 2016 se budou žádosti podávat pouze 2x ročně za období leden–červen a červenec-listopad. V souvislosti se změnami v dotačním programu dochází i k úpravám v pravidlech publicity. Pro ty žadatele, kteří obdrží podporu od města ve výši do 20 000 Kč, je publicita dobrovolná. Znamená to, že příjemce může, ale nemusí na všech formách prezentace projektu uvádět město Tišnov jako partnera projektu. Při získání podpory ve výši nad 20 000 Kč je povinností uvádět město Tišnov jako partnera projektu vždy při webové prezentaci organizace nebo projektu, a pokud je podpora určena na rekonstrukci či výstavbu nemovitosti ve vlastnictví žadatele, je jeho povinností umístit na nemovitost informační pamětní tabulku. V případě, že příjemce využívá pro prezentaci projektu i další nosiče – např. pozvánky, vstupenky, plakáty, letáky, CD, písemné výstupy, audiovizuální záznamy aj., je též povinen uvádět město Tišnov jako partnera projektu i na těchto nosičích. Pro účely publicity je nutné použít logo města Tišnova, jehož elektronická podoba a manuál pro použití jsou ke stažení na webových stránkách města. Při obzvláště významných akcích lze užít i znak města, nicméně je nutný předchozí souhlas Rady města. Po skončení realizace projektu musí příjemce archivovat dokumentaci týkající se zajištění publicity v případě webové a mediální prezentace pouze dva roky po skončení projektu místo původních pěti let.

Doložení publicity projektů je součástí finančního vyúčtování dotace. Novým důležitým ustanovením pravidel publicity je, že při nesplnění a nedoložení podmínek stanovených v pravidlech publicity se jedná o nesplnění závazků vůči poskytovateli dotace a ten bude za porušení smluvních podmínek požadovat navrácení 10 % poskytnuté dotace v daném kalendářním roce. Více informací najdete na webových stránkách města nebo Vám je sdělíme na požádání.

 

Božena Veselá, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
Tento článek je určen zejména žadatelům o dotaci z rozpočtu města Tišnova.

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: