Statut Tišnovských novin

I. Základní ustanovení

 1. Vydavatelem Tišnovských novin (dále jen TN) je město Tišnov. Řídícím orgánem TN je Komise pro komunikaci a média (dále jen KKM). KKM zřizuje jako svou komisi Rada města Tišnova (dále jen „Rada města“) podle §122 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Výroba TN je od 1. 7. 2014 svěřena příspěvkové organizaci města Městskému kulturnímu středisku Tišnov (dále jen MěKS Tišnov). Výdaje a příjmy TN jsou součástí rozpočtu MěKS Tišnov.
 3. TN vycházejí v měsíční periodicitě jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Výjimečně, po dohodě členů KKM, může být vydáno mimořádné číslo nebo dvojčíslo, zpravidla v době letních prázdnin či na přelomu roků.
 4. Posláním TN je objektivně a politicky neutrálně informovat občany města Tišnova a blízkých obcí o společenském, hospodářsko-ekonomickém, spolkovém, kulturním a sportovním dění, historii, tradicích a rozvoji města a jeho blízkého okolí.

II. Redakce a Komise pro komunikaci a média

 1. Redakce je tvořena editorem a externím redaktorem, kteří zajišťují redakční činnost v těsné spolupráci s KKM. Při přípravě TN postupují zcela samostatně a nepodléhají pokynům a objednávkám veřejných představitelů.
 2. KKM je řídícím orgánem TN a zodpovídá za konečný obsah jednotlivých výtisků TN.
 3. Předseda KKM vede komisi a zodpovídá za komunikaci s Radou města Tišnova.
 4. KKM se schází zpravidla 1x měsíčně. V případě aktuální potřeby posouzení nějakým způsobem konfliktní situace svolává předseda KKM na podnět editora či člena KKM mimořádnou schůzku.
 5. Editor přijímá návrhy a podněty pro zajímavá témata.
 6. Jednotliví členové KKM mohou předkládat témata a nápady na příspěvky do dalšího vydání TN či návrh osobnosti pro rozhovor.
 7. Při zpracování TN usiluje editor ve spolupráci s KKM o nezkreslený obraz skutečné šíře aktuálních názorů, zpráv, komentářů, návrhů a dalších sdělení, které k otázkám komunální nebo regionální politiky formuluje koalice i opozice, zájmové skupiny i jednotliví občané.
 8. Editor je zaměstnancem MěKS Tišnov. Editor vykonává samostatnou redakční práci a koordinuje tým externích pracovníků.
 9. KKM ve vztahu k editorovi ukládá a upřesňuje základní pravidla tvorby periodika, pravidelně u každého čísla kontroluje jejich plnění, kdy vždy po zasedání komise předseda KKM dává editorovi závazné stanovisko KKM k uveřejnění jednotlivých příspěvků.
 10. Editor odpovídá za proces výroby TN, při výrobě TN úzce spolupracuje s KKM, předseda KKM schválením podkladů uvolňuje editorovi připravené číslo k tisku.
 11. O nezveřejnění příspěvku rozhoduje KKM. O zkrácení příspěvku rozhoduje KKM a  je v TN označen „redakčně kráceno“.
 12. KKM může odmítnout zveřejnění příspěvku, jehož autor neposkytne pravdivé údaje o své totožnosti (zpravidla se jedná o jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt nebo e-mail), případně příspěvku, jehož autorství se nepodaří do uzávěrky pro příjem článků ověřit. KKM požaduje informace od autora příspěvku, zda jeho názor vyjadřuje názor osobní, politického subjektu či spolků nebo institucí. Autor je dále povinen doložit zdroj citací.
 13. KKM odmítne ve výtisku vycházejícím nejméně 30 dní před termínem konání voleb příspěvky, jejichž autory jsou aktuální kandidáti do zastupitelstva (s výjimkou praktických informací o termínu, způsobu a konání komunálních voleb), případně všechny příspěvky, které ve svém obsahu odkazují na aktuální kandidáty, a to bez ohledu na to, jestli jsou označeni přímo či nepřímo.
 14. Placenou inzerci a reklamu komerčního charakteru právnických i fyzických osob zveřejňují TN podle ceníku schváleného Radou města.
 15. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě v textovém formátu.

III. Povinnosti a pravomoci Editora TN

 1. K podaným příspěvkům přijímá pouze fotografie, u kterých je uveden autor.
 2. Nepřijme příspěvek od autora, který neposkytne údaje o své totožnosti (zpravidla se jedná o jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt nebo e-mail).
 3. U příspěvků zaslaných neznámými autory se pokusí ověřit totožnost autora (osobní znalost, reference, veřejné zdroje informací) a to, zda je tato osoba skutečně autorem příspěvku. V případě pochybností tyto oznámí KKM.
 4. Uplatňuje avízo – s přiměřeným předstihem (1 týden před řádnou uzávěrkou) informuje (e-mailem) dotčené členy zastupitelstva, případně místních sdružení, skupin nebo osobnosti o tématech místní politiky, připravovaných k uveřejnění tak, aby mohli včas zveřejnit svůj názor ve stejném vydání TN. V případě poskytnutí alternativního sdělení toto zařadí. Alternativní sdělení nesmí svým rozsahem převyšovat rozsah původního článku. Dle tiskového zákona je záležitost uzavřena otištěním odpovědi.
 5. Upozorňuje KKM neotisknout urážlivé, hanlivé a nevěcné příspěvky, příspěvky týkající se propagace i činnosti politických stran a hnutí a dále jakékoli příspěvky s diskriminačním podtextem.
 6. Na problematické či konfliktní texty (útočné názorové články, pochybná inzerce, např. s diskriminačním a jinak zabarveným podtextem) upozorňuje KKM, která prostřednictvím svého předsedy vyjadřuje své stanovisko k uveřejnění či neuveřejnění textu.
 7. Přijímá inzerci a vyjadřuje se KKM k možné nevhodnosti reklamy – rychlé půjčky, sexuální služby apod. KKM prostřednictvím svého předsedy vyjadřuje své stanovisko k uveřejnění či neuveřejnění dané reklamy. KKM si vyhrazuje právo neotisknout články obsahující skrytou reklamu.

IV. Pravidla pro výrobu TN

1. Texty a grafické podklady

a) příspěvky každé organizace, spolku nebo fyzických osob jsou omezeny horní hranicí 5000 znaků včetně mezer v celkovém rozsahu pro jedno číslo TN z důvodu omezené kapacity novin (viz článek II, bod 11)

b) doprovodné foto k textům nebo grafiku (v podobě plakátů, letáků) zařazuje grafik dle volného prostoru při vytváření novin. Pokud je foto přiloženo k textu, může být redakčně krácen, aby se vešel do požadovaného rozsahu. Fotografii doporučujeme dodat v rozlišení 300 DPI. KKM si vyhrazuje právo neotisknout fotografie v neodpovídající kvalitě (nízké rozlišení, špatná expozice, špatná ostrost, nízký kontrast a podobně) nebo v případě nedostatku místa.

c) dodávané grafické podklady inzerce musí splňovat redakcí stanovené parametry

2. Inzerce:

Zveřejněna podle objednávky dle platných ceníků.

3. Kulturní příloha KAM:

a) Přehled kulturních akcí vzniká exportem akcí zadaných jejich pořadateli na webu kulturatisnov.cz. Přístup pro možnost zadávání akcí poskytuje na žádost organizátora editor či pracovník TIC Tišnov, organizátorovi dojde na uvedený e-mail zvolené uživatelské jméno a automaticky vygenerované heslo.

b) větší textové upoutávky a malé plakáty jsou zveřejňovány dle volné kapacity aktuálního čísla

d) Pro zveřejnění kulturních akcí do rubriky KAM platí shodná uzávěrka s TN.

 

V. Závěrečná ustanovení

Tento Statut Tišnovských novin je uložen u ředitele Městského kulturního střediska.
Statut Tišnovských novin byl schválen Radou města Tišnova na schůzi dne 11. 1. 2017, pod číslem usnesení RM/33/1/2017.
Dnem účinností tohoto Statutu se ruší Statut Tišnovských novin schválený Radou města Tišnova na schůzi dne 4. 3. 2015, pod číslem usnesení 30/05/2015.