Ředitelé základních škol hodnotí uplynulý školní rok

Ředitelé základních škol hodnotí uplynulý školní rok

Radmila Zhořová, ředitelka Základní školy Tišnov, náměstí 28. října, a ředitel Základní školy Smíškova Michal Komprs. Šest stejných otázek a dvanáct různých reakcí. V závěru školního roku jsem se „šéfů“ tišnovských základních škol zeptala mimo jiné na to, co je za deset školních měsíců překvapilo – příjemně i nepříjemně či jak se dívají na problematiku zrušení školských obvodů.

Blíží se konec školního roku a s jeho závěrem přichází i čas na zhodnocení uplynulého období. Co se podle Vás podařilo uskutečnit ve školním roce 2018/2019? Co Vás potěšilo?
Letos se toho u nás událo opravdu mnoho. Školní rok 2018/19 jsme zahájili oslavami 35. výročí založení školy, do kterých se zapojili všichni, kdo k naší škole patří. Začátkem ledna 2019 nás svou návštěvou překvapil pětičlenný inspekční tým z Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce. Během čtyř dnů podrobil kontrole obrovské množství dokumentace, provedl cca 40 náslechů ve vyučovacích hodinách s následným rozborem a zmapoval klima školy formou dotazníků pro pedagogy a vedení školy. Jsem ráda, že jsme obstáli velmi dobře, protože výsledky inspekční činnosti jsou pro každou školu, všechny pedagogy i jejího ředitele zpětnou vazbou, zda svoji práci vykonávají kvalitně. Nejzásadnější investiční akcí, kterou se nám podařilo letos uskutečnit, je zahájení rekonstrukce školní kuchyně v hodnotě 17 milionů korun. Velmi děkuji vedení našeho města za moudré rozhodnutí, tedy podpořit generální rekonstrukci školní kuchyně a veškerého zázemí nemalými prostředky z městského rozpočtu. Spolupráce s kuchařkami, učitelským sborem, žáky i rodiči byla opravdu skvělá. Každý se snažil nějakým způsobem pomoci. Ať již při samotné přípravě a výdeji jídel v prostorách provizorní jídelny, kterou se stala jedna z tělocvičen, nebo při zajištění bezpečnosti během posílených dozorů nad žáky. Také žáci ochotně naslouchali požadavkům a dodržovali všechna bezpečnostní nařízení. Výdeje obědů probíhaly v klidné a bezpečné atmosféře. Mé poděkování patří i rodičům, kteří měli možnost zajistit pro své děti náhradní oběd ve vlastní režii, určitě nám to průběh provizorního provozu usnadnilo. Příprava jídel probíhala ve spolupráci se ZŠ Smíškova Tišnov a ZŠ Tyršova Kuřim. Dovoz cca 350 obědů denně zajistil pan Josef Vojanec. Všem, kdo nám jakkoli pomohli, děkuji, protože jen díky spolupráci a nevídané vstřícnosti probíhalo vše nad očekávání hladce. V současné době jsou stavební práce přibližně v polovině, v září by měla být rekonstrukce hotová a my se tak můžeme těšit na novou, moderní a atraktivní kuchyni a naše paní kuchařky na skvělé zázemí.
A co mě nejvíce potěšilo osobně? V květnu jsem v konkurzním řízení úspěšně obhájila pracovní místo ředitelky a školu povedu i příštích šest let. Je přede mnou tedy mnoho nových výzev a úkolů, které se mi bude dařit překonávat jen s výborným kolektivem spolupracovníků a podporou zřizovatele. Vím a velmi si toho vážím, že se na všechny kolem sebe mohu spolehnout.

Je naopak něco, co Vás nemile zaskočilo/překvapilo?
Stále se zvyšující administrativní přetížení, stres a ne vždy jednoduchá komunikace s některými rodiči žáků. Tato situace vede k rychlejšímu vyčerpání energie pedagogických pracovníků. Nejednoznačné vytyčení hranic dětem v rodinném prostředí a menší soudržnost partnerů při výchově svých dětí vedou u žáků k nejistotě a mnohdy k testování rodičovských i pedagogických autorit. Současná doba méně podporuje vzájemnou komunikaci a sdílení společných zážitků v běžném životě a více se posunuje do virtuálního světa. Důsledky se odrážejí, jsou patrné již nyní v běžné výuce. Žáci jsou zahlceni informacemi, které si  nedávají do souvislostí, méně se rozvíjejí jejich komunikační dovednosti a chudne slovní zásoba. Tady se dostávám k tomu, co mě opravdu tíží. Jen vzájemnou spoluprací školy a rodiny snad situaci nebudeme ještě zhoršovat.

Od března se v Tišnově mluví o zrušení školských obvodů. Jaký na problematiku máte názor?
Toto „horké“ téma se v posledních měsících skloňuje snad na všech jednáních kolem regionální školské problematiky. Můj osobní názor je, že je nutné zvýšit prestiž okolních, chcete-li venkovských škol, a zvýšit tak jejich atraktivitu pro děti ze sousedních vesnic. Obě velké tišnovské školy v následujících letech nepojmou všechny žáky z velké spádové oblasti kolem Tišnova a zrušení školských obvodů bylo pro budoucnost nevyhnutelné. Myslím si, že pozitivní roli zde sehrává to, že se ředitelé okolních obcí začali pravidelně scházet na společných neformálních jednáních a společně pomůžeme k řešení jen zdánlivě neřešitelné situace. Chci poděkovat paní Libě Beranové, která na toto téma odvádí skvělou práci v MAS Brána Vysočiny.

Pevným základním kamenem rozvoje školy je kvalitní a stabilní učitelský sbor. Jak je tomu v ZŠ nám. 28. října?
Jsem velmi ráda, že na škole pracuje stabilní pedagogický sbor a stabilita v zaměstnanosti je i u správních zaměstnanců. Učitelský sbor je posílen o asistentky, které se staly pevnou oporou nejen dětem, ale i ostatním kolegům. Troufám si říct, že z naší školy se v posledních letech odchází jen na mateřskou dovolenou nebo do důchodu. A to mě opravdu velmi těší.

Škola není jen pedagogický sbor a žáci, ale i rodiče. Co Vy jako ředitelka od rodičů očekáváte?
Co očekávám opravdu nejvíc, je důvěra. Důvěra ve vedení školy a v učitele. Někdy se pro rodiče stáváme jen vykonavateli vzdělávání jejich dětí. Jindy zase rodiče očekávají, že jejich děti vychováme a dáme jim veškeré vlastnosti „úspěšného člověka“. Dovolím si požádat rodiče, aby vedli děti k dodržování tradičních hodnot, ke vzájemnému respektu a úctě v rodině i ve škole. Aby žili život společně a radostně sdílením společných zážitků, a ne pouze vedle sebe (např. s mobilem v ruce, nebo kdy každý sleduje „svůj“ program v televizi nebo na počítači). Komunikovat, naslouchat, sdílet názory, spolupracovat, pěstovat společné aktivity, koníčky. V dnešní hektické době je důležité naučit se rozlišovat podstatné věci od nepodstatných, to jest nepodceňovat tzv. „maličkosti“ a nezveličovat „banální věci“. Výchova začíná a pokračuje především v rodině, škola není spasitelná a nedokáže nedůsledné vedení ze strany rodičů odstranit mávnutím kouzelného proutku. Je žádoucí, aby rodiče věnovali zvýšenou pozornost rozvoji komunikačních dovedností dětí – dbali na správnou výslovnost dětí před nástupem do 1. třídy a včas zahájili logopedickou péči, rozšiřovali slovní zásobu dětí, vysvětlovali méně známé nebo používané pojmy, výrazy, podporovali společné a později samostatné čtení knih, vyprávění zážitků, vyjádření a obhájení vlastního názoru, a hlavně přijmutí kompromisu. Pokud budou někteří alespoň přemýšlet o mých slovech, tak děkuji.

Vaše přání na letní prázdniny…
Ani o letošních prázdninách neutichne ve škole stavební ruch, ve škole se bude malovat, opravovat, uklízet. Během letních měsíců slouží naše škola také jako prázdninový kemp pro házenkáře a basketbalisty. Často tedy budu ve škole, protože posledním červnovým zvoněním provoz školy nekončí. Samozřejmě se také těším na letní dovolenou v Chorvatsku a hodně času budu věnovat svojí rodině. Moji nejbližší mě v práci velmi podporují a já jim mám za jejich velkou podporu a ohleduplnost během uplynulého školního roku opravdu co vracet. Moje každoroční přání všem dětem a zaměstnancům zní: „Užijte si krásné prázdniny a dávejte na sebe pozor. Těším se, až se v září opět v pořádku všichni setkáme!“

Zlata Ptáčková

foto: archiv Radmily Zhořové

Ředitelé základních škol hodnotí uplynulý školní rok

Další článek:
Předchozí článek: