100 let Gymnázia Tišnov – 8. díl – 1991–2000

100 let Gymnázia Tišnov – 8. díl – 1991–2000

Gymnázium v Kronice města Tišnova
1991 – 13. března uplynulo 100 roků od narození malíře Josefa Zeithammela–Zahořanského, který… byl také vynikajícím pedagogem, profesorem gymnázia.
1992 – Ředitelem gymnázia se stal Karel Švábenský.
1993 – V budově zrušené základní školy Riegrova byly třídy nacházející se ve druhém patře pronajaty Gymnáziu Tišnov.
1995 – V červnu oslavilo Gymnázium Tišnov 75. výročí svého vzniku. Oslavy se uskutečnily ve dvou termínech. 17. června se sešli abiturienti maturující do roku 1970, 24. června potom absolventi následujících ročníků.
10. října navštívil Tišnov ministr školství Ing. Ivan Pilip. Po setkání s městskou radou zavítal na gymnázium a základní uměleckou školu. Odpoledne se sešel s pedagogickou veřejností v obřadní síni radnice.
2000 – Tři tišnovská hřiště – u gymnázia, u ZŠ Riegrova a běžecká dráha ZŠ Smíškova – získala nový povrch, umělou trávu s křemičitým vsypem. Akce byla financována městem za přispění gymnázia a ZŠ Smíškova… Hřiště byla nově otevřena na Den Tišnováků 10. června.
Téhož dne proběhla oslava 80. výročí založení Gymnázia Tišnov – po celý den probíhal den otevřených dveří, hlavní částí programu byla školní akademie, která vykázala vysokou úroveň v předvedených vystoupeních, večer setkání absolventů a profesorů.
Jednou z hlavních částí oslav byl studentský majáles 12. května. O hudební doprovod se celý den starala studentská skupina Jam Company. Dopoledne probíhala na půdě gymnázia volba prince a princezny majálesu z nižšího stupně gymnázia, tituly získali Ladislav Pařil a Eva Brázdová. Poté museli kandidáti z vyššího gymnázia zvládnout několik disciplín v boji o titul krále gymnázia – nejlépe se jich zhostil a králem se stal Petr Křižan. Odpoledne prošel průvod studentů v kostýmech městem až na náměstí, kde byla zvolena královna majálesu, tou se stala Hana Zemanová. Den zakončila večerní diskotéka v sokolovně.

Ředitelé
V roce 1992 se stal novým ředitelem gymnázia Mgr. Karel Švábenský (*1953), profesor matematiky a tělesné výchovy, který na škole působil již od roku 1977. Ve funkci vydržel více než 26 let, do léta roku 2018, a stal se tak v průběhu prvního století existence školy mezi všemi kolegy řediteli jednoznačným rekordmanem. Curriculum vitae Karla Švábenského si necháme do příštího pokračování, dnes jen připomeňme, že o sobě dal v Tišnově vědět i mimo učitelskou profesi. Býval aktivním fotbalistou tišnovského klubu, stal se pak i sportovním funkcionářem a od roku 2005 je předsedou Sdružení sportovních klubů Tišnov. Léta patřil k předním představitelům zdejší organizace Občanské demokratické strany (z níž ovšem před časem vystoupil) a v jejích barvách byl plných pět volebních období městským zastupitelem, opakovaně i radním a místostarostou města.

Tři významní profesoři
Ladislav Lorenc – matematika, fyzika, 1981–dosud
Narozen v roce 1956, základní školu a gymnázium navštěvoval ve svém bydlišti v Hodoníně. V roce 1980 absolvoval Přírodovědeckou fakultu tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Brně, obor matematika–fyzika, učitelství pro střední školy. Před nástupem na vojnu zvažoval i vědeckou kariéru, ale protože dostal nabídku  nastoupit na tišnovské gymnázium, jehož absolventem byl i jeho otec, zvolil dráhu pedagoga a v Tišnově působí od 1. září 1981 až dodnes. S nástupem výpočetní techniky se stal v tomto novém oboru krajským lektorem výuky pro učitele základních a středních škol. Pečuje i o školní fyzikální sbírky, odbornou učebnu a laboratoř.

Mgr. Hana Švábenská – matematika, chemie, 1987–dosud
Pochází z nedalekých Kalů, na základní školu chodila v Dolních Loučkách. Maturovala v roce 1979 na tišnovském gymnáziu, poté vystudovala obor matematika–chemie na brněnské UJEP. Na zdejší gymnázium pracovně nastoupila v roce 1987 a také ona po celou svoji pedagogickou dráhu působí výhradně v Tišnově. Vedle svých předmětů učila i informatiku a výpočetní techniku, je předsedkyní předmětové komise matematiky. Již posedmé je třídní učitelkou některého z ročníků, často a ráda působí rovněž jako instruktor školního lyžování. Je držitelkou certifikátu Rater přijímacích i maturitních zkoušek z matematiky.

Mgr. Jitka Juříčková
– čeština, ruština, francouzština, němčina, 1994–dosud
Narodila se v Brně, do základní školy chodila postupně v Tišnově, Brně-Žabovřeskách a Deblíně, v roce 1975 absolvovala tišnovské gymnázium. Na Pedagogické fakultě UJEP vystudovala ruštinu a francouzštinu, od roku 1979 učila nejprve 14 let na tišnovské Základní škole Smíškova, poté na Rodinné škole Lomnice, od roku 1994 působí na gymnáziu, a to až dodnes, přestože je od října 2019 již ve starobním důchodu. Na škole bývala i třídní profesorkou, předsedkyní předmětové komise cizích jazyků či organizátorkou poznávacích zájezdů do Francie.

Absolvent hodný pozornosti
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (*1975)
– maturita 1994, třídní profesorka Mária Štemberová
Absolvent jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálního studia na Palackého univerzitě v Olomouci, kde byl v roce 2005 habilitován v oboru klinická psychologie. O sedm let později se v témže oboru stal profesorem Karlovy univerzity v Praze. Pracoval nejprve v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, na olomoucké univerzitě se pak věnoval především metodologii výzkumu, léčbě a prevenci problémů způsobených užíváním návykových látek. Nyní je na pražské lékařské fakultě přednostou Kliniky adiktologie a současně proděkanem pro nelékařské studijní programy. V roce 2017 byl zvolen historicky prvním prezidentem Mezinárodní asociace univerzit vzdělávajících adiktology (ICUDDR). Je autorem řady odborných publikací (Drogy už anebo ještě, LSD a jiné halucinogeny, Prevence rizikového chování ve školství aj.).

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: