Zářijový pozdrav starosty města

Zářijový pozdrav starosty města

Milí Tišnované, zdravím Vás po prázdninách a době dovolených opět prostřednictvím stránek Tišnovských novin. Jak jsem avizoval, každého čtvrtroku si dovolím se s Vámi podělit o několik svých aktuálních radostí i starostí. Zde jsou ty zářijové.

Co se nedaří, co mne trápí:

• Porta coeli
Doslova „za humny“ máme jednu z nejvýznamnějších stavebních památek v ČR – národní kulturní památku cisterciácké opatství Porta coeli v Předklášteří. Nejen na základě mých několika nedávných osobních návštěv jsem přesvědčen, že rozsáhlý areál kláštera, jehož historie je vousatá stejně jako ta našeho města, dnes není v nejlepší kondici a vyžaduje naši vytrvalou pozornost a pomoc. Ale nejsem přesvědčen o tom, že mu ji věnujeme!
A tak se ptám:
– Je klášter Porta coeli dostatečně v našem povědomí a jsme na něj dostatečně hrdí?
– Je pro nás uspokojivé jednou začas schválit příspěvek na tu či onu havarijní opravu čehokoliv, co nám již „padá na hlavu“?
Pokud jste odpověděli negativně, pak možná přivítáte myšlenku založení nadace či jiné neziskové organizace, která by se soustavně a dlouhodobě problematikou kláštera Porta coeli zabývala.

• CZT – teplo
Problému centrálního vytápění věnujeme neustálou pozornost, zatím bohužel bez konkrétního hmatatelného výstupu. Po několika jednáních s dodavatelskou firmou byla v polovině roku vypracována podrobná analýza smluvních vztahů, která je klíčovým bodem pro další postup města. V návaznosti na to schválila rada města dne 9. září 2015 výzvu adresovanou společnosti Teplo T směřující k plnění povinností vyplývajících z těchto smluvních vztahů.

Z čeho mám radost, co se daří:
• Vzájemná komunikace „radnice–občané“
Jednou z priorit, které si naše koalice dala po volbách do vínku, bylo zlepšení komunikace ve vztahu k Vám občanům. A troufnu si neskromně konstatovat, že se nám to daří. Pozitivně je hodnocena pravidelná aktualizace webových stránek města, nově pojaté Tišnovské noviny, ale také zvýšená míra informací před a v průběhu realizace rozličných investičních akcí v různých částech města. V této souvislosti chválím své kolegy radní, kteří na tom mají velký podíl. Těší mne rovněž, že téměř sto z Vás již využilo možnosti objednat se k projednání určité záležitosti v mých úředních hodinách. Budu rád, když Vám zájem o dění ve městě vydrží. Je to pro nás důležité, pracujeme totiž pro Vás!

• Rekonstrukce Nemocnice Tišnov
Mám radost, že se zatím daří ovlivnit původní záměr rekonstrukce tak, aby se za investované peníze kraje, které nemocnice bezesporu potřebuje, neznehodnotila jedna z nejzajímavějších částí našeho města a mohli jsme na ni být i nadále pyšní.

• Strategické plánování
Ze zažitých zvyklostí našeho města vybočuje investiční výhled na roky 2015–2018, jenž byl v posledním půlroce zpracováván na úrovni vedení města a městského úřadu. V tomto výhledu jsou chronologicky seřazeny akce investičního charakteru, které by město v uvedených letech mělo realizovat, včetně finančního vyjádření, tedy možností dotací a také vlastních zdrojů. Nyní bude dokument, který je velmi důležitý zejména pro včasnou přípravu jednotlivých akcí, předložen k diskusi členům zastupitelstva. O jeho konečné podobě Vás budeme samozřejmě informovat.

Hezké podzimní dny Vám přeje Jiří Dospíšil, starosta města

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: