O údržbě a rozvoji města s Václavem Šikulou

O údržbě a rozvoji města s Václavem Šikulou

Pane místostarosto, jak probíhá příprava na letní sezónu na tišnovském koupališti?
V průběhu jara proběhlo připojení areálu na kanalizaci, která je již funkční a zajistí lepší hygienu celého areálu a větší komfort zaměstnancům, kteří dosud zajišťovali každodenní vývoz septiku. U koupaliště bude naproti pokladně od letošního června zřízeno parkoviště jízdních kol střežené kamerou, nyní probíhá betonáž patek pro nové stojany. Pokud by kapacita nestačila, tak máme ještě rezervu. Jízdní kola byla dosud v některých případech odkládána na nevhodných místech a hrozily zde nepříjemné úrazy, zejména pak u malých dětí. V rámci reklamace byla úspěšně provedena oprava stěny bazénu, kde došlo k vzedmutí akrylátu vinou netěsnosti trysek. Novinkou pro letošní rok budou uzamykatelné boxy na cennosti, což byl i jeden z hlavních požadavků návštěvníků koupaliště, a dojde k úpravám převlékacích kabin, kde budou nově instalována zrcadla a stoličky. Došlo také k odstranění nepoužívaného stánku pro občerstvení uprostřed areálu, který jen zabíral místo a poskytoval útočiště obtížnému hmyzu. Snažíme se prostě návštěvníkům pobyt maximálně zpříjemnit.
Plánuje město ještě další investice do areálu, třeba i po ukončení sezóny?
Připravuje se rekonstrukce prostor současného občerstvení, které bude lépe vybaveno. Vzniknou nezbytné skladové prostory a bude lépe zajištěna hygiena při skladování a výdeji potravin. Malý bazén pro děti se začne opravovat také až po ukončení letošní sezóny. Nyní máme připravený projekt, podle kterého bude v bazénu do budoucna zajištěna lepší kvalita vody, dojde k rozdělení brouzdaliště jak pro malé děti, tak pro ty trochu starší. Instalovat budeme i novou skluzavku a dva vodní prvky uvnitř děleného bazénu. Budeme řešit i zastínění části malého bazénu, což by mělo přispět k příjemnému pobytu jak pro děti, tak jejich rodiče.
Co se nyní děje v lokalitě Za Mlýnem a jaké úpravy ještě můžeme očekávat?
Práce probíhají podle harmonogramu, pokládá se povrch, ještě nás čeká úprava a napojení zatravněných ploch a budování nájezdů na jednotlivé pozemky. Dojednali jsme s dodavatelem prodloužení termínu dokončení stavby v ulici Za Krétou, kde byla celá řada technických problémů a kde bude položena zámková dlažba. Bohužel jsme neměli jinou možnost, to však nijak negativně neovlivní příjezd ke koupališti. V minulosti zde byla kanalizace provozována poněkud chaoticky, kdy se mísila kanalizace dešťová a splašková, dnes jsou obě části budovány odděleně. Došlo již k dokončení páteřní kanalizace ve směru na Deblín, čeká nás zbudování domovní přípojky, takže řidiči budou muset ještě chvíli snést dopravní omezení, bez toho zde nelze stavbu provést. Dojde také k výměně mostu přes Závistku u koupaliště, ten stávající je již v havarijním stavu, má vadnou statiku a kvůli rekonstrukci lokality byl také provizorně zpevněn. Nejprve zde vznikne most náhradní a na místě toho současného se začne budovat most nový. Rekonstrukce se týká také veřejného osvětlení, kromě výměny lamp dojde i k vybudování nového VO v ulici Za Mlýnem.
Jak probíhá realizace nezbytných oprav po zimě nebo např. sečení trávy během jara ze strany komunálních služeb?
Nyní již proběhly první seče na celém území města, čeká nás sečení i v místních částech a dokončujeme úklid povrchů na vozovkách v celém městě po zimě. Co se týká opravy asfaltových povrchů místních komunikací, tak máme vybranou firmu, která nám tyto drobné opravy provede. Letos by takto mělo být naneseno na vozovky až sto tun materiálu, budeme však reagovat podle aktuální potřeby. Co se týká sečení trávy, v některých částech města se již připravujeme na druhou seč.
Mluvilo se i o obnově městského mobiliáře, plánuje se letos obnova nebo doplňování např. laviček po městě?
Po zimě jsme zaznamenali několik poškození herních prvků, naposledy v parčíku na ulici Riegrova, ten se nyní dává do pořádku. Opravy provádíme průběžně na základě kontrolního zjištění nebo upozornění občanů. Do pískovišť se dával nový písek, vyměňujeme také některé plachty sloužící k jejich překrytí. V těchto dnech instalujeme i devět nových laviček na obou hřbitovech, dalších jedenáct laviček pak najdou občané např. v ulici Drbalova, okolo cyklostezky Ivo Medka nebo v okolí hřišť a autobusových zastávek. Rád bych v této souvislosti ještě jednou ocenil všímavost občanů a poděkoval jim za podněty k opravám nebo ke zlepšení veřejného prostranství, které se k nám dostávají prostřednictvím webových stránek, mobilní aplikace „Lepší místo“ nebo třeba prostřednictvím Facebooku. Na některé věci ani nejsme schopni na tak velkém území včas přijít, a proto jsme za věcná upozornění občanům vděčni. Rád bych pochválil zejména pana Ivaniska, vedoucího organizační složky Úklid a údržba, který získané podněty okamžitě prověřuje a řeší.
Jste spokojen s činností osadních výborů Hájek-Hajánky a Jamné?
Jednoznačně ano. Jejich aktivita je příkladná a jsem rád, že občanům záleží na místě, kde žijí. Např. v Jamném plánujeme na návrh výboru úpravu pozemku pod lesem, který bude upraven jako sportoviště. Chystáme zde i opravu místních nezpevněných komunikací, k čemuž využijeme recyklovanou stavební směs, a dojde tak k jejímu účelnému využití. Plánujeme zde i úpravu místností bývalé školy pro schůzky výboru. V centru Jamného vzniklo dětské hřiště a jeho návštěvnost potvrzuje, že zde již dlouho chybělo. Řešíme také likvidaci zanedbaných černých skládek, aktivita členů výboru je v tomto obdivuhodná. V Hajánkách zase došlo z iniciativy výboru k zatrubnění vodoteče a vzniku nové manipulační plochy. Bude také posílen vodní zdroj pro obyvatele Hajánek.
Přejdu k tomu, co většinu lidí trápí. Víte už něco více o připravované rekonstrukci ulic Brněnská, Riegrova a Černohorská?
V letošním roce bude provedena kompletní rekonstrukce ulice Dobrovského a rekonstrukce ulice Brněnská by se mohla zahájit již v roce 2017. Zde jednání intenzivně probíhají, nejsou zcela jednoduchá, není to jen o povrchu silnic, ale musíme brát na vědomí i přítomnost mnoha inženýrských sítí, vč. několika strategických a důležitých rozvodů. Intenzivně se řeší např. plánovaný kruhový objezd na křižovatce ulic Riegrova a Černohorská, který zasahuje do šesti ulic a technické řešení není jednoduché. Slibujeme si však od něj, že napomůže řešení dopravní situace v tomto ne zcela přehledném a bezpečném místě. Jakmile budeme mít jasno a budeme znát zvolená technická řešení, budeme s nimi občany postupně seznamovat. Kromě toho je v řešení i budování cyklostezek, zásahy do zeleně, které jsou již nyní projednávány v příslušné komisi. Prozatím je tedy vedena odborná diskuse, ale občané budou včas se vším seznámeni. Držme si palce, aby k těmto zásadním rekonstrukcím dopravních tepen již brzo skutečně došlo.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
Autor fotografie: Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: