Zlepšení poskytovaných sociálních služeb za pomoci evropské dotace

Zlepšení poskytovaných sociálních služeb za pomoci evropské dotace

Dne 14. listopadu 2018 projednal Programový
výbor MAS Brána Vysočiny, z. s.,
žádosti o podporu předložené ve Výzvě č. 2
MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura
sociálních služeb. Výzvu vyhlásila MAS
Brána Vysočiny 22. srpna 2018 v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu.
Byla zaměřena na zlepšení infrastruktury
sociálních služeb a sociálního začleňování
a určena poskytovatelům sociálních služeb
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří
poskytují sociální služby na území MAS
Brána Vysočiny. Pro zájemce byla připravena
částka 1 575 000 Kč.
Do výzvy byly předloženy dvě žádosti.
Prvním žadatelem je Centrum sociálních
služeb Tišnov, příspěvková organizace
s projektem Pořízení vozidla pro Centrum
sociálních služeb Tišnov.
V rámci projektu bude pořízeno vozidlo
pro terénní pečovatelské služby. Pořízením
vozidla dojde ke zvýšení kvality
a dostupnosti terénní pečovatelské služby
pro osoby se zdravotním postižením
a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Požadované výdaje 579 800 Kč.
Druhým žadatelem je Diecézní charita
Brno s projektem Pořízení vozidel pro
Oblastní charitu Tišnov.
V rámci projektu budou pořízeny dvě
vozidla pro terénní pečovatelské služby.
Pořízením vozidel dojde k zajištění péče
o více klientů, zkrátí se doba, kterou
pečovatelky stráví na cestě. Přínosem
projektu je vyšší dostupnost a kvalita
služeb, a tedy snížení počtu osob, které
s ohledem na to, že nejsou schopny zajistit
si péči o svoji osobu, musí opouštět
své přirozené prostředí a vyhledávat
pomoc v pobytových zařízeních. V rámci
projektu dojde k podpoření osob se zdravotním
postižením a osob, které mají sníženou
soběstačnost a potřebují pomoc při
zajištění úkonů péče o vlastní osobu nebo
pomoc při zajišťování chodu domácnosti.
Požadované výdaje 581 788 Kč.
Obě předložené žádosti úspěšně prošly
procesem hodnocení a byly Programovým
výborem MAS Brána Vysočiny, z. s.,
vybrány k financování.
Žádosti jsou předány k další administraci
na Centrum pro regionální rozvoj
České republiky.

Petr Šústal, MPA, koordinátor pro IROP, MAS Brána Vysočiny, z. s.

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: